Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Vi er meget glade for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse har en særlig høj prioritet for ledelsen af Breuell Ingenieurbüro GmbH. Brugen af Breuell Ingenieurbüro GmbH’s internetsider er mulig uden angivelse af personlige data. Hvis en registreret person imidlertid ønsker at benytte særlige tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det blive nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis det er nødvendigt at behandle personoplysninger, og hvis der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, vil vi som regel indhente den registreredes samtykke.

Behandlingen af personoplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer på en registreret person skal altid ske i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for Breuell Ingenieurbüro GmbH. Med denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, som vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede personer om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Breuell Ingenieurbüro GmbH har som dataansvarlig gennemført en lang række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest fuldstændige beskyttelse af de personoplysninger, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner altid være udsat for sikkerhedshuller, så der kan ikke garanteres absolut beskyttelse. Derfor står det enhver registreret frit for at sende personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

Cookie-indstillinger

1. Definitioner

Breuell Ingenieurbüro GmbH’s databeskyttelseserklæring er baseret på de begreber, der anvendes i det europæiske direktiv og den europæiske forordning ved udstedelsen af den generelle forordning om databeskyttelse (DS-GVO). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden samt for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte termer.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi bl.a. følgende udtryk:

(a) personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende benævnt “den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en onlineidentifikator eller til en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet for den pågældende fysiske person.

b) Den registrerede

Ved “registreret” forstås enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

(c) forarbejdning

Ved “behandling” forstås enhver operation eller række af operationer, der udføres med personoplysninger, uanset om det sker med eller uden hjælp af automatiske midler, såsom indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller anden form for tilrådighedsstillelse, sammenstilling eller samkøring, begrænsning, sletning eller tilintetgørelse.

d) Begrænsning af behandling

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personoplysninger med henblik på at begrænse deres fremtidige behandling.

e) Profilering

Ved profilering forstås enhver automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at anvende sådanne personoplysninger til at vurdere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, navnlig til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller ændring af opholdssted.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret person uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger opbevares separat og er omfattet af tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Dataansvarlig eller dataansvarlig

Den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personoplysninger. Hvis formålene med og midlerne til en sådan behandling er fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udpegelsen af denne være fastsat i EU-retten eller i medlemsstaternes lovgivning.

(h) Processor

“databehandler”: en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

(i) Modtager

Ved modtager forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik efterforskningsopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, betragtes dog ikke som modtagere.

(j) Tredjepart

Ved tredjepart forstås en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, databehandleren og de personer, der er bemyndiget til at behandle personoplysningerne under den registeransvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

k) Samtykke

Ved samtykke forstås enhver frit givet specifik og informeret tilkendegivelse af den registreredes ønsker i form af en erklæring eller anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede giver sit samtykke til behandling af personoplysninger om ham eller hende. 2.

2. navn og adresse på den registeransvarlige

Den dataansvarlige i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i EU’s medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:

Breuell Engineering Office GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland

Tlf.: +49-(0)40-538092-255
E-mail: info@boxexpert.de
Hjemmeside: www.boxexpert.de

3. cookies

Breuell Ingenieurbüro GmbH’s internetsider anvender cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en streng af tegn, som gør det muligt at henføre internetsider og servere til den specifikke internetbrowser, som cookien blev gemt i. Dette gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Ved hjælp af cookies kan Breuell Ingenieurbüro GmbH tilbyde brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan oplysningerne og tilbuddene på vores websted optimeres til gavn for brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne genkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. F.eks. behøver brugeren af et websted, der anvender cookies, ikke at indtaste sine adgangsoplysninger på ny, hver gang han eller hun besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er en cookie i en indkøbskurv i en onlinebutik. Onlinebutikken husker de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv, via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af cookies i den anvendte internetbrowser, er det muligvis ikke muligt at bruge alle funktioner på vores websted i fuldt omfang.

4. indsamling af generelle data og oplysninger

Breuell Ingenieurbüro GmbH’s hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, når en registreret eller et automatiseret system benytter hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. Følgende data kan blive indsamlet: (1) de anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af det system, der tilgår vores websted, (3) det websted, hvorfra et system, der tilgår vores websted, tilgår vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der tilgås via et system, der tilgår vores websted, (5) dato og klokkeslæt for adgangen til webstedet, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af det system, der giver adgang, og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager Breuell Ingenieurbüro GmbH ikke nogen konklusioner om den registrerede person. Disse oplysninger er snarere nødvendige (1) for at levere indholdet af vores websted korrekt, (2) for at optimere indholdet af vores websted og reklamen for dette, (3) for at sikre, at vores informationsteknologiske systemer og teknologien på vores websted fungerer på lang sigt, og (4) for at give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for retsforfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Breuell Ingenieurbüro GmbH anonymt indsamlede data og oplysninger dels til statistiske formål, dels med henblik på at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og i sidste ende sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personlige data, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra de personlige data, som en registreret person har givet.

5 Registrering på vores websted

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges websted ved at give personlige oplysninger. Hvilke personoplysninger der overføres til den dataansvarlige i processen, afhænger af den respektive indtastningsmaske, der anvendes ved registreringen. De personoplysninger, som den registrerede indtaster, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug for den dataansvarlige og til dennes egne formål. Den dataansvarlige kan sørge for, at oplysningerne overføres til en eller flere databehandlere, f.eks. en pakkeleverandør, som også vil anvende personoplysningerne udelukkende til intern brug, der kan tilskrives den dataansvarlige.

Ved registrering på den dataansvarliges websted gemmes også den IP-adresse, som den registrerede har fået tildelt af internetudbyderen (ISP), samt datoen og tidspunktet for registreringen. Opbevaringen af disse data sker på baggrund af, at det kun på denne måde er muligt at forhindre misbrug af vores tjenester, og at disse data om nødvendigt gør det muligt at opklare strafbare handlinger, der er begået. I denne henseende er opbevaring af disse oplysninger nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse oplysninger videregives principielt ikke til tredjemand, medmindre der er en retlig forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen tjener til strafferetlig forfølgning.

Registreringen af den registrerede ved frivilligt at afgive personoplysninger tjener den registeransvarliges formål til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens art kun kan tilbydes registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personlige oplysninger, der er afgivet under registreringen, eller få dem slettet helt fra den dataansvarliges database.

Den registeransvarlige skal til enhver tid efter anmodning give enhver registreret oplysning om, hvilke personoplysninger der er lagret om den registrerede. Endvidere skal den dataansvarlige korrigere eller slette personoplysninger på anmodning af eller efter anmodning fra den registrerede, for så vidt dette ikke strider mod eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. En databeskyttelsesansvarlig, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, og den dataansvarliges samlede personale står til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne forbindelse.

6 Oplysninger om nyhedsbreve

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, der tilbydes på webstedet, skal vi have en e-mailadresse fra dig samt oplysninger, der gør det muligt for os at kontrollere, at du er indehaver af den oplyste e-mailadresse, og at du accepterer at modtage nyhedsbrevet. Der indsamles ingen yderligere data eller kun på frivillig basis. Vi bruger udelukkende disse oplysninger til at sende de ønskede oplysninger og videregiver dem ikke til tredjeparter.

Behandlingen af de data, der er indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, er udelukkende baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til opbevaring af data, e-mailadresse og deres anvendelse til udsendelse af nyhedsbrevet, f.eks. via linket “afmelding” i nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De oplysninger, du giver os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes, når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), er ikke berørt af dette.

7 MailChimp

Dette websted bruger MailChimp til at sende nyhedsbreve. Udbyderen er Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp er en tjeneste, som bl.a. gør det muligt at organisere og analysere udsendelse af nyhedsbreve. Når du indtaster data med henblik på at modtage nyhedsbreve (f.eks. e-mailadresse), gemmes disse data på MailChimp’s servere i USA.

MailChimp har en certificering i henhold til “EU-US Privacy Shield”. “Privacy Shield” er en aftale mellem EU og USA, som skal sikre overholdelse af europæiske databeskyttelsesstandarder i USA.

Ved hjælp af MailChimp kan vi analysere vores nyhedsbrevskampagner. Når du åbner en e-mail sendt med MailChimp, opretter en fil i e-mailen (såkaldt web-beacon) forbindelse til MailChimp’s servere i USA. Dette gør det muligt at fastslå, om en nyhedsbrevbesked er blevet åbnet, og hvilke links der eventuelt er blevet klikket på. Desuden registreres tekniske oplysninger (f.eks. tidspunkt for hentning, IP-adresse, browsertype og operativsystem). Disse oplysninger kan ikke tildeles den pågældende modtager af nyhedsbrevet. De bruges udelukkende til statistisk analyse af nyhedsbrevskampagner. Resultaterne af disse analyser kan bruges til bedre at tilpasse fremtidige nyhedsbreve til modtagernes interesser.

Hvis du ikke ønsker analyser fra MailChimp, skal du afmelde dig fra nyhedsbrevet. Til dette formål har vi et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev. Desuden kan du også afmelde dig direkte på webstedet.

Databehandlingen er baseret på dit samtykke (art. 6, stk. 1, litra a, i DSGVO). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke ved at afmelde dig fra nyhedsbrevet. Lovligheden af de allerede gennemførte databehandlinger forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

De data, som du har givet os med henblik på at modtage nyhedsbrevet, opbevares af os, indtil du afmelder dig fra nyhedsbrevet, og de slettes fra vores servere samt fra MailChimp-serverne, når du har afmeldt dig fra nyhedsbrevet. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mailadresser til medlemsområdet), er ikke berørt af dette.

For yderligere oplysninger henvises til MailChimp’s databeskyttelsesbestemmelser på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Indgåelse af en databehandleraftale

Vi har indgået en såkaldt “databehandleraftale” med MailChimp, hvori vi forpligter MailChimp til at beskytte vores kunders data og til ikke at videregive dem til tredjeparter. Denne aftale kan ses på følgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. mulighed for kontakt via webstedet

Breuell Ingenieurbüro GmbH’s hjemmeside indeholder på grundlag af lovmæssige bestemmelser oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også omfatter en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret person kontakter den dataansvarlige via e-mail eller ved hjælp af en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, som den registrerede person har sendt, automatisk. Sådanne personoplysninger, som den registrerede frivilligt fremsender til den registeransvarlige, vil blive opbevaret med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Der vil ikke ske nogen videregivelse af sådanne personoplysninger til tredjeparter.

9. rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige må kun behandle og opbevare den registreredes personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt for at nå formålet med opbevaringen, eller hvor det er fastsat i EU-direktivet og -forordningen eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis opbevaringsformålet ophører med at gælde, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i det europæiske direktiv og forordning Maker eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.

10. den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordning ret til at få en bekræftelse fra den registeransvarlige om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende bliver behandlet. Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

b) Ret til adgang

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordning ret til til enhver tid gratis at få oplysninger om de personoplysninger, der er lagret om ham eller hende, og en kopi af disse oplysninger fra den registeransvarlige. Desuden har det europæiske direktiv- og reguleringsorgan givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

formålet med behandlingen
de kategorier af personoplysninger, der behandles
de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, navnlig når der er tale om modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
hvis det er muligt, den planlagte varighed af opbevaringen af personoplysningerne eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed
eksistensen af retten til at få berigtiget eller slettet personoplysninger om ham eller hende eller til at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen af dem eller retten til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed
hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfulde oplysninger om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af en sådan behandling for den registrerede.

Endvidere har den registrerede ret til at få oplysninger om, hvorvidt personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de passende garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til adgang, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til at anmode om øjeblikkelig berigtigelse af urigtige personoplysninger om vedkommende selv. Endvidere har den registrerede ret til at anmode om at få ufuldstændige personoplysninger suppleret, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan vedkommende til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordning ret til fra den dataansvarlige at få slettet personoplysninger om ham eller hende uden forsinkelse, hvis en af følgende grunde er til stede, og hvis behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til sådanne formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
Den registrerede tilbagekalder det samtykke, som behandlingen var baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i DS-GVO eller artikel 9, stk. 2, litra a), i DS-GVO, og der er ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen.
Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i DS-GVO, og der ikke er nogen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2, i DS-GVO.
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
Sletning af personoplysningerne er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt.
Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i DS-GVO.

Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en registreret person ønsker at få slettet personoplysninger, der er lagret hos Breuell Ingenieurbüro GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige. Den databeskyttelsesansvarlige hos Breuell Ingenieurbüro GmbH eller en anden medarbejder sørger for, at anmodningen om sletning straks bliver efterkommet.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Breuell Ingenieurbüro GmbH, og vores virksomhed er ansvarlig i henhold til art. 17, stk. 1 DS-GVO, Breuell Ingenieurbüro GmbH gennemfører rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at kompensere andre dataansvarlige for behandling af de offentliggjorte personoplysninger under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og omkostningerne ved gennemførelsen, for at informere den registrerede om, at han eller hun har anmodet disse andre dataansvarlige om at slette alle links til personoplysningerne eller kopier eller kopier af personoplysningerne, medmindre behandlingen er nødvendig. Den databeskyttelsesansvarlige hos Breuell Ingenieurbüro GmbH eller en anden medarbejder vil sørge for det nødvendige i de enkelte tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordningsgiver ret til at anmode den dataansvarlige om at begrænse behandlingen, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

Den registrerede person anfægter nøjagtigheden af personoplysningerne i en periode, der giver den registeransvarlige mulighed for at kontrollere nøjagtigheden af personoplysningerne.
Behandlingen er ulovlig, den registrerede gør indsigelse mod sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af personoplysningerne.
Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men den registrerede har brug for dem til at gøre retskrav gældende, gøre dem gældende eller forsvare dem.
Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke klart, om den dataansvarliges legitime grunde har forrang for den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret person ønsker at anmode om begrænsning af personlige data, der er gemt af Breuell Ingenieurbüro GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige. Breuell Ingenieurbüro GmbH’s databeskyttelsesrådgiver eller en anden medarbejder sørger for, at behandlingen begrænses.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver registreret, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til det europæiske direktiv og den europæiske forordning ret til at få udleveret personoplysninger om sig selv, som den registrerede har givet den registeransvarlige i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Den registrerede har også ret til at videregive sådanne oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og at behandlingen udføres med automatiserede midler, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave af almen interesse eller som led i udøvelsen af offentlig myndighed, der er tillagt den dataansvarlige.

Når den registrerede udøver sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR, har vedkommende desuden ret til at få direkte overførsel af personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden dataansvarlig, når det er teknisk muligt, og forudsat at dette ikke har negative konsekvenser for andre personers rettigheder og frihedsrettigheder.

For at gøre retten til dataportabilitet gældende kan den registrerede til enhver tid kontakte den databeskyttelsesansvarlige, der er udpeget af Breuell Ingenieurbüro GmbH, eller en anden medarbejder.

g) Ret til at gøre indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til til enhver tid at gøre indsigelse af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, der foretages på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra e) eller f), i DS-GVO. Dette gælder også for profilering på grundlag af disse bestemmelser.

Breuell Ingenieurbüro GmbH behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som vejer tungere end den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til at gøre retskrav gældende, udøve eller forsvare dem.

Hvis Breuell Ingenieurbüro GmbH behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der behandles med henblik på en sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt som den er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Breuell Ingenieurbüro GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Breuell Ingenieurbüro GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Den registrerede har desuden ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, som Breuell Ingenieurbüro GmbH foretager til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i databeskyttelsesforordningen (DS-GVO), medmindre en sådan behandling er nødvendig for udførelsen af en opgave i almenhedens interesse.

For at udøve sin ret til at gøre indsigelse kan den registrerede direkte kontakte den databeskyttelsesansvarlige hos Breuell Ingenieurbüro GmbH eller en anden medarbejder for at gøre indsigelse. Den registrerede kan desuden frit udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer ved hjælp af tekniske specifikationer i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF.

h) Automatiserede afgørelser i individuelle tilfælde, herunder profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til ikke at blive underkastet en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, og som har retsvirkninger for den pågældende eller på tilsvarende måde påvirker den pågældende væsentligt, forudsat at beslutningen 1) ikke er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller 2) er tilladt i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes lovgivning, som den dataansvarlige er underlagt, og at denne lovgivning indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller 3) er truffet med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Breuell Ingenieurbüro GmbH gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, hvilket som minimum omfatter retten til at få den registreredes inddragelse af den dataansvarlige, til at give udtryk for sit synspunkt og til at anfægte beslutningen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiserede afgørelser, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige

i) Ret til at tilbagekalde samtykke i henhold til databeskyttelseslovgivningen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til EU-direktivet og forordningen ret til til enhver tid at trække sit samtykke til behandlingen af personoplysninger tilbage.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at trække sit samtykke tilbage, kan han eller hun til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den dataansvarlige.

11. databeskyttelse i forbindelse med jobansøgninger og ansøgningsprocessen

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med henblik på at håndtere ansøgningsproceduren. Behandlingen kan også foretages elektronisk. Dette er især tilfældet, når en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til den registeransvarlige elektronisk, f.eks. via e-mail eller via en webformular på webstedet. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, vil de overførte oplysninger blive gemt med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afgørelsen om afslag, forudsat at ingen andre af den dataansvarliges legitime interesser er i strid med en sådan sletning. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en pligt til at fremlægge bevismateriale i sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

12 Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6 I lit. a DS-GVO tjener vores virksomhed som retsgrundlag for behandlinger, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som f.eks. i forbindelse med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af en anden tjenesteydelse eller et andet vederlag, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. b DS-GVO. Det samme gælder for behandlinger, der er nødvendige for gennemførelsen af foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i forbindelse med forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, som gør det nødvendigt at behandle personoplysninger, f.eks. til opfyldelse af skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende skulle komme til skade i vores lokaler, og hans eller hendes navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vigtige oplysninger derfor skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. I så fald vil behandlingen være baseret på artikel 6, stk. 1, litra d, i DS-GVO. Endelig kan behandlinger være baseret på artikel 6, stk. 1, litra f, i DS-GVO. Behandlinger, der ikke er omfattet af et af de ovennævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke tilsidesættes. Sådanne behandlinger er især tilladt for os, fordi de specifikt er nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse var den af den opfattelse, at der kunne antages at være en legitim interesse, hvis den registrerede er kunde hos den registeransvarlige (betragtning 47, sætning 2, i den generelle forordning om databeskyttelse).

Legitime interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på artikel 6 I lit. f DS-GVO, er vores legitime interesse at drive vores virksomhed til gavn for alle vores medarbejderes og aktionærers velfærd.

14 Varighed, for hvilken personoplysningerne opbevares

Kriteriet for varigheden af opbevaringen af personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af denne periode slettes de tilsvarende oplysninger rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen af kontrakten eller indledningen af kontrakten.

(15) Lov- eller kontraktmæssige bestemmelser om levering af personoplysninger; nødvendighed for indgåelse af kontrakten; den registreredes forpligtelse til at levere personoplysningerne; mulige konsekvenser af manglende levering af personoplysninger

Vi informerer dig om, at det i nogle tilfælde er påkrævet at levere personoplysninger i henhold til loven (f.eks. skattebestemmelser) eller kan også være et resultat af kontraktmæssige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren). Nogle gange kan det være nødvendigt for at indgå en kontrakt, at en registreret person skal give os personoplysninger, som vi efterfølgende skal behandle. Den registrerede er f.eks. forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende. Hvis personoplysningerne ikke leveres, vil det betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås. Inden den registrerede giver personoplysninger, skal den registrerede kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Vores databeskyttelsesansvarlige vil i hvert enkelt tilfælde informere den registrerede om, hvorvidt det er påkrævet ved lov eller kontrakt at levere personoplysningerne eller nødvendigt for indgåelsen af kontrakten, hvorvidt der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det vil få, hvis personoplysningerne ikke leveres. 16.

16. eksistensen af automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed anvender vi ikke automatiseret beslutningstagning eller profilering.

17. databeskyttelsesbestemmelser om brugen og anvendelsen af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion).

Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på dette websted. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om de besøgendes adfærd på websteder. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om det websted, hvorfra en registreret person har besøgt et websted (såkaldte henvisere), hvilke undersider på webstedet der er blevet besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside er blevet besøgt. En webanalyse bruges primært til at optimere et websted og til at analysere omkostningerne og fordelene ved internetreklamer.

Driftsselskabet for Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen “_gat._anonymizeIp” til webanalyse via Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse forkortes og anonymiseres IP-adressen for den registreredes internetforbindelse af Google, hvis adgangen til vores internetsider sker fra en EU-medlemsstat eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores websted. Google bruger de indsamlede data og oplysninger bl.a. til at evaluere brugen af vores websted, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores websted, og til at levere andre tjenester i forbindelse med brugen af vores websted.

Google Analytics sætter en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at indstille cookien får Google mulighed for at analysere brugen af vores websted. Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, kaldes op, og hvor der er integreret en Google Analytics-komponent, vil internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk blive foranlediget af den pågældende Google Analytics-komponent til at overføre data til Google med henblik på online-analyse. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, f.eks. den registreredes IP-adresse, som Google bl.a. bruger til at spore oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende til at beregne provisioner.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger som f.eks. tidspunktet for adgangen, hvorfra adgangen stammer og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Hver gang den registrerede besøger vores websted, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personlige oplysninger opbevares af Google i USA. Google kan dele disse personlige data, der indsamles via den tekniske proces, med tredjeparter.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at vores websted sætter cookies ved hjælp af en passende indstilling af den anvendte internetbrowser, som allerede beskrevet ovenfor, og således permanent gøre indsigelse mod indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser vil også forhindre Google i at sætte en cookie på den registreredes informationsteknologiske system. Desuden kan en cookie, der allerede er sat af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod indsamling af data genereret af Google Analytics og relateret til brugen af dette websted samt mod Googles behandling af sådanne data og for at forhindre en sådan behandling. Til dette formål skal den registrerede downloade og installere en browser add-on på linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browsertilføjelse informerer Google Analytics via JavaScript om, at der ikke må overføres data og oplysninger om besøg på internetsider til Google Analytics. Google betragter installationen af browsertilføjelsen som en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browsertilføjelsesprogrammet for at deaktivere Google Analytics. Hvis browsertilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der er under dennes kontrol, kan browsertilføjelsesprogrammet geninstalleres eller genaktiveres.

Yderligere oplysninger og Googles gældende databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares mere detaljeret under dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. chat med Tawk.to

Vi bruger på vores websted live chat-systemet, der leveres af tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, “tawk.to”). Databehandlingen tjener til formålet med kommunikationen mellem dig og os som udbyder. I den forbindelse behandles anonymiserede data til systemets drift samt til webanalyseformål. Ud fra disse data kan der oprettes brugerprofiler under et pseudonym, hvorved der kan anvendes cookies. Cookies muliggør genkendelse af internetbrowseren. De indsamlede data vil ikke blive brugt til at identificere den besøgende på dette websted personligt uden den pågældende persons særskilt givne samtykke. Dine data kan blive overført til USA. For USA er der ikke truffet nogen afgørelse om tilstrækkelighed af EU-Kommissionen. Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på art. 6 (1) lit. f DSGVO fra vores overordnede legitime interesse i direkte kundekommunikation. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod denne behandling af personoplysninger om dig af grunde, der skyldes din særlige situation. Du kan afvise brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted.

19 Sporing af konvertering i Google Adwords

Dette websted bruger også Google Conversion Tracking. Google Adwords placerer en cookie på din computer, hvis du har besøgt vores websted via en Google-annonce. Disse cookies mister deres gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger visse sider på Adwords-kundens websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til denne side. Hver Adwords-kunde modtager en anden cookie. Cookies kan derfor ikke spores på tværs af Adwords-kunders websteder. De oplysninger, der opnås ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at udarbejde konverteringsstatistik for Adwords-kunder, der har valgt konverteringssporing.

Adwords-kunderne får kendskab til det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et tag til sporing af konvertering. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til at identificere brugerne personligt. Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsproceduren, kan du også nægte at indstille en cookie, der er nødvendig for dette – f.eks. ved hjælp af en browserindstilling, der generelt deaktiverer den automatiske indstilling af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser, så cookies fra domænet “www.googleadservices.com” blokeres. Du kan finde Googles politik om beskyttelse af personlige oplysninger om konverteringssporing på http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

20. fortrolighedspolitik Google Maps

Dette websted bruger Google Maps fra Google Inc. Ved at bruge dette websted giver du dit samtykke til, at Google Inc, dets agenter og tredjeparter indsamler, behandler og bruger automatisk indsamlede data.
Vilkårene for brug af Google Maps findes under “Vilkår for brug af Google Maps”.

Fortrolighedspolitik for brug af Facebook-plugins (Synes godt om-knappen)

Plugins fra det sociale netværk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, er integreret på vores sider. Du kan genkende Facebook-plugins ved at se Facebook-logoet eller “Synes godt om-knappen” (“Synes godt om”) på vores websted. Du kan finde en oversigt over Facebook-plugins her: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Når du besøger vores sider, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Facebook-serveren via plugin’et. Facebook modtager derved oplysninger om, at du har besøgt vores websted med din IP-adresse. Hvis du klikker på Facebook-knappen “Synes godt om”, mens du er logget ind på din Facebook-konto, kan du linke indholdet af vores sider til din Facebook-profil. Dette gør det muligt for Facebook at knytte besøget på vores sider til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Facebooks brug af dem. Du kan finde yderligere oplysninger om dette i Facebooks databeskyttelseserklæring på https://de-de.facebook.com/policy.php.

Hvis du ikke ønsker, at Facebook skal kunne knytte dit besøg på vores sider til din Facebook-brugerkonto, skal du logge ud af din Facebook-brugerkonto.

Privatlivspolitik for brug af Twitter

Funktioner fra Twitter-tjenesten er integreret på vores sider. Disse funktioner tilbydes af Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Når du bruger Twitter og funktionen “Re-Tweet”, bliver de websteder, du besøger, knyttet til din Twitter-konto og gjort kendt af andre brugere. I processen overføres data også til Twitter.

Vi gør opmærksom på, at vi som udbyder af siderne ikke har kendskab til indholdet af de overførte data eller Twitter’s brug af dem. Du kan finde flere oplysninger om dette i Twitters politik om beskyttelse af personlige oplysninger på http://twitter.com/privacy.

Du kan ændre dine indstillinger for databeskyttelse på Twitter i kontoindstillingerne på http://twitter.com/account/settings.

24. fortrolighedspolitik for brugen af Pinterest

Vi bruger tjenesten pinterest.com på vores websted. Pinterest.com er en tjeneste fra Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Gennem den integrerede “Pin it”-knap på vores websted modtager Pinterest oplysninger om, at du har besøgt den tilsvarende side på vores websted. Hvis du er logget ind på Pinterest, kan Pinterest tilknytte dette besøg på vores websted til din Pinterest-konto og dermed sammenkæde dataene. De data, der overføres ved at klikke på knappen “Pin it”, gemmes af Pinterest. Du kan få flere oplysninger om formålet med og omfanget af dataindsamling, behandling og brug af data samt om dine rettigheder i denne henseende og indstillingsmuligheder for at beskytte dit privatliv i Pinterest-politikken om beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan få adgang til via http://pinterest.com/about/privacy/.

For at forhindre Pinterest i at knytte dit besøg på vores websted til din Pinterest-konto skal du logge ud af din Pinterest-konto, før du besøger vores websted.

25 Borlabs Cookie

Dette websted bruger Borlabs Cookie, som sætter en teknisk nødvendig cookie (borlabs-cookie) for at gemme dit cookie samtykke.

Borlabs cookie behandler ingen personlige data.

Borlabs-cookien gemmer det samtykke, som du gav, da du gik ind på hjemmesiden. Hvis du ønsker at tilbagekalde disse samtykker, skal du blot slette cookien i din browser. Når du går ind på/genindlæser webstedet igen, bliver du igen bedt om at give dit samtykke til cookies.

26 Sletning og håndtering af cookies

Cookies gemmes på din computer. Derfor har du fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at vælge de relevante tekniske indstillinger i din internetbrowser kan du forhindre, at cookies gemmes, og at de data, de indeholder, overføres. Cookies, der allerede er blevet gemt, kan til enhver tid slettes. Vi gør dog opmærksom på, at du så muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på dette websted fuldt ud. Du kan finde ud af, hvordan du kan administrere (herunder deaktivere) cookies i de vigtigste browsere ved at klikke på nedenstående links:

Chrome-browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

27. databeskyttelsesrådgiver

Asc-Dienstleistungs GmbH
Danziger Strasse 21
37083 Göttingen
datenschutz@asc46.de