Polityka prywatności

Jest nam bardzo miło, że zainteresowali się Państwo naszą firmą. Kierownictwo Breuell Ingenieurbüro GmbH przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Korzystanie ze stron internetowych Breuell Ingenieurbüro GmbH jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak dana osoba chce skorzystać ze specjalnych usług oferowanych przez naszą firmę za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby zainteresowanej, odbywa się zawsze zgodnie z podstawowymi przepisami o ochronie danych osobowych i zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w danym kraju dla Breuell Ingenieurbüro GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych informuje osoby zainteresowane o przysługujących im prawach.

Breuell Ingenieurbüro GmbH, jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych, wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, transmisja danych przez Internet może mieć z reguły luki w zabezpieczeniach, tak więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

Cookie Settings

pierwsze definicje

Oświadczenie Breuell Ingenieurbüro GmbH o ochronie danych osobowych opiera się na terminologii używanej przez europejskiego ustawodawcę dla dyrektyw i rozporządzeń w momencie wydawania podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (DS-GVO). Nasze oświadczenie o ochronie danych osobowych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów handlowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić zastosowane terminy.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b) podmiot danych

Podmiot danych oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie to każda operacja lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także metodami automatycznej obróbki danych, takimi jak gromadzenie, zapis, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania

ograniczenie przetwarzania polega na oznaczaniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości

e) Profilowanie

Tworzenie profili to wszelkie zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystywaniu tych danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy tej osoby fizycznej, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, lokalizacją lub zmianą lokalizacji.

f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

g) administrator danych lub administrator danych odpowiedzialny za przetwarzanie

Administrator lub administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeśli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, można ustanowić przepisy dotyczące administratora danych lub szczególnych kryteriów jego wyznaczenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) przetwarzający

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) odbiorca

Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, władzą publiczną, agencją lub innym organem, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest on stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymać dane osobowe w trakcie konkretnego dochodzenia, zgodnie z prawem unijnym lub krajowym, nie są jednak uważane za odbiorców.

j) Strona trzecia

Osoba trzecia oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub organ inny niż podmiot danych, administrator danych, przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda

Zgoda oznacza każde dobrowolne, konkretne i świadome wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w sposób świadomy i jednoznaczny, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych.

2. imię i nazwisko oraz adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochronnym jest osoba odpowiedzialna:
Breuell Engineering Office GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Niemcy

Telefon: +49-(0)40-538092-255
E-mail: info@boxexpert.de
strona internetowa: www.boxexpert.de

3. Cookies

Na stronach internetowych Breuell Ingenieurbüro GmbH stosowane są pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane w systemie komputerowym za pomocą przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. cookie ID. Identyfikator pliku cookie jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z szeregu znaków, które można wykorzystać do przypisania stron internetowych i serwerów do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery odróżniają poszczególne przeglądarki internetowe danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora plików cookie.

Za pomocą plików cookie Breuell Ingenieurbüro GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej korzystający z cookies nie musi podawać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie zapisanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętywania artykułów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Ponadto, cookies, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia cookies w używanej przeglądarce internetowej, to możliwe jest, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni wykorzystywane.

4. zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Breuell Ingenieurbüro GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba lub zautomatyzowany system wchodzi na stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach logów serwera. Są to: (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy wchodzi na naszą stronę internetową (tzw. referrer), (4) podstrony, do których dostęp odbywa się przez system dostępowy na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina wejścia na stronę internetową, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Breuell Ingenieurbüro GmbH, korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są raczej wymagane (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści naszej strony internetowej i reklamy na niej, (3) do zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) do przekazywania organom ścigania informacji niezbędnych do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez Breuell Ingenieurbüro GmbH zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych udostępnionych przez daną osobę.

5. rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość rejestracji na stronie internetowej administratora danych poprzez podanie danych osobowych. Dane osobowe przekazywane administratorowi danych są określone w odpowiedniej masce wejściowej używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora danych i dla jego własnych celów. Administrator danych może zorganizować przekazanie danych jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym dane, takim jak np. dostawca usług związanych z doręczaniem paczek, który będzie również wykorzystywał dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego mu przez administratora danych.

Ponadto, rejestrując się na stronie internetowej administratora danych, przechowywany jest adres IP przydzielony osobie, której dane dotyczą przez dostawcę usług internetowych (ISP), data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w celu zapobiegania nadużyciom w korzystaniu z naszych usług oraz, w razie potrzeby, w celu umożliwienia ścigania przestępstw. W tym zakresie, przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za ich przetwarzanie. Co do zasady, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że istnieje obowiązek prawny, aby to zrobić lub przekazanie danych służy ściganiu karnemu.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, w ramach dobrowolnego ujawnienia danych osobowych służy administratorowi danych do zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mogą w każdej chwili zmodyfikować dane osobowe podane podczas rejestracji lub całkowicie usunąć je z bazy danych administratora danych.

Administrator danych jest zobowiązany w każdej chwili, na żądanie, udzielić każdej osobie, której dane dotyczą, informacji o tym, jakie dane osobowe jej dotyczą. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub powiadomienie osoby, której dane dotyczą, chyba że prawo wymaga inaczej. Inspektor ochrony danych wymieniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz cały personel administratora danych są dostępni dla podmiotu danych jako osoby kontaktowe w tym zakresie.

6. dane do biuletynu informacyjnego

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej biuletyn informacyjny, potrzebujemy od Ciebie adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam sprawdzić, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą zbierane lub będą zbierane tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również na wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. poprzez skorzystanie z linku „wypisanie się” z newslettera. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu wypisania się z subskrypcji i usunięte po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają przez to nienaruszone.

7. mailChimp

Ta strona korzysta z usług MailChimp do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp jest usługą służącą do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Jeśli wprowadzisz dane w celu otrzymywania newsletterów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach MailChimp w USA.

MailChimp jest certyfikowany zgodnie z „EU-US-Privacy-Shield”. Privacy-Shield” jest umową pomiędzy Unią Europejską (UE) a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w USA.

Z pomocą MailChimp możemy analizować nasze kampanie newslettera. Po otwarciu wiadomości e-mail wysłanej za pomocą MailChimp, plik zawarty w tej wiadomości (tzw. web-beacon) łączy się z serwerami MailChimp w USA. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość newslettera została otwarta i na które linki zostały kliknięte. Ponadto zbierane są informacje techniczne (np. czas pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy newslettera. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newslettera. Wyniki tych analiz mogą być wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych analiz od MailChimp, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera podajemy odpowiedni link. Ponadto można zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane, które podają nam Państwo w celu zapisania się na newsletter, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów, jak również z serwerów MailChimp po rezygnacji z newslettera. Dane, które zostały zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członkowskiego), pozostają nienaruszone.

Więcej szczegółów znajdziesz w polityce prywatności MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Mamy z MailChimpem tzw. „Umowę o przetwarzaniu danych”, w której zobowiązujemy się do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Umowę tę można obejrzeć pod poniższym linkiem: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. możliwość kontaktu poprzez stronę internetową

Ze względu na przepisy prawne na stronie internetowej Breuell Ingenieurbüro GmbH znajdują się informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi danych przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Takie dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim.

9. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe odnoszące się do podmiotu danych jedynie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w przypadkach przewidzianych w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub w innych przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega.

Jeżeli cel przechowywania przestanie mieć zastosowanie lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie i rozporządzeniu europejskim lub przez innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe zostaną zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi.

10. prawa osoby zainteresowanej

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, uzyskać w dowolnym czasie i bezpłatnie od administratora danych informacje na temat przechowywanych w odniesieniu do niej danych osobowych oraz ich kopię. Ponadto dyrektywa i rozporządzenie europejskie przyznały podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

  • do celów przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • jeśli jest to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu
  • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych

Podmiot danych ma również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku podmiot danych ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń związanych z przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego, zażądać niezwłocznego poprawienia niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym w drodze oświadczenia uzupełniającego, uwzględniając cele przetwarzania.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania od administratora danych natychmiastowego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest konieczne:

  • Usunięcie danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, którym podlega administrator danych.

Jeśli jeden z powyższych powodów ma zastosowanie, a osoba, której dane dotyczą, chce usunąć dane osobowe przechowywane przez Breuell Ingenieurbüro GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Breuell Ingenieurbüro GmbH lub inny pracownik zapewni niezwłoczne wykonanie wniosku o usunięcie danych.

Jeśli dane osobowe zostały podane do wiadomości publicznej przez Breuell Ingenieurbüro GmbH i nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do ich usunięcia zgodnie z artykułem. 17 ust. 1 DS-GVO, Breuell Ingenieurbüro GmbH podejmie odpowiednie środki, w tym techniczne, uwzględniając dostępne technologie i koszty realizacji, aby poinformować inne osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że dana osoba zwróciła się do tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Breuell Ingenieurbüro GmbH lub inny pracownik podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeśli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

  • Sprawierność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres pozwalający administratorowi danych na sprawdzenie poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia swoich danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania.

Jeśli jeden z powyższych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Breuell Ingenieurbüro GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych w Breuell Ingenieurbüro GmbH lub inny pracownik zapewni, że przetwarzanie danych zostanie ograniczone.

f) Prawo do przekazywania danych

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane na mocy dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi danych w ustrukturyzowanym, wspólnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma on również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi danych bez przeszkód przez administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej na mocy art. 1. 6 ust. 1 lit. a) ORD lub art. 6 ust. 1 lit. a). 9 ust. 2 lit. a) ORD lub na podstawie umowy w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) ORD lub art. 9 ust. 2 lit. a) ORD lub na podstawie umowy w rozumieniu art. 9 ust. 2 lit. a) ORD. 6 ust. 1 lit. b) organu ochrony danych oraz że przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w celu wykonania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych.

Ponadto, wykonując swoje prawo do przekazywania danych zgodnie z art. 1 lit. b), organ ochrony danych nie ma obowiązku przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej przysługującej administratorowi danych. 20 ust. 1 organu ochrony danych, podmiot danych ma prawo żądać przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

W celu skorzystania z prawa do przekazania danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych powołanym przez Breuell Ingenieurbüro GmbH lub innym pracownikiem.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba zainteresowana przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, przyznane przez prawodawcę europejskiego w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, do sprzeciwienia się w każdej chwili, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) organu ochrony danych. Ma to również zastosowanie do tworzenia profili na podstawie tych przepisów.

W przypadku sprzeciwu Breuell Ingenieurbüro GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych, które są godne ochrony i przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie danych służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli Breuell Ingenieurbüro GmbH przetwarza dane osobowe w celu przeprowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych osobowych przez Breuell Ingenieurbüro GmbH dla celów marketingu bezpośredniego, Breuell Ingenieurbüro GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych dla tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się, z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się w Breuell Ingenieurbüro GmbH w celach naukowych lub historycznych, lub w celach statystycznych zgodnie z artykułem. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się bezpośrednio do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Breuell Ingenieurbüro GmbH lub innego pracownika. Osoba, której dotyczą dane, może również skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, w drodze zautomatyzowanych procedur obejmujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, zgodnie z tym, co zostało przyznane w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje skutki prawne dotyczące tej osoby lub ma na nią istotny wpływ w podobny sposób, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem, lub (2) jest dopuszczona przez przepisy unijne lub krajowe, którym podlega administrator, oraz że przepisy te przewidują odpowiednie gwarancje praw i wolności oraz słusznych interesów podmiotu danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych.

Jeśli decyzja jest (1) konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a administratorem danych, lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu danych, Breuell Ingenieurbüro GmbH podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz słusznych interesów podmiotu danych, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji osoby od administratora, przedstawienia swojego punktu widzenia i odwołania się od decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z decyzjami podejmowanymi w sposób zautomatyzowany, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do cofnięcia zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia dającego prawo, do odwołania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych lub innym pracownikiem administratora danych.

11. ochrona danych osobowych dla wniosków i w procedurze składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej. Przetwarzanie może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi danych odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pomocą formularza internetowego na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z kandydatem umowę o pracę, przekazane dane są przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli administrator danych nie zawrze z kandydatem umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne są automatycznie usuwane po upływie dwóch miesięcy od powiadomienia o decyzji odmownej, chyba że ich usunięcie jest sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora danych. Do innych uzasadnionych interesów w tym znaczeniu należy na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12 Podstawa prawna przetwarzania danych

Sztuka. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. a) DS-GVO. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do realizacji działań przedumownych, np. w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który powoduje konieczność przetwarzania danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b DS-GVO. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy osoba odwiedzająca naszą firmę została ranna, a jej nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiały zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. Przetwarzanie danych odbywałoby się wtedy na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania mogłyby opierać się na art. 6 I lit. d DS-GVO. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do zabezpieczenia uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie mają charakteru nadrzędnego. Zezwala się nam na przeprowadzanie takich operacji przetwarzania danych, w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W związku z tym uznano, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

14. czas przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub rozpoczęcia jej realizacji.

15. postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek dostarczenia danych osobowych przez osobę zainteresowaną; możliwe skutki nieprzekazania danych

Informujemy Państwa, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami konieczne może być zawarcie umowy, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie może zostać zawarta. Zanim osoba zainteresowana udostępni dane osobowe, musi ona skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych. Nasz inspektor ochrony danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą, w zależności od przypadku, czy udostępnienie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek udostępnienia danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje, gdyby dane osobowe nie zostały udostępnione.

16. istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako odpowiedzialna firma, unikamy automatycznego podejmowania decyzji i profilowania.

17. polityka prywatności dotycząca korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy internetowej. Analiza stron internetowych polega na zbieraniu, gromadzeniu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy stron internetowych zbiera m.in. dane o tym, z jakiej strony dana osoba weszła na stronę (tzw. odsyłacze), które podstrony strony były dostępne lub jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Kontroler danych używa dodatku „_gat._anonymizeIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP połączenia internetowego danej osoby jest skracany przez Google i anonimizowany, jeśli dostęp do naszych stron internetowych pochodzi z kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego kraju będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej w celu sporządzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics ustawia plik cookie na systemie informatycznym danej osoby. Cookies te zostały już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie cookie, Google ma możliwość analizy korzystania z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i na której został zintegrowany komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danej osoby zostaje automatycznie poproszona przez odpowiedni komponent Google Analytics o przekazanie danych do Google w celu analizy online. W trakcie tego technicznego procesu Google otrzymuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które są wykorzystywane m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do rozliczania prowizji.

Za pomocą pliku cookie zapisywane są dane osobowe, takie jak czas dostępu, miejsce, z którego uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin na naszej stronie internetowej przez daną osobę. Za każdym razem, gdy nasza strona internetowa jest odwiedzana, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego wykorzystywanego przez daną osobę, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zablokować ustawienie cookies przez naszą stronę internetową, jak opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie w używanej przeglądarce internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się ustawieniu cookies. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google zapisywanie plików cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe.

Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba zainteresowana musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje poprzez JavaScript o tym, że żadne dane i informacje o odwiedzinach na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeżeli system informatyczny osoby, której dotyczą dane, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dotyczą dane, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics. W przypadku dezinstalacji lub dezaktywacji dodatku do przeglądarki przez osobę zainteresowaną lub inną osobę znajdującą się w jej sferze kontroli, dodatek do przeglądarki może zostać ponownie zainstalowany lub ponownie aktywowany.

Dalsze informacje oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. chat z Tawk.to

Na naszej stronie internetowej korzystamy z systemu czatu na żywo dostarczanego przez tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, „tawk.to”). Przetwarzanie danych służy do komunikacji między Tobą a nami jako dostawcą. W tym procesie przetwarzane są anonimowe dane w celu obsługi systemu, jak również do celów analizy internetowej. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowników pod pseudonimem, co umożliwia stosowanie plików cookie. Cookies umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Zebrane dane nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osoby odwiedzającej tę stronę internetową bez odrębnie udzielonej zgody osoby zainteresowanej. Państwa dane mogą zostać przekazane do USA. Dla USA nie istnieje decyzja Komisji UE o odpowiedniej ochronie danych osobowych. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Art. 6 (1) lit. f DSGVO z naszego nadrzędnego uzasadnionego interesu w bezpośredniej komunikacji z klientem. Mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się temu przetwarzaniu Państwa danych osobowych z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Mogą Państwo zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony internetowej.

19. Google Adwords Conversion Tracking

Ta strona korzysta również z Google Conversion Tracking. Google Adwords ustawia plik cookie na Twoim komputerze, jeśli dotarłeś do naszej strony internetowej poprzez reklamę Google. Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony na stronie internetowej klienta Adwords i plik cookie nie wygasł, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Adwords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Adwords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Adwords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji.

Reklamodawcy Adwords poznają łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz odmówić przyjęcia plików cookie, na przykład zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne pliki cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki tak, aby blokowała ona pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com„. Polityka prywatności Google dotycząca śledzenia konwersji znajduje się pod adresem http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

20. Polityka prywatności Google Maps

Ta strona korzysta z produktu Google Maps by Google Inc. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie automatycznie gromadzonych danych przez Google Inc, jej przedstawicieli i osoby trzecie.
Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć pod „Warunki korzystania z Google Maps”.

21. Polityka prywatności w zakresie korzystania z Facebook-Plugins (Like-Button)

Nasze strony integrują wtyczki z portalu społecznościowego Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Wtyczki z Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Lubię to” („Like Button”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek na Facebooku można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Podczas odwiedzania naszych stron, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między Państwa przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informację o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na Facebooku przycisk „Like-Button”, gdy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Państwa wizytę na naszych stronach z Państwa kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca Stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeśli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

23. polityka prywatności w zakresie korzystania z Twittera

Funkcje serwisu Twitter są zintegrowane na naszych stronach. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Korzystając z Twittera i funkcji „Re-Tweet”, odwiedzane strony są powiązane z kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przekazywane do Twittera w trakcie tego procesu.

Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Twittera. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Twittera pod adresem http://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta pod http://twitter.com/account/settings.

24. polityka prywatności w zakresie korzystania z Pinteresta

Korzystamy z serwisu pinterest.com na naszej stronie. Pinterest.com jest usługą świadczoną przez Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Zintegrowany przycisk „Pin it” na naszej stronie internetowej informuje Pinterest, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony naszego serwisu. Jeśli jesteś zalogowany do Pinterestu, Pinterest może przypisać tę wizytę do naszego serwisu do swojego konta w Pinterestie i w ten sposób połączyć te dane. Dane przesłane przez kliknięcie na przycisk „Pinterest” są przechowywane przez Pinterest. Cel i zakres zbierania danych, ich przetwarzania i wykorzystywania, jak również prawa i możliwości ochrony prywatności użytkownika są wyjaśnione w Polityce prywatności firmy Pinterest, do której dostęp można uzyskać za pośrednictwem http://pinterest.com/about/privacy/.

Aby uniemożliwić firmie Pinterest kojarzenie Państwa wizyty na naszej stronie z kontem Pinterest, muszą Państwo wylogować się z konta Pinterest przed odwiedzeniem naszej strony.

25. Plik cookie Borlabsa

Ta strona wykorzystuje ciasteczka Borlabsa, które ustawiają technicznie niezbędne ciasteczka (borlabs cookie) do przechowywania Państwa zgody.

Borlabs Cookie nie przetwarza żadnych danych osobowych.

Ciasteczko Borlabs cookie przechowuje Państwa zgodę, którą wyrazili Państwo w momencie wejścia na stronę. Jeśli chcesz odwołać te zgody, po prostu usuń plik cookie w swojej przeglądarce. Kiedy ponownie wejdziesz na stronę/ ponownie ją załadujesz, zostaniesz ponownie poproszony o wyrażenie zgody na pliki cookie.

26. usuń i zarządzaj plikami cookie

Ciasteczka są przechowywane na Twoim komputerze. W związku z tym masz pełną kontrolę nad użyciem plików cookie. Wybierając odpowiednie ustawienia techniczne w swojej przeglądarce internetowej, mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie i przesyłaniu zawartych w nich danych. Już zapisane pliki cookie mogą być w każdej chwili usunięte. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę na fakt, że być może nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Pod poniższymi linkami dowiedzą się Państwo, w jaki sposób można zarządzać plikami cookie najważniejszych przeglądarek (włącznie z ich dezaktywacją):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

27. inspektor ochrony danych

Asc-Service GmbH
Ulica Gdańska 21
37083 Getyngia
datenschutz@asc46.de