BOXEXPERT

FAQ'S om RoHS, REACH og CE

REACH

Forordning om registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemiske stoffer

REACH – forordning (EF) 1907/2006] er den europæiske kemikalieforordning om registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier samt begrænsninger for kemikalier.

REACH har været i kraft siden 2007 og har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljøet. Samtidig har den til formål at sikre den frie bevægelighed for kemikalier på det indre marked og at fremme konkurrenceevne og innovation. REACH er baseret på princippet om, at producenter, importører og downstream-brugere tager ansvar for deres kemikalier. De skal sikre, at de kemikalier, som de fremstiller og markedsfører, anvendes på en sikker måde. Forkortelsen “REACH” er afledt af forordningens engelske titel: Forordning om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier. REACH-forordningen anses for at være en af de strengeste kemikalielove i verden.”

Europæisk overholdelse

CE-mærkning

Bogstaverne “CE” findes på mange produkter, der handles på det udvidede indre marked i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). De betyder, at produkter, der sælges i EØS, er blevet kontrolleret med hensyn til overholdelse af høje krav til sikkerhed, sundhed og miljøbeskyttelse. CE-mærkning støtter også fair konkurrence ved at forpligte alle virksomheder til at overholde de samme regler.
Ved at anbringe CE-mærket på et produkt erklærer en producent, at produktet opfylder alle lovmæssige krav til CE-mærkning og kan sælges i hele EØS. Dette gælder også for produkter, der er fremstillet i andre lande og sælges i EØS.

RoHS

Begrænsning af visse farlige stoffer

Det EU-dækkende RoHS-direktiv (direktiv om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i affald af elektrisk og elektronisk udstyr) angiver forskellige kemiske stoffer, som ikke må anvendes i elektrisk og elektronisk udstyr. Den 22. juli 2019 træder det “udvidede” RoHS-direktiv med nye forbud mod brug af stoffer i kraft i EU.

Følgende stoffer er reguleret:

  • Bly (PB)
  • Cadmium (Cd)
  • Polybromierte Biphenyle (PBB)
  • Polybromierte Diphenylether (PBDE)
  • Hexavalent chrom
  • Kviksølv (Hg)
  • Butylbenzylphthalat (BBP)
  • Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)
  • Dibutylphthalat (DBP)
  • Dibutylphthalat (DBP)

Homogene materialer, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af hvert af ovennævnte stoffer (Cd 0,01 vægtprocent), må ikke anvendes i elektrisk udstyr, der henhører under de kategorier af udstyr, der er opført i bilag I til 2011/65/EU.
Disse såkaldte de minimis-grænser tager hensyn til, at der kan forekomme forurening i meget små mængder, som ikke kan forebygges teknisk.