Code of Conduct

Fælles ansvar i hele forsyningskæden

Alle medarbejdere og ledere i BOXEXPERT er forpligtet til socialt ansvarlig virksomhedsledelse. De følgende principper er en stor del af virksomhedens missionserklæring og afspejler vores værdier og principper. Vi arbejder langs hele forsyningskæden efter følgende principper inden for arbejdsforhold, sociale standarder, konkurrenceforhold, etiske principper og gennemsigtighed. Vi ser dette som vores sociale forpligtelse og fastsætter disse standarder for alle de partnere, som vi samarbejder med.

1. Adfærd

BOXEXPERT driver sin virksomhed korrekt og i overensstemmelse med bedste forretningspraksis. Vi fører regnskaberne korrekt. BOXEXPERT vil under ingen omstændigheder samarbejde i forbindelse med nogen form for skatte- eller miljøkriminalitet.

2. Overholdelse af lovgivningen

BOXEXPERT støtter menneskerettigheder og relaterede internationale aftaler. BOXEXPERT overholder fuldt ud og aktivt de gældende love og regler i de lande, hvor BOXEXPERT driver forretning, herunder ILO's og FN's love og regler. Dette omfatter love mod illoyal konkurrence.

3. Bestikkelse og korruption

BOXEXPERT tilbyder, lover, beder om, anmoder om, kræver eller accepterer ikke bestikkelse eller andre uberettigede fordele med det formål at fastholde en kunde, sikre en aftale eller påvirke beslutninger eller aktiviteter i et statsligt organ. BOXEXPERT opfører sig altid på en måde, der er baseret på fairness og overholdelse af de gældende nationale og internationale standarder.

4. Relationer med kunderne

BOXEXPERT vinder sine kunders tillid ved at garantere dem kvalitet. BOXEXPERT vinder sine kunders tillid ved at garantere dem kvalitet. BOXEXPERT informerer sine kunder og leverandører om adfærdskodeksen.

5. Forholdet til personalet

BOXEXPERT arbejder aktivt på at skabe et godt arbejdsmiljø for at reducere medarbejdernes fravær på grund af sygdom, arbejdsulykker, arbejdsrelaterede skader og stofmisbrug. BOXEXPERT tilbyder en virksomhedslægetjeneste. Vold, trusler, aggressiv adfærd, mobning, fornærmelser og lignende adfærd vil ikke blive tolereret på arbejdspladsen.

6. Arbejdstageres foreningsfrihed

BOXEXPERT respekterer medarbejdernes ret til at danne samarbejdsudvalg eller til at blive medlem af sådanne medarbejderrepræsentative organer.

7. Børnearbejde

BOXEXPERT tolererer ikke børnearbejde eller nogen form for udnyttelse af børn og unge mennesker. Minimumsalderen for ansættelse hos BOXEXPERT er 15 år. Leverandører forventes ikke at ansætte unge under 15 år.

8. Tvangsarbejde

BOXEXPERT tolererer ikke tvangsarbejde i koncernen og blandt virksomhedens forretningspartnere.

9. Diskrimination

BOXEXPERT tilbyder alle medarbejdere rimelige arbejdsvilkår og muligheder uden forskel eller forskelsbehandling på grund af køn, etnisk oprindelse, alder, handicap, religiøs eller seksuel orientering. BOXEXPERT accepterer ikke nogen form for politisk, religiøs eller enhver anden form for propaganda på arbejdspladsen.

10. Dokumentation af ansættelsesforhold, aflønning

BOXEXPERT indgår skriftlige ansættelseskontrakter med de ansatte. Disse omfatter de gældende arbejdsmarkeds- og socialsikringsstandarder. BOXEXPERT garanterer, at de lønninger, der betales til de ansatte, svarer til den sædvanlige eller lovbestemte mindsteløn i branchen. Arbejdstiden bør som hovedregel ikke overstige 40 timer om ugen. Arbejdstiden skal være i overensstemmelse med gældende lovgivning og relevante ILO-regler, alt efter hvad der er strengest. Den ansatte kan nægte at arbejde overtid. Efter 6 arbejdsdage skal der gives en hel fridag.

11. Forbedring af miljøbeskyttelsen

BOXEXPERT har udarbejdet en handlingsplan for at måle og forbedre effektiviteten af virksomhedens reduktion af immissioner og emissioner og ressourceforbrug.

12. Forbindelser med andre aktører

BOXEXPERT forventer, at alle leverandører også opfylder ovenstående krav. Når BOXEXPERT evaluerer og udvælger leverandører, underleverandører og partnere, er det et vigtigt kriterium, at de opfylder kravene i adfærdskodeksen.