Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. De directie van Breuell Ingenieurbüro GmbH hecht veel belang aan de bescherming van gegevens. Het is mogelijk om de internetpagina’s van Breuell Ingenieurbüro GmbH te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die door ons bedrijf via onze website worden aangeboden, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Indien het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een persoon, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de voor Breuell Ingenieurbüro GmbH geldende landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien informeert deze gegevensbeschermingsverklaring de betrokken personen over de rechten die zij hebben.

Breuell Ingenieurbüro GmbH heeft als verantwoordelijke voor de verwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen veiligheidslacunes ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op een andere manier, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

Open Cookievoorkeuren

1) definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Breuell Ingenieurbüro GmbH is gebaseerd op de terminologie die de Europese wetgever gebruikte voor richtlijnen en verordeningen toen de basisverordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) werd uitgevaardigd. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

Wij gebruiken onder andere de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

a) persoonlijke gegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) betrokkene

Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken

e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) controller of controller verantwoordelijk voor de verwerking

Onder “voor de verwerking verantwoordelijke” of “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door het recht van de Unie of door het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de aanwijzing van de voor de verwerking verantwoordelijke of in de specifieke criteria voor zijn of haar aanwijzing overeenkomstig het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij betreft. De autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen overeenkomstig het recht van de Unie of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde partij

Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijelijk gegeven specifieke en geïnformeerde uiting van de wil van de betrokkene op geïnformeerde en ondubbelzinnige wijze, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. naam en adres van de controller
De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is de persoon die verantwoordelijk is in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming:

Breuell Engineering Office GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Duitsland

Telefoon: +49-(0)40-538092-255
E-mail: info@boxexpert.de
website: www.boxexpert.de

3. Cookies

De internetpagina’s van Breuell Ingenieurbüro GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Tal van internetpagina’s en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van het cookie. Het bestaat uit een tekenreeks die kan worden gebruikt om internetpagina’s en servers toe te wijzen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina’s en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Breuell Ingenieurbüro GmbH de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden, die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunnen worden gebruikt.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Breuell Ingenieurbüro GmbH verzamelt een aantal algemene gegevens en informatie telkens wanneer een persoon of geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar te voorkomen in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Breuell Ingenieurbüro GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) om de permanente functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsautoriteiten te voorzien van de informatie die nodig is voor de vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Breuell Ingenieurbüro GmbH zowel statistisch als met het oog op de verhoging van de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf geëvalueerd, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

5. registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de internetsite van de voor de verwerking verantwoordelijke te registreren door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden vermeld in het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor zijn eigen doeleinden. De verantwoordelijke voor de verwerking kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Bovendien worden door de registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen met het doel misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, het onderzoek naar strafbare feiten mogelijk te maken. In zoverre is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene onder vrijwillige openbaarmaking van persoonsgegevens dient de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene te allen tijde op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene, tenzij de wet anders voorschrijft. Een in deze verklaring genoemde functionaris voor gegevensbescherming en het voltallige personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

6. gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven deze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de link “uitschrijven” in de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons heeft verstrekt om u te kunnen abonneren op de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden gewist nadat u uw abonnement heeft opgezegd. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledenbereik) blijven hierdoor onaangetast.

7. mailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. Aanbieder is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Als u gegevens invoert met het oog op het ontvangen van nieuwsbrieven (bijvoorbeeld een e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp is gecertificeerd volgens de “EU-US-Privacy-Shield”. De “Privacy-Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die bedoeld is om de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS te waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen we onze nieuwsbrief campagnes analyseren. Wanneer u een e-mail opent die met MailChimp is verzonden, maakt een bestand in de e-mail (het zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Op deze manier kan worden bepaald of er een nieuwsbriefbericht is geopend en welke links zijn aangeklikt. Verder wordt er technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van opvragen, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de betreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Het wordt uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de ontvangers.

Als u geen analyse van MailChimp wilt ontvangen, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor voorzien we in elk nieuwsbrief bericht een overeenkomstige link. Verder kunt u zich direct op de website afmelden voor de nieuwsbrief.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtsgeldigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op de aanmelding voor de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na opzegging van de nieuwsbrief verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp. Gegevens die voor andere doeleinden zijn opgeslagen (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven onaangetast.

Meer details vindt u in het privacybeleid van MailChimp: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Opname van een Data-Processing-Agreement

Wij hebben een zogenaamde “Data-Processing-Agreement” met MailChimp, waarin wij MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en niet door te geven aan derden. Deze overeenkomst kan worden bekeken onder de volgende link: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. contactmogelijkheid via de website

.
Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van Breuell Ingenieurbüro GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf mogelijk maakt, evenals directe communicatie met ons, die ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres) bevat. Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die vrijwillig door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden opgeslagen met het oog op de verwerking van of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.

9. routinematig wissen en blokkeren van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

10. rechten van de betrokkene

a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om te allen tijde en kosteloos van de verantwoordelijke voor de verwerking informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die met betrekking tot hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie daarvan. Bovendien heeft de Europese richtlijn en verordening Giver de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
  • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1, van de DS-GVO.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene persoonlijke gegevens van Breuell Ingenieurbüro GmbH wil laten verwijderen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Breuell Ingenieurbüro GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonlijke gegevens door Breuell Ingenieurbüro GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming als verantwoordelijke verplicht is de persoonlijke gegevens in overeenstemming met art. 17 lid 1 van de DS-GVO te verwijderen, zal Breuell Ingenieurbüro GmbH redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, om andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking die de gepubliceerde persoonlijke gegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene deze andere verantwoordelijken voor de gegevensverwerking heeft verzocht alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van deze persoonlijke gegevens te verwijderen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. In individuele gevallen zal de gegevensbeschermingsfunctionaris van Breuell Ingenieurbüro GmbH of een andere medewerker de nodige maatregelen treffen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om de verantwoordelijke voor de verwerking te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist, gedurende een periode die de verantwoordelijke voor de verwerking in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
  • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert zijn persoonsgegevens te laten verwijderen en verzoekt in plaats daarvan het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken.

Indien aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door Breuell Ingenieurbüro GmbH opgeslagen persoonlijke gegevens wil aanvragen, kan hij/zij te allen tijde contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. De gegevensbeschermingsfunctionaris van Breuell Ingenieurbüro GmbH of een andere medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

f) Recht op gegevensoverdracht

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen. Hij/zij heeft ook het recht om deze gegevens ongehinderd te laten meedelen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DPA of artikel 9, lid 2, onder a), van de DPA of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DPA en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op doorgifte van gegevens overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de DPA het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot de door Breuell Ingenieurbüro GmbH of een andere medewerker aangewezen functionaris voor gegevensbescherming.

g) Recht op bezwaar

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen is toegekend, om op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de gegevensbeschermingsautoriteit te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens die op grond van zijn of haar specifieke situatie plaatsvindt. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Breuell Ingenieurbüro GmbH de persoonlijke gegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene ingaan, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Breuell Ingenieurbüro GmbH persoonlijke gegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke reclame. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene tegenover Breuell Ingenieurbüro GmbH bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketing, zal Breuell Ingenieurbüro GmbH de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich om redenen die voortvloeien uit zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die bij Breuell Ingenieurbüro GmbH wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van het DS-GVO, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Voor de uitoefening van het recht van bezwaar kan de betrokkene zich rechtstreeks wenden tot de gegevensbeschermingsfunctionaris van Breuell Ingenieurbüro GmbH of tot een andere medewerker. Het staat de betrokkene ook vrij zijn of haar recht van bezwaar in verband met het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij uit te oefenen, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, inclusief profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, zoals toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem of haar rechtsgevolgen heeft of hem of haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en deze wetgeving voorziet in passende waarborgen voor de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Wanneer het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Breuell Ingenieurbüro GmbH passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt naar voren te brengen en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten wenst uit te oefenen met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht op herroeping van een toestemming voor gegevensbescherming

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en de Verordeninggever.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met onze Data Protection Officer of een andere medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. gegevensbescherming voor toepassingen en in de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na kennisgeving van het afwijzingsbesluit automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

12 Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een DS-GVO dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij bekend moet worden gemaakt. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte kan de verwerking worden gebaseerd op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke bewerkingen uitvoeren, met name omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was zij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de voor de verwerking verantwoordelijke is (overweging 47, zin 2, DS-GVO).

Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd
Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

14. duur waarvoor persoonsgegevens worden opgeslagen

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, mits deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het aangaan van een contract.

15. wettelijke of contractuele bepalingen betreffende de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn dat er een contract wordt afgesloten dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens ter beschikking stelt, moet hij of zij contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Onze functionaris voor gegevensbescherming zal de betrokkene per geval informeren of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

16. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

17. privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over welke website een betrokkene naar een website is gekomen (zogenaamde referrers), welke subpagina’s van de website zijn benaderd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een internetpagina te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en anoniem gemaakt als de toegang tot onze internetpagina’s afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is om de stroom van bezoekers van onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website laten zien en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie wordt Google in staat gesteld om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse. In de loop van dit technische proces krijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens om de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit een toegang is ontstaan en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon opgeslagen. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een tegenstrijdigheid. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokken persoon of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, kan de browser add-on opnieuw worden geïnstalleerd of opnieuw worden geactiveerd.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. chat met Tawk.to

Wij gebruiken op onze website het live-chatsysteem dat wordt aangeboden door tawk.to inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, USA, “tawk.to”). De gegevensverwerking dient het doel van de communicatie tussen u en ons als aanbieder. Daarbij worden geanonimiseerde gegevens verwerkt voor de werking van het systeem en voor webanalysedoeleinden. Uit deze gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt, waarbij cookies kunnen worden gebruikt. De cookies maken de herkenning van de internetbrowser mogelijk. De verzamelde gegevens worden zonder de apart verleende toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Uw gegevens kunnen worden doorgegeven aan de Verenigde Staten. Voor de VS is er geen adequaatheidsbesluit van de EU-Commissie. De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van ons doorslaggevend legitiem belang bij directe communicatie met klanten. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

19e Google Adwords Conversie Tracking

Deze website maakt ook gebruik van Google Conversion Tracking. Google Adwords plaatst een cookie op uw computer, als u onze website via een Google-advertentie heeft bereikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van de Adwords-client bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-client ontvangt een andere cookie. Cookies zijn niet te traceren via de websites van Adwords-cliënten. De informatie die via de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Adwords-cliënten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie.

De Adwords-adverteerders leren het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u weigeren om cookies te accepteren, bijvoorbeeld door de instelling van uw browser te veranderen in het uitschakelen van automatische cookies. U kunt de cookies ook uitschakelen voor het bijhouden van de conversie door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Het privacybeleid van Google voor het bijhouden van conversies is te vinden op http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

20. privacybeleid Google Maps

Deze website maakt gebruik van het product Google Maps by Google Inc. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van automatisch verzamelde gegevens door Google Inc, haar vertegenwoordigers en derden.
De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”.

21ste privacybeleid voor het gebruik van Facebook-Plugins (Like-Button)

Onze pagina’s integreren plugins van het sociale netwerk Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Like Button” (“Vind ik leuk”) op onze pagina. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Wanneer u onze pagina’s bezoekt, maakt de plugin een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daarbij de informatie dat u onze site heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de Facebook “Like-Button” klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook uw bezoek aan onze Pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de Pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van facebook onder https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook bezoeken aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

23. privacybeleid voor het gebruik van Twitter

Functies van de Twitter service zijn geïntegreerd op onze pagina’s. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de “Re-Tweet” functie, worden de websites die u bezoekt gelinkt aan uw Twitter account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden de gegevens ook naar Twitter gestuurd.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Twitter op http://twitter.com/privacy.

U kunt uw privacyinstellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen onder http://twitter.com/account/settings.

24. privacybeleid voor het gebruik van Pinterest

We gebruiken de pinterest.com service op onze website. Pinterest.com is een dienst die wordt geleverd door Pinterest, Inc, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. De geïntegreerde “Pin it”-knop op onze site informeert Pinterest dat u de betreffende pagina van onze website heeft bezocht. Als u bent ingelogd op Pinterest, kan Pinterest dit bezoek aan onze site toewijzen aan uw Pinterest-account en zo de gegevens koppelen. De gegevens die worden verzonden door op de knop “Pin it” te klikken, worden door Pinterest opgeslagen. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verwerking en het gebruik ervan, evenals uw rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, worden uitgelegd in het Privacybeleid van Pinterest, dat toegankelijk is via http://pinterest.com/about/privacy/.

Om te voorkomen dat Pinterest uw bezoek aan onze site associeert met uw Pinterest-account, dient u uit te loggen van uw Pinterest-account voordat u onze site bezoekt.

25. Borlabs koekje

Deze website maakt gebruik van een Borlabs cookie dat een technisch noodzakelijk cookie (borlabs cookie) plaatst om uw toestemming voor het opslaan van cookies op te slaan.

Borlabs Cookie verwerkt geen persoonlijke gegevens.

De borlabs-cookie slaat uw toestemming op die u gaf toen u de website binnenkwam. Als u deze toestemming wilt intrekken, kunt u de cookie in uw browser verwijderen. Wanneer u de website opnieuw opent / herlaadt, wordt u opnieuw gevraagd om uw toestemming voor het gebruik van cookies.

26. cookies verwijderen en beheren

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door de juiste technische instellingen van uw internetbrowser te selecteren, kunt u voorkomen dat cookies worden opgeslagen en dat de gegevens die ze bevatten, worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden verwijderd. Wij willen u er echter op wijzen dat u mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. Onder de volgende links kunt u lezen hoe u de cookies van de belangrijkste browsers kunt beheren (inclusief het deactiveren ervan):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies“.
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen“.
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac“.

27. functionaris voor gegevensbescherming

Asc-Service GmbH
Danzigstraat 21
37083 Göttingen
datenschutz@asc46.de