Tietosuojakäytäntö

Olemme erittäin iloisia kiinnostuksestasi yritystämme kohtaan. Breuell Ingenieurbüro GmbH:n johto pitää tietosuojaa erityisen tärkeänä. Breuell Ingenieurbüro GmbH:n Internet-sivujen käyttö on mahdollista ilman henkilötietojen ilmoittamista. Jos rekisteröity kuitenkin haluaa käyttää yrityksemme erityispalveluja verkkosivustomme kautta, henkilötietojen käsittely voi tulla tarpeelliseksi. Jos henkilötietojen käsittely on välttämätöntä ja jos käsittelylle ei ole oikeudellista perustetta, saamme yleensä rekisteröidyn suostumuksen.

Henkilötietojen, kuten rekisteröidyn nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron, käsittelyssä noudatetaan aina yleistä tietosuoja-asetusta ja Breuell Ingenieurbüro GmbH:ssa sovellettavia maakohtaisia tietosuojasäännöksiä. Tämän tietosuojaselosteen avulla yrityksemme haluaa tiedottaa yleisölle keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tyypistä, laajuudesta ja tarkoituksesta. Lisäksi rekisteröidyille tiedotetaan heidän oikeuksistaan tämän tietosuojaselosteen avulla.

Rekisterinpitäjänä Breuell Ingenieurbüro GmbH on toteuttanut lukuisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen tämän verkkosivuston kautta käsiteltävien henkilötietojen mahdollisimman täydellisen suojan. Internetissä tapahtuvaan tiedonsiirtoon voi kuitenkin aina liittyä tietoturva-aukkoja, joten ehdotonta suojaa ei voida taata. Tästä syystä jokainen rekisteröity voi vapaasti toimittaa meille henkilötiedot vaihtoehtoisin keinoin, esimerkiksi puhelimitse.

Evästeasetukset

1. määritelmät

Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tietosuojaseloste perustuu EU:n direktiivissä ja -asetuksessa käytetyille termeille yleisen tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) antamisen yhteydessä. Tietosuojaselosteemme on oltava helppolukuinen ja ymmärrettävä sekä yleisölle että asiakkaillemme ja liikekumppaneillemme. Tämän varmistamiseksi haluamme selittää käytetyt termit etukäteen.

Käytämme tässä tietosuojaselosteessa muun muassa seuraavia termejä:

(a) henkilötiedot

Henkilötiedot ovat kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (jäljempänä ’rekisteröity’) liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevalla luonnollisella henkilöllä tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnistetiedon, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman kyseisen luonnollisen henkilön fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.

b) Rekisteröity

Rekisteröidyllä tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

(c) käsittely

Käsittelyllä tarkoitetaan mitä tahansa henkilötietoihin kohdistuvaa automaattista tai ei-automaattista toimenpidettä tai toimenpidekokonaisuutta, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, arkistointia, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, luovuttamista välittämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

d) Käsittelyn rajoittaminen

Käsittelyn rajoittaminen on tallennettujen henkilötietojen merkitseminen, jonka tarkoituksena on rajoittaa niiden tulevaa käsittelyä.

e) Profilointi

Profiloinnilla tarkoitetaan henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käytetään luonnolliseen henkilöön liittyvien tiettyjen henkilökohtaisten näkökohtien arvioimiseen, erityisesti luonnollisen henkilön työsuoritukseen, taloudelliseen tilanteeseen, terveyteen, henkilökohtaisiin mieltymyksiin, kiinnostuksen kohteisiin, luotettavuuteen, käyttäytymiseen, sijaintiin tai sijainnin muutokseen liittyvien näkökohtien analysoimiseksi tai ennustamiseksi.

f) Pseudonymisointi

Pseudonymisoinnilla tarkoitetaan henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja ei voida enää yhdistää tiettyyn rekisteröityyn ilman lisätietojen käyttöä edellyttäen, että tällaiset lisätiedot säilytetään erillään ja että niihin sovelletaan teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että henkilötietoja ei voida yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

g) Rekisterinpitäjä tai rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä tai käsittelystä vastaava henkilö on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, viranomainen, virasto tai muu elin, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Jos tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä, rekisterinpitäjästä tai sen nimeämistä koskevista erityisperusteista voidaan säätää unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä.

(h) Prosessori

Henkilötietojen käsittelijällä tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka käsittelee henkilötietoja rekisterinpitäjän puolesta.

(i) Vastaanottaja

Vastaanottajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, jolle henkilötietoja luovutetaan, riippumatta siitä, onko kyseessä kolmas osapuoli. Vastaanottajina ei kuitenkaan pidetä viranomaisia, jotka voivat saada henkilötietoja unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen erityisen tutkintatehtävän yhteydessä.

j) Kolmas osapuoli

Kolmannella osapuolella tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka ei ole rekisteröity, rekisterinpitäjä, henkilötietojen käsittelijä eikä henkilöitä, joilla on valtuudet käsitellä henkilötietoja rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän suoralla vastuulla.

k) Suostumus

Suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn vapaasta tahdostaan antamaa erityistä ja tietoista ilmoitusta, joka annetaan lausumana tai muuna yksiselitteisenä ja myönteisenä toimena ja jolla rekisteröity ilmaisee suostumuksensa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyyn. 2. Suostumuksella tarkoitetaan rekisteröidyn suostumusta.

2. rekisterinpitäjän nimi ja osoite

Yleisessä tietosuoja-asetuksessa, muussa Euroopan unionin jäsenvaltioissa sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä ja muissa tietosuojaa koskevissa säännöksissä tarkoitettu rekisterinpitäjä on:

Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hampuri
Saksa

Puh.: +49-(0)40-538092-255.
Sähköposti: info@boxexpert.de
Verkkosivusto: www.boxexpert.de

3. evästeet

Breuell Ingenieurbüro GmbH:n internetsivuilla käytetään evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan tietokonejärjestelmään Internet-selaimen kautta.

Lukuisat Internet-sivut ja palvelimet käyttävät evästeitä. Monet evästeet sisältävät niin sanotun evästetunnisteen. Evästetunnus on evästeen yksilöllinen tunniste. Se koostuu merkkijonosta, jonka avulla Internet-sivut ja palvelimet voidaan yhdistää tiettyyn Internet-selaimeen, johon eväste on tallennettu. Näin vierailtu Internet-sivu ja palvelimet voivat erottaa rekisteröidyn yksittäisen selaimen muista Internet-selaimista, jotka sisältävät muita evästeitä. Tietyn Internet-selaimen voi tunnistaa ja tunnistaa yksilöllisen evästetunnuksen avulla.

Evästeiden avulla Breuell Ingenieurbüro GmbH voi tarjota tämän verkkosivuston käyttäjille käyttäjäystävällisempiä palveluja, jotka eivät olisi mahdollisia ilman evästeiden asettamista.

Evästeen avulla verkkosivustomme tiedot ja tarjoukset voidaan optimoida käyttäjän hyödyksi. Kuten jo mainittiin, evästeiden avulla voimme tunnistaa verkkosivustomme käyttäjät. Tunnistamisen tarkoituksena on helpottaa käyttäjien verkkosivujemme käyttöä. Esimerkiksi evästeitä käyttävän verkkosivuston käyttäjän ei tarvitse syöttää pääsytietojaan uudelleen joka kerta, kun hän vierailee verkkosivustolla, koska verkkosivusto ja käyttäjän tietokonejärjestelmään tallennettu eväste tekevät tämän. Toinen esimerkki on ostoskorin eväste verkkokaupassa. Verkkokauppa muistaa evästeen avulla ne tuotteet, jotka asiakas on laittanut virtuaaliseen ostoskoriin.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä Internet-selaimen asianmukaista asetusta ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Lisäksi jo asetetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa Internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla. Tämä on mahdollista kaikissa yleisissä Internet-selaimissa. Jos rekisteröity poistaa evästeiden asettamisen käytöstä käytettävässä Internet-selaimessa, hän ei välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivustomme toimintoja täysimääräisesti.

4. yleisten tietojen kerääminen

Breuell Ingenieurbüro GmbH:n verkkosivusto kerää useita yleisiä tietoja aina, kun rekisteröity tai automaattinen järjestelmä kutsuu verkkosivuston. Nämä yleiset tiedot tallennetaan palvelimen lokitiedostoihin. Seuraavia tietoja voidaan kerätä: (1) käytetyt selaintyypit ja -versiot, (2) käyttöjärjestelmän käyttämä käyttöjärjestelmä, (3) verkkosivusto, jolta käyttöjärjestelmä siirtyy verkkosivustollemme (ns. referrer), (4) aliverkkosivustot, joille siirrytään käyttöjärjestelmän kautta verkkosivustollamme, (5) verkkosivuston käytön päivämäärä ja kellonaika, (6) Internet-protokollaosoite (IP-osoite), (7) käyttöjärjestelmän Internet-palveluntarjoaja ja (8) muut vastaavat tiedot, joiden avulla voidaan torjua vaaratilanteita tietoteknisiin järjestelmiimme kohdistuvien hyökkäysten yhteydessä.

Käyttäessään näitä yleisiä tietoja Breuell Ingenieurbüro GmbH ei tee mitään johtopäätöksiä rekisteröidystä. Pikemminkin näitä tietoja tarvitaan (1) verkkosivustomme sisällön asianmukaiseen toimittamiseen, (2) verkkosivustomme sisällön ja mainonnan optimointiin, (3) tietoteknisten järjestelmiemme ja verkkosivustomme tekniikan pitkäaikaisen toimivuuden varmistamiseen ja (4) lainvalvontaviranomaisille syytteeseenpanoa varten tarvittavien tietojen toimittamiseen verkkohyökkäyksen yhteydessä. Tämän vuoksi Breuell Ingenieurbüro GmbH analysoi nimettömästi kerättyjä tietoja ja tietoja toisaalta tilastollisiin tarkoituksiin ja toisaalta yrityksemme tietosuojan ja tietoturvan parantamiseksi ja viime kädessä käsittelemiemme henkilötietojen optimaalisen suojan varmistamiseksi. Palvelimen lokitiedostojen anonyymit tiedot tallennetaan erillään rekisteröidyn antamista henkilötiedoista.

5 Rekisteröityminen verkkosivustollamme

Rekisteröidyllä on mahdollisuus rekisteröityä rekisterinpitäjän verkkosivustolle antamalla henkilötiedot. Se, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjälle välitetään prosessissa, riippuu rekisteröinnissä käytetystä syöttömaskista. Rekisteröidyn antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön ja sen omiin tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä voi järjestää tietojen siirtämisen yhdelle tai useammalle henkilötietojen käsittelijälle, esimerkiksi pakettipalvelujen tarjoajalle, joka myös käyttää henkilötietoja yksinomaan rekisterinpitäjän sisäiseen käyttöön.

Rekisteröitymisen yhteydessä rekisterinpitäjän verkkosivustolle tallennetaan myös rekisteröidyn internet-palveluntarjoajan antama IP-osoite sekä rekisteröinnin päivämäärä ja kellonaika. Näiden tietojen tallentamisen taustalla on se, että vain tällä tavoin voidaan estää palveluidemme väärinkäyttö ja tarvittaessa näiden tietojen avulla voidaan selvittää tehdyt rikokset. Tältä osin näiden tietojen tallentaminen on tarpeen rekisterinpitäjän suojelemiseksi. Periaatteessa näitä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi jos tietojen luovuttamiseen on lakisääteinen velvoite tai jos tietojen luovuttaminen palvelee rikosoikeudellisia syytetoimia.

Rekisteröidyn rekisteröityminen vapaaehtoisesti antamalla henkilötietoja palvelee rekisterinpitäjän tarkoitusta tarjota rekisteröidylle sisältöä tai palveluja, joita asian luonteen vuoksi voidaan tarjota vain rekisteröityneille käyttäjille. Rekisteröityneet henkilöt voivat milloin tahansa muuttaa rekisteröinnin yhteydessä annettuja henkilötietoja tai poistaa ne kokonaan rekisterinpitäjän tietokannasta.

Rekisterinpitäjän on annettava rekisteröidylle pyynnöstä milloin tahansa tietoa siitä, mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Lisäksi rekisterinpitäjän on korjattava tai poistettava henkilötiedot rekisteröidyn pyynnöstä tai hänen ilmoituksestaan edellyttäen, että tämä ei ole ristiriidassa lakisääteisten säilyttämisvelvoitteiden kanssa. Tässä tietosuojaselosteessa mainittu tietosuojavastaava ja rekisterinpitäjän koko henkilökunta ovat tässä yhteydessä rekisteröidyn käytettävissä yhteyshenkilöinä.

6 Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjottavan uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme näitä tietoja yksinomaan pyydettyjen tietojen lähettämiseen emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Uutiskirjeen rekisteröintilomakkeessa annettujen tietojen käsittely perustuu yksinomaan suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi tietojen ja sähköpostiosoitteen tallentamiseen ja niiden käyttämiseen uutiskirjeen lähettämiseen, esimerkiksi uutiskirjeessä olevan ”poista tilaus”-linkin kautta. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Säilytämme uutiskirjeen vastaanottamista varten antamasi tiedot, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja poistamme ne, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin (esim. sähköpostiosoitteet jäsenaluetta varten).

7 MailChimp

Tämä verkkosivusto käyttää MailChimpin palveluja uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Yhdysvallat.

MailChimp on palvelu, jonka avulla voidaan muun muassa järjestää ja analysoida uutiskirjeiden lähettämistä. Kun annat tietoja uutiskirjeiden vastaanottamista varten (esim. sähköpostiosoite), nämä tiedot tallennetaan MailChimpin palvelimille Yhdysvalloissa.

MailChimpillä on EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sertifikaatin mukainen sertifiointi. Privacy Shield on Euroopan unionin (EU) ja Yhdysvaltojen välinen sopimus, jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietosuojastandardien noudattaminen Yhdysvalloissa.

MailChimpin avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoita. Kun avaat MailChimpillä lähetetyn sähköpostin, sähköpostin sisältämä tiedosto (niin sanottu web-beacon) muodostaa yhteyden MailChimpin palvelimiin Yhdysvalloissa. Näin voidaan määrittää, onko uutiskirje avattu ja mitä linkkejä on mahdollisesti napsautettu. Lisäksi tallennetaan teknisiä tietoja (esim. hakuaika, IP-osoite, selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä). Näitä tietoja ei voida osoittaa uutiskirjeen vastaanottajalle. Sitä käytetään yksinomaan uutiskirjekampanjoiden tilastolliseen analysointiin. Näiden analyysien tulosten perusteella voidaan mukauttaa tulevia uutiskirjeitä paremmin vastaanottajien kiinnostuksen kohteisiin.

Jos et halua MailChimpin tekemiä analyysejä, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaus. Tätä tarkoitusta varten annamme vastaavan linkin jokaisessa uutiskirjeessä. Lisäksi voit myös peruuttaa tilauksen suoraan verkkosivustolla.

Tietojen käsittely perustuu suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me säilytämme uutiskirjeen vastaanottamista varten antamasi tiedot, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja ne poistetaan palvelimiltamme sekä MailChimpin palvelimilta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta muihin tarkoituksiin tallentamiimme tietoihin (esim. sähköpostiosoitteet jäsenaluetta varten).

Lisätietoja on MailChimpin tietosuojasäännöissä osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Tietojenkäsittelysopimuksen tekeminen

Olemme tehneet MailChimpin kanssa niin sanotun ”tietojenkäsittelysopimuksen”, jossa velvoitamme MailChimpin suojaamaan asiakkaidemme tietoja ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille. Sopimukseen voi tutustua seuraavasta linkistä: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

8. yhteydenottomahdollisuus verkkosivuston kautta

Lakisääteisten säännösten perusteella Breuell Ingenieurbüro GmbH:n verkkosivusto sisältää tietoja, jotka mahdollistavat nopean sähköisen yhteydenoton yritykseemme sekä suoran viestinnän kanssamme, mikä sisältää myös niin sanotun sähköisen postin yleisen osoitteen (sähköpostiosoitteen). Jos rekisteröity ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, rekisteröidyn toimittamat henkilötiedot tallennetaan automaattisesti. Tällaiset rekisteröidyn vapaaehtoisesti rekisterinpitäjälle toimittamat henkilötiedot tallennetaan rekisteröidyn käsittelyä tai yhteydenottoa varten. Tällaisia henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

9. henkilötietojen rutiininomainen poistaminen ja suojaaminen

Rekisterinpitäjä käsittelee ja säilyttää rekisteröidyn henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen tallennuksen tarkoituksen saavuttamiseksi tai jos siitä säädetään EU:n direktiivissä ja asetuksessa tai muussa lainsäätäjän laissa tai asetuksessa, jota rekisterinpitäjään sovelletaan.

Jos säilytystarkoitus lakkaa olemasta voimassa tai jos EU:n direktiivissä ja asetuksessa Maker tai muussa toimivaltaisessa lainsäätäjässä säädetty säilytysaika päättyy, henkilötiedot suojataan tai poistetaan rutiininomaisesti lakisääteisten säännösten mukaisesti.

10. rekisteröidyn oikeudet
a) Oikeus vahvistukseen

Jokaisella rekisteröidyllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään.

b) Oikeus tutustua tietoihin

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada milloin tahansa rekisterinpitäjältä maksutta tiedot hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi eurooppalainen direktiivi- ja sääntelyelin on myöntänyt rekisteröidylle oikeuden tutustua seuraaviin tietoihin:

käsittelyn tarkoitukset
käsiteltävien henkilötietojen luokat
vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai tullaan luovuttamaan, erityisesti jos vastaanottajat ovat kolmansissa maissa tai kansainvälisissä järjestöissä.
jos mahdollista, henkilötietojen säilytyksen suunniteltu kesto, tai jos tämä ei ole mahdollista, perusteet keston määrittelemiseksi
hänen oikeutensa saada häntä koskevien henkilötietojen oikaisu tai poistaminen tai rekisterinpitäjän suorittaman käsittelyn rajoittaminen tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.
oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta
jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä: Kaikki saatavilla olevat tiedot tietojen alkuperästä
tietosuoja-asetuksen 22 artiklan 1 ja 4 kohdan mukaisen automatisoidun päätöksenteon, mukaan lukien profilointi, olemassaolo ja ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseisestä logiikasta sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja aiotuista vaikutuksista rekisteröityyn.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, onko henkilötietoja siirretty kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle. Jos näin on, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tietoja siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tarkastusoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään.

c) Oikaisuoikeus

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten henkilötietojen välitöntä oikaisua. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus pyytää puutteellisten henkilötietojen täydentämistä, myös täydentävällä ilmoituksella, ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään.

d) oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi)

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan viipymättä häntä koskevat henkilötiedot, jos jokin seuraavista perusteista täyttyy ja jos käsittely ei ole tarpeen:

Henkilötietoja kerättiin tai käsiteltiin muulla tavoin sellaisia tarkoituksia varten, joita varten niitä ei enää tarvita.
Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely perustui DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai DS-GVO:n 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole muuta oikeusperustaa.
Rekisteröity vastustaa käsittelyä DS-GVO:n 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä käsittelylle ole pakottavia perusteltuja syitä, tai rekisteröity vastustaa käsittelyä DS-GVO:n 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Henkilötietojen poistaminen on tarpeen rekisterinpitäjään kohdistuvan unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaisen oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.
Henkilötiedot on kerätty DS-GVO:n 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjottujen tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä.

Jos jokin edellä mainituista syistä pätee ja rekisteröity haluaa poistaa Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tallentamat henkilötiedot, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään. Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tietosuojavastaava tai muu työntekijä huolehtii siitä, että poistopyyntöön suostutaan välittömästi.

Jos Breuell Ingenieurbüro GmbH on julkistanut henkilötiedot ja yrityksemme on vastuussa 17 artiklan 17 kohdan mukaisesti. 1 DS-GVO, Breuell Ingenieurbüro GmbH toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, korvatakseen muille rekisterinpitäjille julkaistujen henkilötietojen käsittelyn, ottaen huomioon käytettävissä olevan tekniikan ja toteutuskustannukset, jotta rekisteröidylle ilmoitetaan, että hän on pyytänyt kyseisiltä muilta rekisterinpitäjiltä poistamaan kaikki henkilötietoihin liittyvät linkit tai henkilötietojen kopiot tai jäljennökset, ellei käsittely ole välttämätöntä. Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tietosuojavastaava tai muu työntekijä huolehtii tarvittavista yksittäistapauksista.

e) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella henkilöllä, jota henkilötietojen käsittely koskee, on EU:n direktiivin ja asetuksen nojalla oikeus pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan käsittelyä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden sellaisen ajanjakson ajan, jonka aikana rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojen paikkansapitävyyden.
Käsittely on lainvastaista, rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja pyytää sen sijaan henkilötietojen käytön rajoittamista.
Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisten vaatimusten esittämistä, esittämistä tai puolustamista varten.
Rekisteröity on vastustanut käsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä vielä ole selvää, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Jos jokin edellä mainituista edellytyksistä täyttyy ja rekisteröity haluaa pyytää Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tallentamien henkilötietojen rajoittamista, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään. Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tietosuojavastaava tai muu työntekijä huolehtii käsittelyn rajoittamisesta.

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla rekisteröidyllä on Euroopan unionin direktiivin ja asetuksen mukainen oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle ilman, että rekisterinpitäjä, jolle henkilötiedot on toimitettu, estää sitä, edellyttäen, että käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiseen suostumukseen tai tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen sopimukseen ja että käsittely suoritetaan automatisoidusti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Käyttäessään tietosuoja-asetuksen 20 artiklan 1 kohdan mukaista oikeutta tietojen siirrettävyyteen rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada henkilötietojen suora siirto rekisterinpitäjältä toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista ja edellyttäen, että tämä ei vaikuta kielteisesti muiden henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Rekisteröity voi milloin tahansa ottaa yhteyttä Breuell Ingenieurbüro GmbH:n nimeämään tietosuojavastaavaan tai muuhun työntekijään voidakseen käyttää oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

g) Vastustamisoikeus

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivin ja asetuksen antajan myöntämä oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseensa liittyvin perustein häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka suoritetaan DS-GVO:n 6 artiklan 1 kohdan e tai f alakohdan perusteella. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

Breuell Ingenieurbüro GmbH ei enää käsittele henkilötietoja, jos henkilötietojen käsittelyä vastustetaan, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos Breuell Ingenieurbüro GmbH käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa Breuell Ingenieurbüro GmbH:n käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, Breuell Ingenieurbüro GmbH ei enää käsittele henkilötietoja näihin tarkoituksiin.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvin perustein vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jonka Breuell Ingenieurbüro GmbH suorittaa tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin tietosuoja-asetuksen (DS-GVO) 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos tällainen käsittely on tarpeen yleisen edun vuoksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi.

Vastustamisoikeuden käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa suoraan yhteyttä Breuell Ingenieurbüro GmbH:n tietosuojavastaavaan tai muuhun työntekijään. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus käyttää oikeuttaan vastustaa tietojenkäsittelyä automatisoitujen menettelyjen avulla, joissa käytetään teknisiä eritelmiä tietoyhteiskunnan palvelujen käytön yhteydessä, direktiivin 2002/58/EY säännöksistä huolimatta.

h) Automatisoidut päätökset yksittäistapauksissa, mukaan lukien profilointi

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on Euroopan unionin direktiivissä ja asetuksessa myönnetty oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu yksinomaan automaattiseen tietojenkäsittelyyn, profilointi mukaan lukien, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, edellyttäen, että päätös (1) ei ole tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se on sallittu rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja että kyseisessä lainsäädännössä säädetään asianmukaisista toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai (3) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella.

Jos päätös (1) on tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai (2) se tehdään rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella, Breuell Ingenieurbüro GmbH toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi, joihin sisältyy ainakin oikeus saada rekisterinpitäjän puolesta oikeus saada rekisteröidyn osallistuminen, ilmaista näkemyksensä ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää automatisoituja päätöksiä koskevia oikeuksiaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään.

i) Tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus peruuttaa suostumus

Jokaisella henkilötietojen käsittelyn kohteena olevalla henkilöllä on EU:n direktiivissä ja asetuksessa säädetty oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

Jos rekisteröity haluaa käyttää oikeuttaan peruuttaa suostumuksensa, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tai muuhun rekisterinpitäjän työntekijään.

11 Tietosuoja työhakemusten ja hakuprosessin aikana

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee hakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn hoitamista varten. Käsittely voidaan suorittaa myös sähköisesti. Näin on erityisesti silloin, kun hakija toimittaa asiaankuuluvat hakemusasiakirjat rekisterinpitäjälle sähköisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai verkkosivustolla olevan verkkolomakkeen kautta. Jos rekisterinpitäjä tekee työsopimuksen hakijan kanssa, toimitetut tiedot tallennetaan työsuhteen käsittelyä varten lakisääteisten säännösten mukaisesti. Jos rekisterinpitäjä ei tee työsopimusta hakijan kanssa, hakemusasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua hylkäävän päätöksen ilmoittamisesta edellyttäen, että rekisterinpitäjän muut oikeutetut edut eivät ole ristiriidassa tällaisen poistamisen kanssa. Muu oikeutettu etu tässä merkityksessä on esimerkiksi velvollisuus toimittaa todisteita yleisen tasa-arvolain mukaisessa menettelyssä.

12 Käsittelyn oikeusperusta

DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan a alakohta toimii yrityksemme oikeusperustana käsittelytoimille, joissa saamme suostumuksen tiettyä käsittelytarkoitusta varten. Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttämiseksi, jonka osapuoli rekisteröity on, kuten esimerkiksi tavaroiden toimittamisen tai muun palvelun tai vastikkeen tarjoamisen edellyttämien käsittelytoimien osalta, käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan b alakohtaan. Sama koskee käsittelytoimia, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, esimerkiksi kun on kyse tuotteitamme tai palveluitamme koskevista tiedusteluista. Jos yritykseemme kohdistuu lakisääteinen velvoite, jonka vuoksi henkilötietojen käsittely on välttämätöntä, kuten verovelvoitteiden täyttämiseksi, käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan c alakohtaan. Harvinaisissa tapauksissa henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Näin olisi esimerkiksi silloin, jos kävijä loukkaantuisi tiloissamme ja sen seurauksena hänen nimensä, ikänsä, sairausvakuutustietonsa tai muut elintärkeät tiedot olisi välitettävä lääkärille, sairaalalle tai muulle kolmannelle osapuolelle. Tällöin käsittely perustuisi DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan d alakohtaan. Lisäksi käsittelytoimet voisivat perustua DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan f alakohtaan. Käsittelytoimet, jotka eivät kuulu minkään edellä mainitun oikeusperustan piiriin, perustuvat tähän oikeusperustaan, jos käsittely on tarpeen yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun suojaamiseksi edellyttäen, että rekisteröidyn etuja, perusoikeuksia ja -vapauksia ei syrjäytetä. Tällaiset käsittelytoimet ovat meille sallittuja erityisesti siksi, että eurooppalainen lainsäätäjä on nimenomaisesti maininnut ne. Tältä osin se katsoi, että oikeutettua etua voidaan olettaa olevan, jos rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas (tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleen 2 virke).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut käsittelyssä.

Jos henkilötietojen käsittely perustuu DS-GVO:n 6 artiklan I kohdan f alakohtaan, oikeutettu etumme on liiketoimintamme harjoittaminen kaikkien työntekijöidemme ja osakkeenomistajiemme hyvinvoinnin edistämiseksi.

14 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietojen säilytysaika määräytyy lakisääteisen säilytysajan mukaan. Määräajan päätyttyä vastaavat tiedot poistetaan rutiininomaisesti, jos niitä ei enää tarvita sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen aloittamiseksi.

(15) Henkilötietojen toimittamista koskevat oikeudelliset tai sopimusmääräykset; sopimuksen tekemisen välttämättömyys; rekisteröidyn velvollisuus toimittaa henkilötiedot; toimittamatta jättämisen mahdolliset seuraukset.

Ilmoitamme sinulle, että henkilötietojen toimittamista vaaditaan joskus laissa (esim. verosäännökset) tai se voi johtua myös sopimusmääräyksistä (esim. sopimuskumppania koskevat tiedot). Joskus sopimuksen tekemiseksi voi olla tarpeen, että rekisteröity antaa meille henkilötietoja, joita meidän on myöhemmin käsiteltävä. Rekisteröity on esimerkiksi velvollinen toimittamaan meille henkilötietoja, jos yrityksemme tekee sopimuksen hänen kanssaan. Jos henkilötietoja ei toimiteta, sopimusta rekisteröidyn kanssa ei voida tehdä. Ennen kuin rekisteröity antaa henkilötietoja, hänen on otettava yhteyttä tietosuojavastaavaamme. Tietosuojavastaavamme ilmoittaa rekisteröidylle tapauskohtaisesti, onko henkilötietojen antaminen lain tai sopimuksen mukaan pakollista tai välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten, onko henkilötietojen antaminen pakollista ja mitä seurauksia henkilötietojen antamatta jättämisestä olisi. 16. Tietosuojavastaava ilmoittaa rekisteröidylle tapauskohtaisesti, onko henkilötietojen antaminen pakollista tai välttämätöntä sopimuksen tekemistä varten.

16. automatisoidun päätöksenteon olemassaolo

Vastuullisena yrityksenä emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

17. Google Analyticsin (anonymisointitoiminnolla) käyttöä ja soveltamista koskevat tietosuojasäännökset.

Rekisterinpitäjä on integroinut Google Analytics -komponentin (anonymisointitoiminnolla) tähän verkkosivustoon. Google Analytics on verkkoanalyysipalvelu. Verkkoanalyysi on verkkosivujen kävijöiden käyttäytymistä koskevien tietojen keräämistä, kokoamista ja arviointia. Verkkoanalyysipalvelu kerää muun muassa tietoja siitä, miltä verkkosivustolta rekisteröity on siirtynyt verkkosivustolle (niin sanotut viittaajat), mitä verkkosivuston alasivuja on käytetty tai kuinka usein ja kuinka kauan alasivua on katsottu. Web-analyysiä käytetään pääasiassa verkkosivuston optimointiin ja Internet-mainonnan kustannusten ja hyötyjen analysointiin.

Google Analytics -komponentin ylläpitäjä on Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Rekisterinpitäjä käyttää lisäystä ”_gat._anonymizeIp” verkkoanalyysiin Google Analyticsin kautta. Tämän lisäyksen avulla Google lyhentää ja anonymisoi rekisteröidyn Internet-yhteyden IP-osoitteen, jos pääsy Internet-sivuillemme tapahtuu Euroopan unionin jäsenvaltiosta tai muusta Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen osapuolena olevasta valtiosta.

Google Analytics -komponentin tarkoituksena on analysoida verkkosivustomme kävijävirtoja. Google käyttää saamiaan tietoja muun muassa arvioidakseen verkkosivustomme käyttöä, laatiakseen meille verkkoraportteja, joista käy ilmi verkkosivustomme toiminta, ja tarjotakseen muita verkkosivustomme käyttöön liittyviä palveluja.

Google Analytics asettaa evästeen rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Mitä evästeet ovat, on jo selitetty edellä. Asettamalla evästeen Google voi analysoida verkkosivustomme käyttöä. Aina kun kutsutaan jokin rekisterinpitäjän ylläpitämän verkkosivuston yksittäisistä sivuista, joihin on integroitu Google Analytics -komponentti, kyseinen Google Analytics -komponentti saa automaattisesti aikaan sen, että rekisteröidyn tietoteknisen järjestelmän Internet-selain lähettää tietoja Googlelle verkkoanalyysia varten. Osana tätä teknistä prosessia Google saa tietoonsa henkilötietoja, kuten rekisteröidyn IP-osoitteen, jota Google käyttää muun muassa kävijöiden ja klikkausten alkuperän jäljittämiseen ja sen jälkeen provisiolaskelmien tekemiseen.

Evästeen avulla tallennetaan henkilökohtaisia tietoja, kuten käytön ajankohta, sijainti, josta käyttö on peräisin, ja rekisteröidyn verkkosivustollamme tekemien käyntien tiheys. Aina kun rekisteröity vierailee verkkosivustollamme, nämä henkilötiedot, mukaan lukien rekisteröidyn käyttämän internet-yhteyden IP-osoite, välitetään Googlelle Yhdysvaltoihin. Google tallentaa nämä henkilötiedot Yhdysvaltoihin. Google voi jakaa näitä teknisen prosessin kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansien osapuolten kanssa.

Rekisteröity voi milloin tahansa estää evästeiden asettamisen verkkosivustollamme käyttämällä Internet-selaimen asianmukaista asetusta, kuten edellä on jo kuvattu, ja siten pysyvästi kieltää evästeiden asettamisen. Tällainen käytetyn Internet-selaimen asetus estää myös Googlea asettamasta evästettä rekisteröidyn tietotekniseen järjestelmään. Lisäksi Google Analyticsin jo asettaman evästeen voi milloin tahansa poistaa internet-selaimen tai muiden ohjelmistojen avulla.

Lisäksi rekisteröidyllä on mahdollisuus vastustaa Google Analyticsin tuottamien ja tämän verkkosivuston käyttöön liittyvien tietojen keräämistä sekä Googlen suorittamaa tällaisten tietojen käsittelyä ja estää tällainen käsittely. Tätä varten rekisteröidyn on ladattava ja asennettava selaimen lisäosa linkistä https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tämä selaimen lisäosa ilmoittaa Google Analyticsille JavaScriptin avulla, että Google Analyticsille ei saa lähettää tietoja ja tietoja Internet-sivuilla käynneistä. Google pitää selaimen lisäosan asentamista vastalauseena. Jos rekisteröidyn tietotekninen järjestelmä poistetaan, alustetaan tai asennetaan uudelleen myöhemmin, rekisteröidyn on asennettava selaimen lisäosa uudelleen Google Analyticsin poistamiseksi käytöstä. Jos rekisteröity tai muu hänen hallinnassaan oleva henkilö poistaa selainlisäosan käytöstä tai poistaa sen käytöstä, selainlisäosa voidaan asentaa uudelleen tai aktivoida uudelleen.

Lisätietoja ja Googlen sovellettavat tietosuojasäännökset löytyvät osoitteista https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ ja http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analyticsista kerrotaan tarkemmin tässä linkissä https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

18. keskustella Tawk.to:n kanssa

Käytämme verkkosivustollamme tawk.to inc:n tarjoamaa live-chat-järjestelmää. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV 89119, Yhdysvallat, ”tawk.to”). Tietojen käsittely palvelee sinun ja meidän palveluntarjoajan välistä viestintää. Prosessissa käsitellään anonymisoituja tietoja järjestelmän toimintaa sekä verkkoanalyysitarkoituksia varten. Näistä tiedoista voidaan luoda käyttäjäprofiileja salanimellä, jolloin voidaan käyttää evästeitä. Evästeet mahdollistavat Internet-selaimen tunnistamisen. Kerättyjä tietoja ei käytetä tämän verkkosivuston kävijän henkilökohtaiseen tunnistamiseen ilman asianomaisen henkilön erikseen antamaa suostumusta. Tietosi voidaan siirtää Yhdysvaltoihin. USA:n osalta ei ole olemassa EU:n komission riittävyyspäätöstä. Henkilötietojesi käsittely perustuu art. 6 (1) lit. f DSGVO:n nojalla välittömään asiakasviestintään liittyvään ylivoimaiseen oikeutettuun etuumme. Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa tätä sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä erityisestä tilanteestasi johtuvista syistä. Voit kieltää evästeiden käytön valitsemalla selaimesi asianmukaiset asetukset, mutta huomaa, että jos teet näin, et ehkä pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.

19 Google Adwords muuntumisen seuranta

Tämä verkkosivusto käyttää myös Google Conversion Tracking -palvelua. Google Adwords asettaa evästeen tietokoneellesi, jos olet siirtynyt verkkosivustollemme Googlen mainoksen kautta. Nämä evästeet menettävät voimassaolonsa 30 päivän kuluttua, eikä niitä käytetä henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos käyttäjä vierailee Adwords-asiakkaan verkkosivuston tietyillä sivuilla eikä eväste ole vielä vanhentunut, Google ja asiakas voivat tunnistaa, että käyttäjä napsautti mainosta ja ohjattiin tälle sivulle. Jokainen Adwords-asiakas saa eri evästeen. Evästeitä ei siis voida seurata Adwords-asiakkaiden verkkosivustoilla. Konversioevästeen avulla saatuja tietoja käytetään konversiotilastojen luomiseen Adwords-asiakkaille, jotka ovat valinneet konversioseurannan.

Adwords-asiakkaat saavat tietää niiden käyttäjien kokonaismäärän, jotka napsauttivat heidän mainostaan ja jotka ohjattiin sivulle, joka on merkitty konversioseurantatunnisteella. Ne eivät kuitenkaan saa mitään tietoja, joita voidaan käyttää käyttäjien henkilökohtaiseen tunnistamiseen. Jos et halua osallistua seurantamenettelyyn, voit myös kieltää sitä varten tarvittavan evästeen asettamisen – esimerkiksi selaimen asetuksella, joka yleensä poistaa evästeiden automaattisen asettamisen käytöstä. Voit myös poistaa konversioseurannan evästeet käytöstä asettamalla selaimesi niin, että verkkotunnuksen ”www.googleadservices.com” evästeet estetään. Googlen konversioseurantaa koskevat tietosuojaselosteet löydät osoitteesta http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

20. tietosuojakäytäntö Google Maps

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Inc:n Google Maps -tuotetta. Käyttämällä tätä verkkosivustoa annat suostumuksesi siihen, että Google Inc, sen edustajat ja kolmannet osapuolet keräävät, käsittelevät ja käyttävät automaattisesti kerättyjä tietoja.
Google Mapsin käyttöehdot löytyvät kohdasta ”Google Mapsin käyttöehdot”.

Facebook-liitännäisten (Tykkää-painike) käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt.

Sivuillemme on integroitu sosiaalisen verkoston Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, liitännäisiä. Voit tunnistaa Facebook-liitännäiset Facebook-logosta tai sivustollamme olevasta ”Tykkää-painikkeesta” (”Like”). Löydät yleiskatsauksen Facebook-liitännäisistä täältä: http://developers.facebook.com/docs/plugins/ Kun vierailet sivuillamme, selaimesi ja Facebook-palvelimen välillä muodostetaan suora yhteys liitännäisen kautta. Facebook saa näin tiedon siitä, että olet vieraillut sivustollamme IP-osoitteesi avulla. Jos napsautat Facebookin ”Tykkää”-painiketta, kun olet kirjautunut Facebook-tilillesi, voit linkittää sivujemme sisällön Facebook-profiiliisi. Näin Facebook voi yhdistää vierailun sivuillamme käyttäjätiliisi. Haluamme huomauttaa, että meillä sivujen tarjoajana ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Facebookissa. Löydät lisätietoja tästä Facebookin tietosuojaselosteesta osoitteessa https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jos et halua, että Facebook voi yhdistää vierailusi sivuillamme Facebook-käyttäjätiliisi, kirjaudu ulos Facebook-käyttäjätililtäsi.

Twitterin käyttöä koskevat tietosuojakäytännöt

Twitter-palvelun toiminnot on integroitu sivuillemme. Näitä toimintoja tarjoaa Twitter Inc, Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Käyttämällä Twitteriä ja ”Re-Tweet”-toimintoa vierailemasi verkkosivustot liitetään Twitter-tiliisi ja saatetaan muiden käyttäjien tietoon. Samalla tiedot lähetetään myös Twitteriin.

Haluamme huomauttaa, että meillä sivujen tarjoajana ei ole tietoa siirrettyjen tietojen sisällöstä tai niiden käytöstä Twitterissä. Lisätietoja tästä on Twitterin tietosuojakäytännössä osoitteessa http://twitter.com/privacy.

Voit muuttaa tietosuoja-asetuksiasi Twitterissä tilin asetuksissa osoitteessa http://twitter.com/account/settings.

24. Pinterestin käyttöä koskeva tietosuojakäytäntö

Käytämme verkkosivustollamme palvelua pinterest.com. Pinterest.com on Pinterest, Inc:n palvelu, 808 Brannan St, San Francisco, CA 94103, USA. Sivustomme integroidun ”Pin it” -painikkeen kautta Pinterest saa tiedon siitä, että olet siirtynyt verkkosivustomme vastaavalle sivulle. Jos olet kirjautuneena Pinterestiin, Pinterest voi liittää tämän sivustollamme käynnin Pinterest-tiliisi ja siten yhdistää tiedot. Pinterest tallentaa ”Pin it” -painikkeen napsauttamisesta lähetetyt tiedot. Lisätietoja tietojen keräämisen tarkoituksesta ja laajuudesta, niiden käsittelystä ja käytöstä sekä oikeuksistasi tässä suhteessa ja asetusvaihtoehdoista yksityisyytesi suojaamiseksi saat Pinterestin tietosuojakäytännöstä, johon pääset osoitteessa http://pinterest.com/about/privacy/.

Jotta Pinterest ei voisi yhdistää vierailuasi sivustollamme Pinterest-tiliisi, sinun on kirjauduttava ulos Pinterest-tililtäsi ennen sivustollamme vierailua.

25 Borlabs Cookie

Tämä verkkosivusto käyttää Borlabs-evästeen, joka asettaa teknisesti välttämättömän evästeen (borlabs-cookie) evästeen suostumuksesi tallentamiseksi.

Borlabsin eväste ei käsittele henkilötietoja.

Borlabs-eväste tallentaa suostumuksen, jonka annoit, kun astuit verkkosivustolle. Jos haluat peruuttaa nämä suostumukset, poista evästeet selaimestasi. Kun siirryt uudelleen verkkosivustolle tai lataat sen uudelleen, sinulta kysytään uudelleen evästesuostumusta.

26 Evästeiden poistaminen ja hallinta

Evästeet tallennetaan tietokoneellesi. Siksi sinulla on täysi kontrolli evästeiden käyttöön. Valitsemalla Internet-selaimesi asianmukaiset tekniset asetukset voit estää evästeiden tallentamisen ja niiden sisältämien tietojen siirtämisen. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että et ehkä pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja täysimääräisesti. Voit tutustua evästeiden hallintaan (mukaan lukien evästeiden poistaminen käytöstä) tärkeimmissä selaimissa napsauttamalla alla olevia linkkejä:

Chrome-selain: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

27. tietosuojavastaava

Asc-Dienstleistungs GmbH
Danziger Strasse 21
37083 Göttingen
datenschutz@asc46.de