Code of Conduct

Jaettu vastuu toimitusketjussa

Kaikki BOXEXPERTin työntekijät ja johtajat ovat sitoutuneet sosiaalisesti vastuulliseen hallintotapaan. Seuraavat periaatteet ovat suuri osa yrityksen toiminta-ajatusta ja heijastavat arvojamme ja periaatteitamme. Työskentelemme koko toimitusketjussa seuraavien periaatteiden mukaisesti: työolot, sosiaaliset normit, kilpailuolosuhteet, eettiset periaatteet ja avoimuus. Pidämme tätä sosiaalisena velvollisuutenamme ja asetamme nämä vaatimukset kaikille yhteistyökumppaneillemme.

1. käyttäytyminen

BOXEXPERT harjoittaa liiketoimintaansa asianmukaisesti ja parhaiden liiketoimintatapojen mukaisesti. Pidämme kirjanpitoa oikein. BOXEXPERT ei missään tapauksessa tee yhteistyötä minkäänlaisissa vero- tai ympäristörikoksissa.

2. lakien noudattaminen

BOXEXPERT tukee ihmisoikeuksia ja niihin liittyviä kansainvälisiä sopimuksia. BOXEXPERT noudattaa täysin ja aktiivisesti lakeja ja määräyksiä, jotka ovat voimassa maissa, joissa BOXEXPERT harjoittaa liiketoimintaa, mukaan lukien ILO:n ja YK:n lait ja määräykset. Tähän kuuluvat myös epäterveen kilpailun vastaiset lait.

3. Lahjonta ja korruptio

BOXEXPERT ei tarjoa, lupaa, pyydä, vaadi tai hyväksy lahjuksia tai muita epäasianmukaisia etuja asiakkaan säilyttämiseksi, sopimuksen varmistamiseksi tai valtion viraston päätöksiin tai toimintaan vaikuttamiseksi. BOXEXPERT toimii aina tavalla, joka perustuu oikeudenmukaisuuteen ja sovellettavien kansallisten ja kansainvälisten standardien noudattamiseen.

4. suhteet asiakkaisiin

BOXEXPERT voittaa asiakkaidensa luottamuksen takaamalla heille laadun. BOXEXPERT pyrkii aina tarjoamaan kilpailukykyisiä palveluja ja tuotteita kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla luodakseen arvoa asiakkailleen. BOXEXPERT tiedottaa asiakkailleen ja toimittajilleen käytännesäännöistä.

5. suhteet henkilöstöön

BOXEXPERT pyrkii aktiivisesti luomaan hyvän työympäristön vähentääkseen työntekijöiden sairauspoissaoloja, työtapaturmia, työperäisiä vammoja ja huumeriippuvuutta. BOXEXPERT tarjoaa yrityslääkäripalvelua. Väkivaltaa, uhkailua, aggressiivista käyttäytymistä, kiusaamista, loukkauksia ja vastaavaa käyttäytymistä ei suvaita työpaikalla.

6. työntekijöiden yhdistymisvapaus

BOXEXPERT kunnioittaa työntekijöiden oikeutta perustaa yritysneuvostoja tai liittyä tällaisten työntekijöiden edustuselinten jäseniksi.

7. lapsityövoima

BOXEXPERT ei hyväksy lapsityövoiman käyttöä tai lasten ja nuorten hyväksikäyttöä. BOXEXPERTin alaikäraja on 15 vuotta. Toimittajien ei odoteta palkkaavan alle 15-vuotiaita nuoria.

8. pakkotyö

BOXEXPERT ei hyväksy pakkotyövoiman käyttöä yritysryhmässään eikä yhteistyökumppaneidensa keskuudessa.

9. syrjintä

BOXEXPERT tarjoaa oikeudenmukaiset työolot ja -mahdollisuudet kaikille työntekijöille ilman sukupuoleen, etniseen alkuperään, ikään, vammaisuuteen, uskontoon tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa erottelua tai syrjintää. BOXEXPERT ei hyväksy minkäänlaista poliittista, uskonnollista tai muunlaista propagandaa työpaikalla.

10. asiakirjat työsuhde, palkkaus

BOXEXPERT tekee työntekijöiden kanssa kirjalliset työsopimukset. Näihin kuuluvat sovellettavat työ- ja sosiaaliturvanormit. BOXEXPERT takaa, että työntekijöille maksettu palkka vastaa alan tavanomaista tai lakisääteistä vähimmäispalkkaa. Työaika ei pääsääntöisesti saa ylittää 40 tuntia viikossa. Työajan on oltava voimassa olevan lainsäädännön ja ILO:n asiaa koskevien määräysten mukainen, sen mukaan, kumpi niistä on tiukempi. Työntekijä voi kieltäytyä ylityöstä. Kuuden työpäivän jälkeen on annettava kokonainen vapaapäivä.

11. ympäristönsuojelun parantaminen

BOXEXPERT on laatinut toimintasuunnitelman, jolla mitataan ja parannetaan yrityksen päästöjen ja päästövähennysten sekä resurssien kulutuksen tehokkuutta.

12. suhteet muihin toimijoihin

BOXEXPERT odottaa, että kaikki toimittajat täyttävät myös edellä mainitut vaatimukset. Kun BOXEXPERT arvioi ja valitsee tavarantoimittajia, alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita, käytännesääntöjen vaatimusten täyttäminen on tärkeä kriteeri.