Code of Conduct

Gedeelde verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen

Alle medewerkers en managers van BOXEXPERT zetten zich in voor een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbestuur. De volgende beginselen vormen een groot deel van de bedrijfsmissie en weerspiegelen onze waarden en principes. Wij werken in de gehele toeleveringsketen aan de volgende principes op het gebied van arbeidsomstandigheden, sociale normen, concurrentievoorwaarden, ethische principes en transparantie. Wij zien dit als onze sociale verplichting en stellen deze normen aan alle partners waarmee wij samenwerken.

1. gedrag

BOXEXPERT voert haar activiteiten correct en volgens de beste zakelijke praktijken uit. We houden de boekhouding correct bij. BOXEXPERT zal in geen geval meewerken aan enige vorm van belasting- of milieudelicten.

2. naleving van wetten

BOXEXPERT steunt de mensenrechten en de daarmee verband houdende internationale overeenkomsten. BOXEXPERT leeft volledig en actief de wetten en voorschriften na die van kracht zijn in de landen waar BOXEXPERT zaken doet, met inbegrip van die van de IAO en de VN. Dit omvat wetten tegen oneerlijke concurrentie.

3. omkoperij en corruptie

BOXEXPERT biedt, belooft, vraagt, eist of accepteert geen steekpenningen of andere ongepaste voordelen met als doel een klant te behouden, een deal veilig te stellen of de beslissingen of activiteiten van een overheidsinstantie te beïnvloeden. BOXEXPERT gedraagt zich altijd op een wijze die gebaseerd is op eerlijkheid en naleving van de geldende nationale en internationale normen.

4. relaties met cliënten

BOXEXPERT wint het vertrouwen van zijn klanten door hen kwaliteit te garanderen. BOXEXPERT streeft er altijd naar om concurrerende diensten en producten aan te bieden op de nationale en internationale markten om waarde te creëren voor haar klanten. BOXEXPERT informeert zijn klanten en leveranciers over de Gedragscode.

5. betrekkingen met het personeel

BOXEXPERT werkt actief aan het creëren van een goede werkomgeving om het ziekteverzuim van werknemers, arbeidsongevallen, werkgerelateerde verwondingen en drugsverslaving te verminderen. BOXEXPERT biedt een bedrijfsgeneeskundige dienst aan. Geweld, bedreigingen, agressief gedrag, pesterijen, beledigingen en soortgelijk gedrag worden op de werkplek niet getolereerd.

6. vrijheid van vereniging voor werknemers

BOXEXPERT respecteert het recht van werknemers om ondernemingsraden op te richten of om lid te worden van dergelijke vertegenwoordigende organen voor het personeel.

7. kinderarbeid

BOXEXPERT tolereert geen kinderarbeid of uitbuiting van kinderen en jongeren. De minimumleeftijd voor tewerkstelling bij BOXEXPERT is 15 jaar. Van leveranciers wordt verwacht dat zij geen jongeren onder de 15 jaar in dienst nemen.

8. dwangarbeid

BOXEXPERT tolereert geen dwangarbeid in de groep van ondernemingen en bij haar zakenpartners.

9. discriminatie

BOXEXPERT biedt eerlijke arbeidsomstandigheden en kansen aan alle werknemers; zonder onderscheid of discriminatie op basis van geslacht, etnische afkomst, leeftijd, handicap, religie of seksuele geaardheid. BOXEXPERT aanvaardt geen enkele vorm van politieke, religieuze of enige andere vorm van propaganda op de werkplek.

10. documentatie arbeidsverhouding, bezoldiging

BOXEXPERT sluit schriftelijke arbeidsovereenkomsten af met de werknemers. Daartoe behoren de toepasselijke arbeids- en socialezekerheidsnormen. BOXEXPERT garandeert dat de aan de werknemers uitbetaalde lonen overeenstemmen met het in de bedrijfstak gebruikelijke of wettelijk voorgeschreven minimumloon. In de regel mag de arbeidstijd niet meer dan 40 uur per week bedragen. De werktijden moeten in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving en de relevante ILO-voorschriften, afhankelijk van welke het strengst is. De werknemer kan weigeren overuren te maken. Na 6 dagen werken moet een volledige vrije dag worden toegekend.

11. verbetering van de milieubescherming

BOXEXPERT heeft een actieplan opgesteld om de doeltreffendheid van de emissiereducties en het verbruik van hulpbronnen van het bedrijf te meten en te verbeteren.

12. betrekkingen met andere actoren

BOXEXPERT verwacht van alle leveranciers dat zij ook aan bovenstaande eisen voldoen. Bij de evaluatie en selectie van leveranciers, onderaannemers en partners door BOXEXPERT is het een belangrijk criterium om te voldoen aan de vereisten van de Gedragscode.