Code of Conduct

Gemensamt ansvar längs hela försörjningskedjan

Alla anställda och chefer i BOXEXPERT är engagerade i socialt ansvarsfull företagsstyrning. Följande principer utgör en stor del av företagets uppdragsbeskrivning och återspeglar våra värderingar och principer. Vi arbetar längs hela leveranskedjan mot följande principer när det gäller arbetsvillkor, sociala normer, konkurrensvillkor, etiska principer och öppenhet. Vi ser detta som vår sociala skyldighet och ställer dessa krav på alla partners som vi samarbetar med.

1. beteende

BOXEXPERT bedriver sin verksamhet på ett korrekt sätt och i enlighet med bästa affärspraxis. Vi för bokföringen på ett korrekt sätt. BOXEXPERT kommer under inga omständigheter att samarbeta med någon form av skatte- eller miljöbrott.

2. efterlevnad av lagar.

BOXEXPERT stöder mänskliga rättigheter och relaterade internationella avtal. BOXEXPERT följer till fullo och aktivt de lagar och förordningar som gäller i de länder där BOXEXPERT bedriver verksamhet, inklusive ILO:s och FN:s lagar och förordningar. Detta inkluderar lagar mot illojal konkurrens.

3. mutor och korruption

BOXEXPERT erbjuder, lovar, ber om, begär eller accepterar inte mutor eller andra otillbörliga förmåner i syfte att behålla en kund, säkra en affär eller påverka beslut eller verksamhet hos en myndighet. BOXEXPERT agerar alltid på ett sätt som bygger på rättvisa och överensstämmelse med tillämpliga nationella och internationella standarder.

4. relationer med kunderna

BOXEXPERT vinner kundernas förtroende genom att garantera dem kvalitet. BOXEXPERT strävar alltid efter att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter på den nationella och internationella marknaden för att skapa värde för sina kunder. BOXEXPERT informerar sina kunder och leverantörer om uppförandekoden.

5. Relationer med personalen.

BOXEXPERT arbetar aktivt för att skapa en god arbetsmiljö för att minska personalens frånvaro på grund av sjukdom, arbetsplatsolyckor, arbetsrelaterade skador och drogmissbruk. BOXEXPERT erbjuder en företagshälsovård. Våld, hot, aggressivt beteende, mobbning, förolämpningar och liknande beteenden tolereras inte på arbetsplatsen.

6. föreningsfrihet för arbetstagarna

BOXEXPERT respekterar de anställdas rätt att bilda företagsråd eller att bli medlemmar i sådana organ som företräder de anställda.

7. barnarbete

BOXEXPERT tolererar inte barnarbete eller exploatering av barn och ungdomar. Minimiåldern för anställning på BOXEXPERT är 15 år. Leverantörerna förväntas inte anställa ungdomar under 15 år.

8. tvångsarbete

BOXEXPERT tolererar inte tvångsarbete inom koncernen och bland sina affärspartner.

9. diskriminering

BOXEXPERT erbjuder rättvisa arbetsvillkor och möjligheter för alla anställda, utan åtskillnad eller diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, religiös eller sexuell läggning. BOXEXPERT accepterar inte någon form av politisk, religiös eller annan typ av propaganda på arbetsplatsen.

10. dokumentation av anställningsförhållandet, ersättning

BOXEXPERT ingår skriftliga anställningsavtal med de anställda. Det handlar bland annat om tillämpliga arbetsnormer och normer för social trygghet. BOXEXPERT garanterar att de löner som betalas till de anställda motsvarar den sedvanliga eller lagstadgade minimilönen i branschen. Arbetstiden bör i regel inte överstiga 40 timmar per vecka. Arbetstiden ska överensstämma med tillämplig lag och relevanta ILO-bestämmelser, beroende på vad som är strängare. Arbetstagaren kan vägra att arbeta övertid. Efter sex dagars arbete ska en hel ledig dag beviljas.

11. Förbättring av miljöskyddet.

BOXEXPERT har skapat en handlingsplan för att mäta och förbättra effektiviteten av företagets minskningar av immissioner och utsläpp samt resursförbrukning.

12. Relationer med andra aktörer.

BOXEXPERT förväntar sig att alla leverantörer också uppfyller ovanstående krav. När BOXEXPERT utvärderar och väljer leverantörer, underleverantörer och partners är det ett viktigt kriterium att uppfylla kraven i uppförandekoden.