Generelle vilkår og betingelser og kundeinformation

I. Generelle vilkår og betingelser

§ 1 Grundlæggende bestemmelser

(1) De følgende forretningsbetingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Breuell Ingenieurbüro GmbH) via
Luk hjemmesiden www.boxexpert.de. Medmindre andet er aftalt, vil inkluderingen af data, der bruges af dig, være
egne vilkår og betingelser.

(2) En forbruger i henhold til følgende bestemmelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på at
ikke overvejende kan tilskrives deres kommercielle eller uafhængige professionelle aktivitet. Enhver iværksætter er
en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med status som juridisk person, der, når han eller hun indgår en retshandel under udøvelsen af sin
uafhængig professionel eller kommerciel aktivitet.

§ 2 Indgåelse af kontrakten

(1) Kontraktens genstand er salg af varer.

(2) Ved at placere det respektive produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at købe produktet.
Indgåelse af en kontrakt via det online indkøbskurvsystem under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via det online indkøbskurvsystem som følger:
De varer, der skal købes, lægges i “indkøbskurven”. Den tilsvarende knap i navigationslinjen kan bruges til at
Du kan til enhver tid hente “indkøbskurven” og foretage ændringer der.
Når du har klikket på knappen “Gå til kassen” eller “Fortsæt med at bestille” (eller lignende) og indtastet dine personlige data
samt betalings- og leveringsbetingelserne, vil ordredataene blive vist som en ordreoversigt.

Hvis du bruger et øjeblikkeligt betalingssystem (f.eks. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalingsmetode, vil du blive
enten til siden med ordreoversigten i vores webshop eller til webstedet for udbyderen af straksbetalingssystemet
videresendt.
Hvis du bliver omdirigeret til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der.
Endelig på webstedet for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem, eller efter at du er vendt tilbage til vores onlinebutik
vises ordredataene som en ordreoversigt.

Før du sender ordren, har du mulighed for at tjekke detaljerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via
internetbrowserens “tilbage”-funktion) eller for at annullere ordren.
Ved at indsende ordren via den tilsvarende knap (“ordre med forbehold for betaling”, “køb” / “køb nu”, “gebyrpligtig
ordre”, “betal” / “betal nu” eller lignende betegnelse) erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved den
kontrakten er indgået.

(4) Behandlingen af ordren og overførslen af alle oplysninger, der kræves i forbindelse med indgåelsen af kontrakten, finder sted via
E-mail er delvist automatiseret. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har oplyst til os, er korrekt, at
modtagelse af e-mails er teknisk sikret og forhindres især ikke af SPAM-filtre.

§ 3 Særlige aftaler om tilbudte betalingsmetoder

(1) Betaling med SOFORT / øjeblikkelig bankoverførsel
Hvis betalingsmetoden Sofort / Sofortüberweisung er valgt, behandles betalingen via betalingstjenesteudbyderen Sofort GmbH
(Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland; “SOFORT”). Sofort GmbH er et selskab i Klarna-gruppen (Klarna Bank AB).
(publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Forudsætningen for at bruge SOFORT-betalingsmetoden er, at du har en
har en netbankkonto, der er godkendt til dette formål. Under betalingsprocessen som en del af ordren skal du registrere dig i overensstemmelse hermed.
og bekræft betalingsinstruktionen til SOFORT. Din bankkonto vil blive debiteret umiddelbart efter indsendelse.
ordren. Du kan finde mere information om SOFORT på https://www.klarna.com/sofort/.

§ 4 Tilbageholdsret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, for så vidt den vedrører krav, der udspringer af det samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.

(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:
a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det nuværende forretningsforhold er fuldt ud afviklet.
Forud for overdragelsen af ejendomsretten til de reserverede varer er pantsætning eller overdragelse til sikkerhed ikke tilladt.

b) Du må videresælge varerne i det almindelige forretningsforløb. I dette tilfælde overdrager du hermed alle krav i størrelsesordenen
Kunden overdrager os alle rettigheder til fakturabeløbet, som tilfalder dig fra videresalget; vi accepterer overdragelsen. De er stadig genstand for konfiskation
af kravet er godkendt. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os ret til at annullere aftalen.
til at inddrive selve kravet.

c) Hvis de varer, der er underlagt ejendomsforbehold, kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet til fakturaværdien
af de reserverede varer til de andre forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.

d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, i det omfang realisationsværdien af vores værdipapirer ikke overstiger værdien af vores værdipapirer.
sikkerhedsstillelsen overstiger det krav, der skal sikres, med mere end 10%. Vi er ansvarlige for at udvælge den sikkerhed, der skal frigives.

§ 5 Garanti

(1) Det lovbestemte ansvar for mangler gælder.

(2) Som forbruger opfordres du til straks ved levering at kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader.
og at underrette os og speditøren om eventuelle klager så hurtigt som muligt. Hvis du ikke overholder dette, har det ingen
Effekt på dine lovpligtige garantikrav.

(3) Såfremt en egenskab ved varen afviger fra de objektive krav, anses afvigelsen kun for at være aftalt, hvis du
kontraktens erklæring fra os, og afvigelsen blev udtrykkeligt og separat aftalt mellem parterne.
aftalt mellem de kontraherende parter.

(4) Hvis du er iværksætter, gælder følgende som afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:

a) Kun vores egne specifikationer og producentens produktbeskrivelse skal anses for at være aftalt som varens kvalitet, men ikke
andre reklamer, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.

b) I tilfælde af mangler yder vi garanti efter eget valg ved reparation eller efterlevering. Hvis fejlen ikke kan afhjælpes,
du kan efter eget valg kræve et prisnedslag eller trække dig ud af kontrakten. Afhjælpning af mangler skal anses for at have fundet sted efter en mislykket anden
forsøg anses for at være mislykket, medmindre varens art eller manglen eller andre omstændigheder viser noget andet.
på anden vis. I tilfælde af afhjælpning af mangler er vi ikke forpligtet til at bære de øgede omkostninger, der opstår ved at transportere varerne til en tredjepart.
andet sted end opfyldelsesstedet, såfremt forsendelsen ikke svarer til den påtænkte anvendelse af varen.

c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Den forkortede frist gælder ikke:
– for forsætligt forvoldt skade, der kan tilskrives os, og som skyldes skade på liv, lemmer eller helbred, og i tilfælde af forsætlig
eller anden skade forårsaget af grov uagtsomhed;
– i det omfang vi svigagtigt har skjult manglen eller har påtaget os en garanti for varens kvalitet;
– i tilfælde af genstande, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres sædvanlige brug og er defekte
har forårsaget;
– i tilfælde af juridiske regreskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lovgivning finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, det er i strid med ufravigelige lovbestemmelser.
i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted, ikke trækkes tilbage (gunstighedsprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester, der opstår som følge af de forretningsforbindelser, der eksisterer med os, og jurisdiktionsstedet er vores registrerede kontor, medmindre du
er forbrugere, men købmænd, offentligretlige juridiske personer eller offentligretlige specialfonde. Det samme gælder,
hvis du ikke har et almindeligt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis din bopæl eller dit sædvanlige opholdssted er i Tyskland eller EU på tidspunktet for kravet.
er ikke kendt, når søgsmålet indgives. Retten til også at appellere til retten ved et andet lovbestemt værneting forbliver uberørt.
uberørt.

(3) Bestemmelserne i FN’s konvention om aftaler om internationale køb finder udtrykkeligt ikke anvendelse.

II Kundeinformation

1. Sælgerens identitet

Breuell Engineering Office GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Germany
Telefon: 04053809210
E-mail: info@boxexpert.de

Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen stiller en platform til rådighed for udenretslig onlinetvistbilæggelse (ODR-platform), som du kan få adgang til på
https://ec.europa.eu/odr.

Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved forbrugervoldgiftsnævn.

2. oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, selve kontraktindgåelsen og korrektionsmulighederne udføres i overensstemmelse med
Bestemmelserne “Indgåelse af kontrakten” i vores generelle vilkår og betingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, lagring af kontrakttekst

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Den komplette kontrakttekst gemmes ikke af os. Før du sender ordren via det online indkøbskurvsystem, kan du
Kontraktdataene kan udskrives ved hjælp af browserens udskrivningsfunktion eller gemmes elektronisk. Efter modtagelse af ordren hos os
ordredata, de oplysninger, der kræves i henhold til loven for fjernsalgsaftaler og de generelle salgsbetingelser.
Vilkår og betingelser vil blive sendt til dig igen via e-mail.

4. Adfærdskodekser

4.1. Vi har underkastet os Händlerbund Management AG’s kvalitetskriterier, som kan ses på
på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Vi har underkastet os kvalitetskriterierne fra Trusted Shops GmbH, som kan ses på
på: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. væsentlige egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.

6 Priser og betalingsbetingelser

6.1. De priser, der er angivet i de respektive tilbud, samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer totalpriser. De omfatter alle
Priskomponenter inklusive alle gældende skatter.

6.2. Forsendelsesomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan tilgås via en tilsvarende mærket knap på vores
Internettilstedeværelse eller i det respektive tilbud, vises separat i løbet af bestillingsprocessen og skal betales af dig.
Kunden skal desuden afholde omkostningerne til levering, medmindre der er aftalt gratis levering.

6.3. Hvis der leveres til lande uden for EU, kan der opstå yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, f.eks.
Told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (bankoverførsels- eller valutakursgebyrer) skal betales af dig.
er.

6.4. Eventuelle omkostninger i forbindelse med overførsel af midler (overførsels- eller valutakursgebyrer, der opkræves af kreditinstitutter) skal betales af dig i følgende tilfælde
hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen blev igangsat uden for EU.
6.5. De betalingsmetoder, der er tilgængelige for dig, er angivet under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside.
eller vist i det respektive tilbud.

6.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingstyper, er de betalingskrav, der følger af den indgåede kontrakt, straks forfaldne til betaling.
Betaling skal ske.

7. Leveringsbetingelser

7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende
knappen på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

7.2. Hvis du er forbruger, er det lovbestemt, at risikoen for varens hændelige undergang og forringelse bæres af dig.
solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne overdrages til dig, uanset om forsendelsen
forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selv har bestilt et transportfirma, der ikke er nævnt af iværksætteren, eller
har bemyndiget en person, der er udpeget på anden vis, til at udføre overførslen.

Hvis du er iværksætter, er levering og forsendelse på din egen risiko.

8. Lovpligtigt ansvar for fejl og mangler

Ansvaret for mangler reguleres af bestemmelsen om “Garanti” i vores generelle vilkår og betingelser (del I).
Disse generelle vilkår og kundeoplysninger er udarbejdet af juristerne i Händlerbund med speciale i IT-ret og er
permanent kontrolleret for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af, at
af advarsler. Du kan finde flere oplysninger om dette på: https: //www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

Sidste opdatering: 29.11.2023