Allmene salgs- og leveringsbetingelser

BOXEXPERT – Breuell Ingenieurbüro GmbH AGB – Generelle salgs- og leveringsbetingelser for kontrakter med iværksættere, offentligretlige juridiske enheder og offentligretlige specialfonde

I det følgende vil Breuell Ingenieurbüro GmbH blive omtalt som “BREUELL”, og den part, der køber hos BREUELL eller er i et førkontraktligt forhold til BREUELL om et køb hos BREUELL, vil blive omtalt som “KØBER”.

Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser benævnes i det følgende “BETINGELSERNE”.

 1. Opgaveområde

Disse BETINGELSER gælder for alle tilbud, accept af tilbud, salg, leverancer og tjenester. De gælder også for alle fremtidige forretningsforbindelser, også selv om de ikke udtrykkeligt aftales på ny. De finder anvendelse over for iværksættere i henhold til § 14 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), § 310 i den tyske borgerlige lovbog (BGB), offentligretlige juridiske personer og offentligretlige specialfonde; de finder anvendelse over for andre personer i det omfang, det er tilladt i henhold til loven. Der skal gøres indsigelse mod eventuelle vilkår og betingelser fra KØBEREN, der afviger herfra; sådanne vilkår og betingelser får kun virkning over for BREUELL, hvis BREUELL udtrykkeligt og skriftligt accepterer dem.

  1. Anbud, indgåelse af kontrakt og varens art, videre eksport
 • Alle tilbud skal bekræftes og afhænger af tilgængelighed, rettidig modtagelse af materiale og bekræftelse af dækning fra BREUELL’s handelskreditforsikring. Kataloger og andre salgsdokumenter og præsentationer fra BREUELL – også i elektronisk form – skal kun betragtes som en opfordring til at afgive et tilbud.
 • Køberens bestilling udgør et bindende tilbud om at indgå en købsaftale. Ordrer afgivet af KØBEREN anses kun for at være accepteret af BREUELL, hvis de bekræftes af BREUELL skriftligt eller pr. e-mail inden for 30 dage ved en udtrykkelig erklæring om accept, eller hvis de udføres umiddelbart efter modtagelsen af ordren, i hvilket tilfælde fakturaen anses for at være ordrebekræftelse.
 • Orrenden anses for at være accepteret af BREUELL, hvis den bekræftes af BREUELL skriftligt eller pr. e-mail inden for 30 dage.
 • Mundtlige erklæringer eller forsikringer afgivet af BREUELLs salgsmedarbejdere eller handelsagenter, som går ud over den skriftlige kontrakt eller ordrebekræftelse, gælder kun, hvis de bekræftes skriftligt af BREUELL. Dette gælder ikke for erklæringer afgivet af personer, der er bemyndiget til at repræsentere BREUELL uden begrænsning eller uden ekstern begrænsning.
 • Mængde, kvalitet og beskrivelse samt eventuelle specifikationer af varerne er omfattet af BREUELLs tilbud, hvis det accepteres af KØBEREN, eller BREUELLs gyldige katalog sammen med BREUELLs ordrebekræftelse i tilfælde af en ordre fra KØBEREN. Tilbud og prislister skal behandles fortroligt og må ikke stilles til rådighed for tredjemand uden forudgående samtykke fra BREUELL.
 • Opståelige eller fejlagtige fejl i kataloger, prislister, tilbudsdokumenter eller anden dokumentation kan korrigeres af BREUELL, uden at dette giver anledning til krav til KØBEREN.
 • BREUELL forbeholder sig ret til at ændre eller forbedre varerne uden at underrette KØBEN, for så vidt der skal tages hensyn til lovkrav og/eller for så vidt dette ikke medfører en varig forringelse af kvalitet, funktion eller anvendelighed. KØBER har ikke ret til nogen krav som følge af sådanne ændringer.
 • En yderligere eksport af de leverede varer kræver udtrykkeligt samtykke fra BREUELL. Dette gælder ikke for videresalg i Den Europæiske Unions medlemsstater og EØS-aftalens stater.
  1. Afbestilling og returnering af varer

Ophævelse af en gyldigt indgået aftale, eventuelt kombineret med returnering af allerede leverede varer, kræver en udtrykkelig aftale mellem BREUELL og KØBER. For varer, der er specielt fremstillet eller indkøbt til KØBEREN, er det generelt udelukket at ophæve kontrakten og at tage allerede leverede fejlfrie varer tilbage. KØBERENS annullering af ordrer, der allerede er registreret af BREUELL, er underlagt et annulleringsgebyr. I tilfælde af produktioner, der skal udføres på kundens bestilling, udgør dette 50 % af ordreværdien, ellers pålægges et gebyr på 15 % af ordreværdien. KØBER er ansvarlig for at bevise et lavere afbestillingsgebyr. Hvis KØBEREN returnerer varerne til BREUELL uden at være blevet anmodet herom, udgør accepten af varerne ikke et samtykke til KØBERENS anmodning om ophævelse. En sådan anmodning skal erklæres skriftligt af BREUELL.

  1. Købspris og betalingsbetingelser, misligholdelse
 • Købsprisen er baseret på BREUELLs tilbud eller ordrebekræftelse eller, hvis der ikke foreligger et udtrykkeligt pristilbud, på den prisliste, der gælder for KØBER på dagen for kontraktens indgåelse. Den aftalte pris er i euro. Alle priser, der er anført i salgsdokumenter, er med forbehold for ændringer, er med forbehold af lovpligtig moms og emballageomkostninger og er ab fabrik (med forbehold af “INCOTERMS 2010”), medmindre andet er skriftligt aftalt. Fradrag af rabatter kræver en særlig skriftlig aftale.
 • BREUELL forbeholder sig ret til, hvis der går mere end to måneder mellem kontraktens indgåelse og leveringen, at forhøje prisen ved at underrette KØBEREN inden leveringen af varerne med henblik på at videregive omkostningsstigninger til BREUELL, som BREUELL ikke er herre over, som f.eks. ændringer i valutakurser eller toldsatser eller stigninger på mere end 10 % i materiale- eller produktionsomkostningerne.
 • Betalinger bør kun foretages ved bankoverførsel. Veksler, checks og betalinger på anden måde udgør ikke opfyldelse af betalingsforpligtelsen, så længe BREUELL ikke uigenkaldeligt og endeligt har fået rådighed over betalingsbeløbet. Rabatgebyrer skal betales af KØBER.
 • Hvis KØBER indvilliger i at åbne en dokumentkredit, skal dette ske i overensstemmelse med de generelle retningslinjer og praksis for dokumentkredit, 1993 Revision, ICC publikation nr. 500. Alle omkostninger i forbindelse med dokumentkreditten afholdes af KØBEREN.
 • Medmindre andet er aftalt, skal KØBER betale den fulde købspris umiddelbart efter fakturadatoen. I denne henseende indtræder misligholdelse uden påmindelse. Hvis BREUELL efter kontraktens indgåelse får kendskab til forhold, der efter en pligtmæssig forretningsmæssig vurdering tyder på en væsentlig forringelse af aktiverne eller kreditværdigheden, navnlig andre leverandørers betalingsforsinkelser, er BREUELL berettiget til at kræve forudbetaling eller sikkerhedsstillelse og i tilfælde af afslag at hæve kontrakten, hvorved betalinger for allerede leverede delydelser straks forfalder til betaling.
 • Hvis KØBER er i restance med sin betalingsforpligtelse, forfalder alle andre fordringer til betaling med det samme uden behov for en særskilt meddelelse om restance. BREUELL har desuden ret til – uden at det berører andre krav eller rettigheder efter eget skøn – at opsige eller hæve kontrakten, kræve erstatning for manglende opfyldelse og/eller suspendere yderligere leverancer til KØBER eller kræve forudbetaling heraf eller kræve renter til den lovbestemte sats (basisrente plus 8 %) fra forfaldsdatoen, indtil kravet er fuldt ud betalt, og suspendere yderligere leverancer til KØBER. KØBER har ret til at bevise, at forsinkelsen ikke har forårsaget nogen skade eller en lavere skade.
 • BREUELL er berettiget til at hæve kontrakten og kræve erstatning, hvis KØBER endeligt har nægtet at modtage varen eller ikke har accepteret varen efter forudgående fastsættelse af en anden frist på mindst fem dage.
 • Hvis KØBER er i restance med betalingen eller ikke indfrier en veksel ved forfald, er BREUELL berettiget til at tage varerne tilbage. KØBER accepterer herved, at BREUELL om nødvendigt kan trænge ind i sine lokaler med henblik på at tage varerne tilbage. BREUELL kan også forbyde yderligere salg og flytning af varerne. Tilbagetagelse af varerne udgør ikke en fortrydelse af kontrakten. Hvis varerne derimod er blevet leveret i henhold til en individuel aftale uden for et forretningsforhold, forpligter BREUELL sig til at træde tilbage fra aftalen på forhånd. KØBER kan dog afværge disse retsvirkninger ved at stille sikkerhed for et beløb svarende til det risikofyldte betalingsanfordring.
 • Det er udtrykkeligt aftalt, at alle omkostninger ved BREUELLs retslige skridt i tilfælde af KØBERENS misligholdelse af betalingen, både retslige og udenretslige, såsom et inkassobureau, skal refunderes af KØBEREN.
 • KØBER må kun foretage modregning i ubestridte eller retligt fastslåede krav, ellers er modregning fra KØBERENS side udelukket. KØBERENS ret til at nægte opfyldelse og tilbageholdelsesrettigheder er udelukket, hvis de er baseret på et andet kontraktforhold, navnlig en anden købsaftale, eller hvis de ikke er baseret på ubestridte eller retligt fastslåede krav eller skyldes grov uagtsomhed fra BREUELLs side. I tilfælde af mangler, der er ubetydelige i forhold til købsprisen, er det udelukket at nægte at betale købsprisen.
  1. Levering af varer
 • Leveringen af varer sker ab fabrik, med forbehold af “INCOTERMS 2010”).
 • Dele af leverancer, som BREUELL i princippet har ret til uden at underrette KØBER, skal betragtes som selvstændige leverancer, som også kan faktureres særskilt.
 • Leveringsdatoer og -frister anses ikke for at være aftalt som bindende, medmindre der foreligger en skriftlig forpligtelse, der udtrykkeligt betegnes som bindende af en salgsmedarbejder hos BREUELL, eller en mundtlig forpligtelse af personer, der er bemyndiget til at repræsentere BREUELL uden begrænsning eller uden ekstern begrænsning.
 • Leveringsfristerne forlænges med rimelighed – også inden for en kontrakt – i tilfælde af force majeure, strejker, lockout, indgreb fra nationale eller internationale myndigheder samt alle uforudsete hindringer, der opstår efter kontraktens indgåelse, som BREUELL ikke er ansvarlig for, for så vidt som sådanne hindringer kan dokumenteres at have en væsentlig indflydelse på leveringen. Dette gælder også, hvis disse forhold opstår hos BREUELLs leverandører eller deres underleverandører. Bestemmelserne om sådanne særlige omstændigheder finder tilsvarende anvendelse på KØBER. Erstatningskrav er udelukket i disse tilfælde.
 • Indeholdelse af leveringsdatoen forudsætter, at KØBERENS forpligtelser opfyldes rettidigt og korrekt. Hvis KØBEN kommer i restance med accept eller misligholder andre samarbejdspligter, er BREUELL berettiget til at kræve erstatning. Risikoen for utilsigtet forringelse eller tab overgår til KØBER ved misligholdelse af modtagelsen.
 • Hvis varer overdrages beskadiget på nogen måde af en transportør, eller hvis varer mangler, skal KØBER straks anmode om en tilsvarende skriftlig bekræftelse fra transportøren. KØBER skal acceptere bekræftelser fra transportørerne på fuldstændig og korrekt overdragelse. I tilfælde af forsendelse med jernbane og post skal der foretages en officiel vurdering af skaderne.
 1. Sendelse, risikooverdragelse
  • Måden og ruten for forsendelsen samt emballagen overlades til BREUELL

efter eget valg.

  • Køber afholder forsendelsesomkostningerne, medmindre andet er aftalt.
  • Risikoen for forringelse, ødelæggelse eller tab af varen overgår til KØBER som følger:
  • I tilfælde af levering fra producentens fabrik (“ab fabrik”, “INCOTERMS 2010”), på det tidspunkt, hvor BREUELL meddeler KØBEREN, at varen er klar til afhentning.
  • I tilfælde af BREUELLs forsendelse til et andet sted, på det tidspunkt, hvor BREUELL overdrager varerne til transportøren eller angiver, at den er parat til at gøre det.
 • Hvis der er tale om en aftale, i henhold til hvilken BREUELL undtagelsesvis er forpligtet til at levere varerne på eget ansvar på et andet sted end sit hjemsted, på tidspunktet for overdragelsen eller, hvis KØBEREN er i restance, på tidspunktet for BREUELL’s tilbud af varerne. I dette tilfælde opbevarer BREUELL varerne for KØBERENS regning og risiko.
 1. Tilbageholdelse af titel
 • Ejendomsretten til varerne overgår først til KØBER, når hele købsprisen for dem og alle andre forpligtelser, der opstår i forbindelse med forretningsforbindelsen, er blevet betalt fuldt ud, herunder alle fordringer i forbindelse med løbende kontosaldi. Dette gælder også, hvis KØBEREN foretager betalinger på fordringer, som han specifikt har udpeget. Optagelse af enkelte fordringer i en løbende konto eller anerkendelse af en saldo ophæver ikke ejendomsforbeholdet. Varer, som BREUELL har (med)ejendomsret til, betegnes i det følgende som forbeholdte varer.
 • Så længe der ikke er sket fuld betaling, er BREUELL berettiget til, såfremt KØBER er i restance med en betalingsforpligtelse, at kræve forbeholdsvarerne tilbage, sælge dem andetsteds eller disponere over dem på anden måde.
 • KØBEREN skal til enhver tid opbevare og opbevare de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, i tillid og gratis for BREUELL, adskilt fra sin og tredjemands ejendom på en passende, sikker og forsikret måde og mærket som BREUELLs ejendom. Hvis vedligeholdelses- og inspektionsarbejde bliver nødvendigt, skal KØBER udføre det i god tid og for egen regning.
 • Hvis varer under ejendomsforbehold videreforarbejdes eller på anden måde kombineres eller blandes med varer, som BREUELL ikke har ejendomsretten til, har BREUELL ret til medejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af de varer under ejendomsforbehold og fakturaværdien af de øvrige varer og forarbejdningsværdien. Hvis BREUELLs ejendomsret ophører som følge af sammenlægning, blanding eller forarbejdning, overdrager KØBER allerede ved kontraktens indgåelse BREUELL de ejendomsrettigheder, som han har ret til i den nye genstand, til BREUELL i et omfang svarende til fakturaværdien af forbeholdsvarerne. For de opståede del- eller medejerskabsrettigheder gælder reglerne for varer under ejendomsforbehold i henhold til punkt 7.1-7.3.
 • KØBEREN kan anvende eller videresælge de forbeholdte varer i den almindelige forretningsgang, så længe han ikke er i restance. Pantsætning eller overdragelse af ejendomsret som sikkerhed er ikke tilladt.
 • KØBER overdrager hermed til sikkerhed alle krav, der opstår i forbindelse med brugen eller salget, herunder eventuelle forsikrings- eller erstatningsudbetalinger og alle krav vedrørende løbende kontosaldo, til BREUELL, som accepterer denne overdragelse.
 • KØBER har ikke ret til at overdrage kravet igen. Overdragelse i form af ægte factoring er kun tilladt, hvis BREUELL underrettes herom ved at oplyse om factoringbanken og de konti, som KØBEREN har der, og hvis factoringindtægterne overstiger værdien af BREUELLs sikrede fordring. Ved krediteringen af factoringindtægterne forfalder BREUELLs fordring straks til betaling.
 • BREUELL bemyndiger på tilbagekaldelsesvis KØBER til at inddrive de overdragne fordringer eller ydelser i eget navn og for egen regning. Denne tilladelse til inkasso kan kun tilbagekaldes, hvis KØBEREN ikke opfylder sine betalingsforpligtelser korrekt. På BREUELLs anmodning er KØBER forpligtet til straks at underrette sine kunder om overdragelsen til BREUELL – for så vidt BREUELL ikke selv gør det – og til at give BREUELL de oplysninger og dokumenter, der er nødvendige for inddrivelsen.
 • Alle vederlag eller andre elementer, der modtages på grundlag af en tilladelse til direkte debitering, opbevares af KØBEREN i tillid og vederlagsfrit for BREUELL, adskilt fra dennes og tredjemands aktiver. De tjener som sikkerhed for BREUELL i samme omfang som de forbeholdte varer.
 • Hvis betaling sker med check, overgår ejendomsretten til checken til BREUELL, så snart KØBEREN erhverver den. Hvis betalingen sker ved hjælp af en veksel, overdrager KØBEREN hermed på forhånd de rettigheder, der følger heraf, til BREUELL, som accepterer dette. Udleveringen af disse papirer erstattes af, at KØBEREN opbevarer dem for BREUELL eller, hvis han ikke kommer i direkte besiddelse af dem, hermed på forhånd overdrager sit krav på udlevering mod tredjemand til BREUELL; han skal straks udlevere disse papirer, forsynet med sin påtegning, til BREUELL.
 • I tilfælde af beslaglæggelse eller andre indgreb fra tredjemands side i BREUELLs (med)ejerskab skal KØBER gøre opmærksom på BREUELLs ejerskab og straks underrette BREUELL om tredjemands adgang til de varer, der er leveret under ejendomsforbehold, og sende de dokumenter, der begrunder adgangen, så BREUELL kan gøre sine rettigheder gældende. KØBER forpligter sig til straks at sende BREUELL en kopi af rapporten om beslaglæggelsen til BREUELL. I det omfang tredjemand ikke er i stand til at refundere BREUELL de omkostninger, som BREUELL har afholdt i forbindelse hermed, hæfter KØBER for disse omkostninger. I tilfælde af manglende opfyldelse af forpligtelsen til at underrette eller informere er KØBER ansvarlig for alle skader, som BREUELL påføres som følge heraf.
 • BREUELLs tilbagetagelse eller beslaglæggelse af de forbeholdte varer udgør ikke en fortrydelse af kontrakten.
 • BREUELL forpligter sig til på KØBERENS anmodning at frigive de værdipapirer, som den har ret til, i det omfang værdipapirernes realiserbare værdi overstiger de fordringer, som BREUELL har ret til, med mere end 20 %. Valget af de sikkerheder, der skal frigives, foretages udelukkende af BREUELL.
 1. Garanti og ansvarsfraskrivelse

BREUELL garanterer for mangler i henhold til § 434 BGB for solgte varer og er ansvarlig i henhold til følgende bestemmelser:

 • Grundlaget for BREUELLs ansvar for mangler er først og fremmest den aftale, der er indgået om varens kvalitet. Alle produktbeskrivelser og producentspecifikationer, som er genstand for den enkelte kontrakt, eller som BREUELL har offentliggjort (navnlig i kataloger eller på vores hjemmeside på internettet) på tidspunktet for kontraktens indgåelse, anses for at være en aftale om varens kvalitet. Såfremt kvaliteten ikke er aftalt, vurderes det i overensstemmelse med den lovbestemte bestemmelse, om der foreligger en mangel eller ej (§ 434 stk. 1, 2 og 3 BGB). BREUELL er dog ikke ansvarlig for offentlige udtalelser fra producenten eller andre tredjeparter (f.eks. reklameudtalelser), som KØBER ikke har gjort os opmærksom på som værende afgørende for købet.
 • KØBER skal undersøge de leverede varer i overensstemmelse med § 377 i den tyske handelslov (HGB) og straks, men under alle omstændigheder inden videresalg eller forarbejdning, skriftligt og detaljeret fremføre eventuelle reklamationer. Andre retlige forpligtelser forbliver uberørte.
 • Hvis KØBEREN opdager mangler ved varerne, må han ikke afhænde dem uden BREUELLs samtykke, hvis dette truer med at forårsage større skader. Ansvar for følgeskader forårsaget af mangler er udelukket, medmindre BREUELL har forårsaget skaden forsætligt eller groft uagtsomt.
 • KØBER er forpligtet til på anmodning at udlevere BREUELL den købsgenstand, der er genstand for reklamationen, eller prøver heraf. I tilfælde af skyldig afvisning bortfalder garantien. Udskiftede genstande eller dele bliver BREUELL’s ejendom.
 • BREUELL er ikke ansvarlig for, at varen er egnet til et bestemt formål, medmindre der foreligger en skriftlig erklæring.
 • Garanti og ansvar er udelukket for mangler eller skader i tilfælde af levering af varer, der er fremstillet i henhold til KØBERENS specifikation, er baseret på en beskrivelse, specifikation, design eller konstruktionsdokumenter fra KØBEREN eller er klart tilpasset KØBERENS personlige behov, medmindre deres mangelfrihed kunne erkendes af BREUELL uden yderligere inspektion. Det samme gælder for fejl eller skader, der skyldes dele, materialer eller andet udstyr, som er leveret af KØBER eller fremstillet af tredjemand på dennes vegne. Dette gælder ikke, hvis manglen skyldes materiale, der er leveret af BREUELL, eller en bearbejdning, der er udført af BREUELL.
 • BREUELL yder ingen garanti og er ikke ansvarlig for fejl eller skader, der opstår som følge af installation, tilslutning, drift, brug eller lignende handlinger foretaget af KØBER eller af tredjeparter, som KØBER har bestilt, som er i strid med kontrakten, ukorrekte eller uhensigtsmæssige. Ukorrekthed og manglende overensstemmelse med kontrakten skal navnlig fastlægges i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer. Garantien er udelukket, hvis de af BREUELL leverede varer er blevet håndteret eller ændret af tredjemand uden BREUELLs samtykke, eller hvis brugsanvisningen ikke er blevet fulgt.
 • I tilfælde af berettigede reklamationer er BREUELL berettiget til at bestemme arten af den efterfølgende ydelse (afhjælpning af manglen, erstatningslevering) under hensyntagen til manglens art og KØBERENS berettigede interesser. Kun hvis BREUELLs forsøg på at opfylde aftalen efterfølgende mislykkes eller afvises på grund af den samme mangel, selv ved andet forsøg, kan KØBER reducere købsprisen eller træde tilbage fra aftalen. BREUELL er berettiget til at gøre den efterfølgende skyldige ydelse afhængig af, at KØBEREN betaler den skyldige købesum. KØBER har dog ret til at tilbageholde en rimelig del af købsprisen i forbindelse med manglen.
 • KØBEREN skal straks underrette BREUELL om ethvert garantikrav, der opstår i forbindelse med en forbruger.
 • KØBER skal give BREUELL den tid og mulighed, der er nødvendig for den skyldige efterydelse, navnlig til at udlevere de påklagede varer til undersøgelse.
 • Forinden returnering/returnering af defekte varer skal KØBER anmode BREUELL om en skriftlig bekræftelse på returnering.
 • For at kunne kontrollere garantikravet skal KØBEREN som minimum indsende en kopi af købsbeviset. Hvis KØBER ikke kan fremlægge dette garantibevis, returnerer BREUELL varen urepareret mod betaling af et rimeligt ekspeditionsgebyr.
 • Selv om der ikke foreligger en korrekt og detaljeret beskrivelse af fejlen, kan der ikke gives nogen garanti for korrekt udførelse af reparationen. Generelle udsagn som “defekt” er ikke tilstrækkelige.
 • Varerne skal sendes i original eller passende emballage. Omkostninger og skader forårsaget af ukorrekt emballage skal afholdes af KØBER.
 • De udgifter, der er nødvendige med henblik på inspektion og efterfølgende udførelse, navnlig transport-, rejse-, arbejds- og materialeudgifter samt i givet fald udgifter til fjernelse og installation, afholdes eller refunderes af BREUELL i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser, hvis der rent faktisk foreligger en mangel. I modsat fald kan BREUELL kræve, at KØBEREN refunderer de omkostninger (især test- og transportomkostninger), som skyldes den uberettigede anmodning om afhjælpning af manglen.
 • Køberen er alene berettiget til garantikrav, og disse kan ikke overdrages.
 • BREUELL forbeholder sig ret til at foretage designændringer til enhver tid. BREUELL er dog ikke forpligtet til at foretage eller meddele sådanne ændringer af varer, der allerede er blevet leveret.
 • Regreskrav i henhold til §§ 478, 479 BGB (den tyske borgerlige lovbog) eksisterer kun, hvis forbrugerens krav var berettiget og kun i det lovbestemte omfang, men ikke for goodwillbestemmelser, der ikke er aftalt med BREUELL. Desuden forudsætter de, at regresmodtagerens egne forpligtelser overholdes, navnlig forpligtelsen til at give meddelelse om mangler.
 • Den generelle ansvarsbegrænsning i henhold til nedenstående nr. 9 gælder for erstatningskrav.
  1. Generel begrænsning af ansvar
  • Såfremt der ikke følger noget andet af disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, herunder de følgende bestemmelser, er BREUELL ansvarlig i tilfælde af misligholdelse af kontraktlige og ikke-kontraktlige forpligtelser i overensstemmelse med de lovbestemte bestemmelser.
  • BREUELL er ansvarlig for skader – uanset retsgrundlaget – inden for rammerne af culpaansvaret i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed er BREUELL kun ansvarlig i følgende tilfælde med forbehold af lovbestemte ansvarsbegrænsninger (f.eks. omhu i egne anliggender; ubetydelig pligtforsømmelse)
   1. for skader som følge af personskade på liv, legeme eller helbred,
   2. for skader som følge af misligholdelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse (forpligtelse, hvis opfyldelse er en forudsætning for en korrekt opfyldelse af kontrakten, og på hvis overholdelse aftalepartneren regelmæssigt er afhængig og kan regne med); i dette tilfælde er BREUELLs ansvar dog begrænset til erstatning for den forudsigelige, typisk indtrædende skade.
  • Den ansvarsbegrænsning, der følger af stk. 2, gælder også i tilfælde af pligtforsømmelser af eller til fordel for personer, hvis skyld BREUELL er ansvarlig for i henhold til lovbestemmelser. De gælder ikke, hvis BREUELL svigagtigt har skjult en mangel eller har påtaget sig en garanti for varens kvalitet og for KØBERENS krav i henhold til produktansvarsloven
 • På grund af en pligtforsømmelse, der ikke består i en mangel, kan KØBER kun træde tilbage fra eller ophæve kontrakten, hvis BREUELL er ansvarlig for pligtforsømmelsen. En fri opsigelsesret fra KØBERENS side (navnlig i henhold til §§ 650, 648 BGB) er udelukket. I alle andre henseender gælder de lovbestemte forudsætninger og retsvirkninger.
 1. Begrænsning
 • Med udgangspunkt i § 438 stk. 1 nr. 3 BGB er den generelle forældelsesfrist for krav som følge af materielle mangler og ejendomsretlige mangler et år fra leveringen. For så vidt der er aftalt accept, begynder forældelsesfristen at løbe fra accept.
 • Hvis der imidlertid er tale om en byggekonstruktion eller en genstand, som er blevet anvendt til en byggekonstruktion i overensstemmelse med dens sædvanlige anvendelsesmåde og har forårsaget dens mangelfrihed (byggemateriale), er forældelsesfristen 5 år fra leveringen i henhold til BREUELLs almindelige betingelser i henhold til den lovbestemte bestemmelse (§ 438 stk. 1 nr. 2 BGB). Andre særlige lovbestemmelser om forældelsesfristen (navnlig § 438, stk. 1, nr. 1, stk. 3, §§ 444, 445b i BGB) forbliver ligeledes uberørt.
 • De ovennævnte forældelsesfrister i købeloven gælder også for kontraktlige og ikke-kontraktlige erstatningskrav fra KØBEREN, der er baseret på en mangel ved varen, medmindre anvendelsen af den almindelige forældelsesfrist (§§ 195, 199 BGB) ville føre til en kortere forældelsesfrist i det enkelte tilfælde. KØBERENS erstatningskrav, der skyldes forsæt og grov uagtsomhed, og erstatningskrav, der skyldes skade på liv, legeme eller helbred) samt i henhold til produktansvarsloven forældes dog udelukkende i overensstemmelse med de lovbestemte forældelsesfrister.
 1. Intellektuel ejendomsret
  • Stikprøver eller tegninger, der er fremstillet af tredjemand på BREUELL’s vegne eller af BREUELL selv, må under ingen omstændigheder stilles til rådighed for tredjemand, navnlig ikke for konkurrenter. I tilfælde af manglende overholdelse af denne forpligtelse er KØBER ansvarlig for alle ulemper, som BREUELL påføres som følge af uautoriseret udnyttelse af prøverne.
 • KØBER er ansvarlig for eventuelle krænkelser af tredjemands industrielle ejendomsrettigheder, hvis BREUELL har fremstillet og leveret varer i overensstemmelse med sine specifikationer. Han forpligter sig til straks at holde BREUELL skadesløs for ethvert erstatningskrav fra tredjemand i tilfælde af en derved forårsaget krænkelse af tredjemands ejendomsrettigheder og til at erstatte BREUELL for enhver yderligere skade, som BREUELL måtte lide i forbindelse med retssager mod tredjemand eller i forbindelse med bilæggelse af sådanne retstvister, navnlig som følge af nødvendige eller rimelige udgifter.
 • De varer, der distribueres af BREUELL, anvendes til egne reklameformål. Hvis KØBER har en legitim interesse i hemmeligholdelse af de varer, der fremstilles for ham, er BREUELL kun underlagt en tilsvarende forpligtelse, hvis en tilsvarende aftale er indgået senest ved kontraktens indgåelse.
 1. Værktøj

Værktøj til specialvarer, der er fremstillet af BREUELL eller af tredjemand på BREUELLs vegne, er BREUELLs ejendom på grundlag af designpræstationer og udnyttelse af intern fremstillingserfaring, selv om KØBEN afholder fremstillingsomkostningerne hertil (på et pro rata-grundlag), eller hvis brugen udelukkende er til brug for KØBENES ordrer på grundlag af en tilsvarende aftale. Opbevaringen er frivillig, idet der også for værktøj, der ejes af KØBER, kun er pligt til at udvise den samme omhu som i egne anliggender. I tilfælde af manglende betaling af de leverede varer har BREUELL en tilbageholdelsesret på det værktøj, som KØBEREN ejer.

  1. Kontraktsprog; Lovvalg; Ydelsessted og jurisdiktion; Retsvirkninger af manglende inddragelse og ugyldighed af generelle salgs- og leveringsbetingelser
  • Det kontraktlige sprog er tysk. Derfor er kun den tyske version af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser afgørende.
  • Den tyske lovgivning finder anvendelse med undtagelse af FN’s konvention om internationale købsaftaler, også selv om leverancerne foretages direkte af en udenlandsk leverandør, der er tilknyttet BREUELL. Især afgøres gyldigheden af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser udelukkende af tysk lov.
  • Det sted, hvor alle tvister, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet mellem KØBER og BREUELL (herunder søgsmål vedrørende checks eller veksler), skal udføres, samt det eksklusive værneting for alle tvister, der opstår i forbindelse med kontraktforholdet mellem KØBER og BREUELL (herunder søgsmål vedrørende checks eller veksler), er BREUELLs hjemsted. BREUELL har også ret til efter eget skøn at anlægge sag ved den domstol, der er kompetent for KØBERENS hjemsted, eller ved enhver anden domstol, der måtte være kompetent i henhold til national eller international lovgivning. I tilfælde af BREUELL’s overdragelse af krav har erhververen også ret til at vælge mellem værnetinget.
 • Hvis bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ikke er blevet en del af kontrakten helt eller delvist eller er uvirksomme, forbliver resten af kontrakten i kraft. I det omfang bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser ikke er blevet en integreret del af kontrakten eller er uvirksomme, er kontraktens indhold underlagt de lovbestemte bestemmelser.

Breuell Engineering Office GmbH

December 2019

“BING AGB DE”

Revision 1.0