Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Breuell Ingenieurbüro GmbH – Ogólne warunki sprzedaży i dostaw dla umów z przedsiębiorcami, osobami prawnymi prawa publicznego i majątkiem specjalnym prawa publicznego

 

Poniżej Breuell Ingenieurbüro GmbH nazywany jest “BREUELL”, a strona dokonująca zakupu od BREUELL lub pozostająca z nim w stosunku przedumownym w związku z zakupem BREUELLL jest dalej zwana “KUPUJĄCYM”.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy zwane są dalej “WARUNKAMI”.

 1. Zakres stosowania

Niniejsze WARUNKI mają zastosowanie do wszystkich ofert, przyjmowania ofert, sprzedaży, dostaw i usług. Mają one również zastosowanie do wszystkich przyszłych stosunków handlowych, nawet jeśli nie zostały one ponownie wyraźnie uzgodnione. Mają one zastosowanie do przedsiębiorców w rozumieniu § 14 BGB, 310 BGB (niemiecki kodeks cywilny), osób prawnych prawa publicznego i funduszy specjalnych prawa publicznego; mają zastosowanie do innych osób w zakresie dozwolonym przez prawo. Ewentualne odmienne warunki KUPUJĄCEGO zostaną zakwestionowane; warunki te stają się skuteczne tylko wtedy, gdy BREUELL wyraźnie wyrazi na nie zgodę na piśmie.

 1. Oferty, zawarcie umowy i stan towarów, dalszy eksport
 • Wszystkie oferty podlegają potwierdzeniu i są uzależnione od dostępności, terminowego otrzymania materiałów oraz przyznania ochrony ubezpieczeniowej w ramach polisy ubezpieczenia kredytu kupieckiego BREUELL. Katalogi i inne dokumenty handlowe oraz prezentacje BREUELL – również w formie elektronicznej – mają zastosowanie wyłącznie jako zaproszenie do złożenia zamówienia.
 • Zamówienie złożone przez KUPUJĄCEGO stanowi wiążącą ofertę zawarcia umowy kupna. Zamówienia KUPUJĄCEGO uważa się za przyjęte przez BREUELL tylko wtedy, gdy zostaną one potwierdzone przez BREUELL w ciągu 30 dni na piśmie lub drogą elektroniczną za pomocą wyraźnego oświadczenia o ich przyjęciu lub gdy zostaną zrealizowane z chwilą otrzymania zamówienia, w którym to przypadku fakturę uważa się za potwierdzenie zamówienia.
 • Wszelkie ustne oświadczenia lub zapewnienia składane przez pracowników handlowych lub agentów handlowych BREUELL, które wykraczają poza pisemną umowę lub potwierdzenie zamówienia, mają zastosowanie wyłącznie w przypadku pisemnego potwierdzenia przez BREUELL. Nie dotyczy to deklaracji składanych przez osoby upoważnione do reprezentowania BREUELL bez ograniczeń lub nieograniczonej reprezentacji na zewnątrz.
 • Ilość, jakość i opis oraz wszelkie specyfikacje towarów będą oparte na ofercie BREUELL, jeśli zostanie ona przyjęta przez KUPUJĄCEGO lub na obowiązującym katalogu BREUELL w związku z potwierdzeniem zamówienia przez BREUELL w przypadku zamówienia przez KUPUJĄCEGO. Oferty i cenniki są traktowane jako poufne i nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez uprzedniej zgody BREUELL.
 • BREUELL może korygować oczywiste lub błędne błędy w katalogach, cennikach, dokumentach ofertowych lub innej dokumentacji, nie dając tym samym podstaw do jakichkolwiek roszczeń ze strony KUPUJĄCEGO.
 • BREUELL zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub ulepszania towarów bez powiadomienia KUPUJĄCEGO, pod warunkiem, że zostaną uwzględnione wymogi prawne i/lub pod warunkiem, że nie spowoduje to trwałego pogorszenia jakości, funkcjonalności lub użyteczności. KUPUJĄCY nie będzie miał żadnych roszczeń z tytułu takich zmian.
 • Wszelki dalszy eksport dostarczonych towarów wymaga wyraźnej zgody BREUELL. Nie dotyczy to odsprzedaży w państwach członkowskich Unii Europejskiej i państwach Porozumienia EOG.
 1. Anulowanie i zwrot towarów

Odstąpienie od prawomocnie zawartej umowy, ewentualnie w związku ze zwrotem już dostarczonych towarów, wymaga wyraźnej zgody BREUELL i KUPUJĄCEGO. W przypadku towarów wyprodukowanych lub zamówionych specjalnie dla KUPUJĄCEGO, odstąpienie od umowy i zwrot już dostarczonych towarów wolnych od wad jest zasadniczo wykluczone. W przypadku anulowania przez KUPUJĄCEGO zamówień już zarejestrowanych przez BREUELL, należna jest opłata za anulowanie zamówienia. W przypadku produkcji, które mają być zrealizowane na zamówienie Klienta, wynosi ona 50% wartości zamówienia, w przeciwnym razie pobierana jest opłata w wysokości 15% wartości zamówienia. Na KUPUJĄCYM spoczywa ciężar dowodu w celu uzasadnienia niższych opłat za anulowanie zamówienia. W przypadku zwrotu przez KUPUJĄCEGO niezamówionych towarów do BREUELLU, przyjęcie towaru nie będzie stanowiło zgody z żądaniem odstąpienia KUPUJĄCEGO. BREUELL powinien złożyć taką deklarację na piśmie.

 1. Cena zakupu i warunki płatności, opóźnienie w płatności
 • Cena zakupu zostanie ustalona na podstawie oferty lub potwierdzenia zamówienia BREUELLU lub, w przypadku braku wyraźnej oferty cenowej, na podstawie cennika obowiązującego dla KUPUJĄCEGO w dniu zawarcia umowy. Uzgodniona cena podawana jest w EURO. Wszystkie ceny podane w jakichkolwiek dokumentach sprzedaży mogą ulec zmianie bez uprzedzenia, powiększone o ustawowy podatek od towarów i usług oraz koszty opakowania, a także loco fabryka (z zastrzeżeniem “INCOTERMS 2010”), chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Odliczenie rabatu pieniężnego wymaga specjalnej pisemnej zgody.
 • W przypadku, gdy pomiędzy zawarciem umowy a dostawą upływa więcej niż dwa miesiące, BREUELL zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny poprzez powiadomienie KUPUJĄCEGO przed dostawą towarów w celu przeniesienia na BREUELL wzrostów kosztów, które są poza jego kontrolą, w szczególności takich jak zmiany kursów walut lub stawek celnych, lub ponad 10% wzrostów kosztów materiałowych lub produkcyjnych.
 • Płatności powinny być dokonywane wyłącznie przelewem bankowym. Weksle, czeki i inne płatności nie stanowią wykonania zobowiązania płatniczego, dopóki BREUELL nie uzyska nieodwołalnie i ostatecznie dyspozycji kwoty płatności. Opłaty dyskontowe ponosi KUPUJĄCY.
 • W przypadku uzgodnienia otwarcia akredytywy dokumentowej przez KUPUJĄCEGO, odbywa się to zgodnie z Ogólnymi Wytycznymi i Celami dotyczącymi akredytyw dokumentowych, Revision 1993, ICC Publication No. 500. Wszelkie koszty poniesione w związku z akredytywą dokumentową ponosi KUPUJĄCY.
 • Jeżeli nie uzgodniono inaczej, KUPUJĄCY zapłaci pełną cenę zakupu niezwłocznie po dacie wystawienia faktury. W związku z tym zwłoka w zapłacie następuje bez upomnienia. Jeżeli BREUELL dowie się, po zawarciu umowy, o faktach, które zgodnie z jego celnym osądem handlowym wskazują na znaczne pogorszenie stanu aktywów lub kredytu, w szczególności opóźnienia w płatnościach na rzecz innych dostawców, BREUELL będzie uprawniony do żądania zaliczki lub zabezpieczeń oraz, w przypadku odmowy, do odstąpienia od umowy, przy czym płatności za usługi częściowe już wykonane stają się natychmiast wymagalne.
 • Jeżeli KUPUJĄCY nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, to wszystkie inne roszczenia stają się natychmiast wymagalne bez konieczności odrębnego powiadomienia o zwłoce. Ponadto BREUELL będzie uprawniony – bez uszczerbku dla innych roszczeń lub praw według własnego uznania – do rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej, do żądania odszkodowania z tytułu niewykonania i/lub zawieszenia dalszych dostaw do KUPUJĄCEGO lub do żądania zapłaty z góry lub do żądania odsetek ustawowych (bazowa stopa procentowa plus 8%) od daty wymagalności do pełnej zapłaty roszczenia oraz do zawieszenia dalszych dostaw do KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY jest uprawniony do udowodnienia, że opóźnienie nie spowodowało żadnej szkody lub szkodę mniejszą.
 • BREUELL jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania, jeżeli KUPUJĄCY ostatecznie odmówił przyjęcia towaru lub nie przyjął towaru po wyznaczeniu dodatkowego terminu, co najmniej pięciu dni.
 • Jeśli KUPUJĄCY zwleka z zapłatą lub weksel nie zostanie zamieniony na płatność w terminie, BREUELL jest uprawniony do odebrania produktów. KUPUJĄCY już w tym momencie wyraża zgodę na to, aby BREUELL, jeśli ma to zastosowanie, mógł wejść na teren swojego przedsiębiorstwa w celu odbioru produktów. BREUELL może ponadto zabronić dalszej sprzedaży i utylizacji produktów. Odzyskanie produktów nie oznacza odstąpienia od umowy. Jeżeli natomiast produkty zostały dostarczone w ramach indywidualnego zamówienia poza relacją handlową, BREUELL jest zobowiązany do wcześniejszego odstąpienia od umowy. KUPUJĄCY może jednak uchylić się od skutków prawnych poprzez wniesienie zabezpieczenia w wysokości zagrożonego roszczenia o zapłatę.
 • Wyraźnie zostaje uzgodnione, że wszelkie koszty działań prawnych podjętych przez BREUELL w przypadku opóźnienia płatności przez KUPUJĄCEGO, zarówno sądowych jak i pozasądowych, np. dla agencji windykacyjnej, zostaną zwrócone przez KUPUJĄCEGO.
 • KUPUJĄCY może potrącić jedynie roszczenia bezsporne lub prawomocnie stwierdzone; wszelkie dalsze potrącenia dokonywane przez KUPUJĄCEGO są wykluczone. Odmowa świadczenia usług i prawa zatrzymania KUPUJĄCEGO jest wyłączona, o ile są one oparte na innym stosunku umownym, w szczególności na innej umowie zakupu lub nie są oparte na bezspornych lub prawnie ustalonych roszczeniach lub wynikają z rażącego zaniedbania ze strony BREUELL. W przypadku nieznacznych wad w stosunku do ceny zakupu odmowa zapłaty ceny zakupu jest wykluczona.
 1. Dostawa towarów
 • Towary są dostarczane ex works zgodnie z “INCOTERMS 2010”.
 • Dostawy częściowe, do których BREUELL jest zasadniczo uprawniony bez uprzedniego powiadomienia KUPUJĄCEGO, należy traktować jako dostawy jako takie, które mogą być również oddzielnie fakturowane.
 • O ile nie zostało złożone pisemne przyrzeczenie pracownika handlowego BREUELL wyraźnie oznaczone jako wiążące lub ustne przyrzeczenie osób upoważnionych do reprezentowania BREUELL bez ograniczeń lub do reprezentowania BREUELL w sposób nieograniczony na zewnątrz, terminy i okresy dostaw nie są uznawane za wiążące.
 • Terminy dostaw ulegają rozsądnemu przedłużeniu – również w ramach umowy – w przypadku siły wyższej, strajków, lokautów, interwencji organów krajowych lub międzynarodowych, jak również wszelkich nieprzewidzianych przeszkód występujących po zawarciu umowy, za które BREUELL nie ponosi odpowiedzialności, o ile przeszkody te mają w sposób oczywisty znaczący wpływ na dostawę. Ma to również zastosowanie, jeśli okoliczności te wystąpią u dostawców lub ich poddostawców BREUELL. Przepisy odnoszące się do takich szczególnych okoliczności stosuje się odpowiednio do KUPUJĄCEGO. Roszczenia o odszkodowanie są w takich przypadkach wykluczone.
 • Dotrzymanie terminu dostawy zakłada terminowe i właściwe wypełnienie zobowiązań KUPUJĄCEGO. Jeśli KUPUJĄCY nie wywiąże się z obowiązku odbioru lub naruszy inne zobowiązania do współpracy, BREUELL będzie uprawniony do żądania odszkodowania. W przypadku niedokonania odbioru, ryzyko przypadkowego pogorszenia lub zniszczenia przechodzi na KUPUJĄCEGO.
 • W przypadku wydania towaru przez przewoźnika uszkodzonego w jakikolwiek sposób lub w przypadku braku towaru, KUPUJĄCY powinien niezwłocznie zażądać od niego odpowiedniego pisemnego potwierdzenia. Potwierdzenie kompletnego i prawidłowego przekazania przez przewoźnika liczy się wobec KUPUJĄCEGO. W przypadku przesyłek kolejowych i pocztowych należy przeprowadzić urzędową ocenę uszkodzeń.
 1. Wysyłka, Przejście ryzyka
 • Sposób i trasa wysyłki, jak również opakowanie pozostają w gestii BREUELL.
 • Koszty przesyłki ponoszone są przez KUPUJĄCEGO, chyba że uzgodniono inaczej.
 • Ryzyko pogorszenia jakości, zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na KUPUJĄCEGO w następujący sposób:
  1. W przypadku dostawy ex works (“INCOTERMS 2010”), BREUELL informuje wówczas KUPUJĄCEGO, że towar jest gotowy do odbioru.
  2. W przypadku wysyłki przez BREUELL do innego miejsca, w momencie przekazania towaru przez BREUELL przewoźnikowi lub wskazania gotowości do jego dostarczenia.
  3. W przypadku umowy, na mocy której BREUELL wyjątkowo dostarcza towary na własne ryzyko do miejsca innego niż jego siedziba, w momencie dostawy lub, jeśli KUPUJĄCY nie dokona odbioru, w momencie, w którym BREUELL oferuje towary. W takim przypadku BREUELL przechowuje towary na koszt i ryzyko KUPUJĄCEGO.
 1. Zachowanie tytułu
 • Prawo własności towaru przechodzi na KUPUJĄCEGO dopiero po zapłaceniu całej ceny zakupu i wszystkich innych zobowiązań wynikających ze stosunku handlowego w pełnej wysokości, łącznie z wszystkimi roszczeniami z tytułu salda na rachunku bieżącym. Dotyczy to również sytuacji, gdy KUPUJĄCY dokona płatności z tytułu wyraźnie przez siebie wskazanych roszczeń. Uwzględnienie poszczególnych roszczeń na rachunku bieżącym lub ujęcie salda nie powoduje anulowania zastrzeżenia własności. Towary, do których BREUELL ma prawo (współ)własności, zwane są dalej towarami zastrzeżonymi.
 • Do czasu dokonania pełnej płatności, BREUELL jest uprawniony, w przypadku gdy KUPUJĄCY nie wywiąże się z obowiązku zapłaty, do odebrania zastrzeżonych towarów, sprzedania ich w innym miejscu lub zbycia ich w inny sposób.
 • KUPUJĄCY zobowiązany jest do przechowywania i bezpłatnego przechowywania zastrzeżonych towarów na zasadzie powierniczej i nieodpłatnie dla BREUELL oddzielnie od swojej własności i własności osób trzecich w sposób właściwy, bezpieczny, ubezpieczony i oznaczony jako własność BREUELL. O ile prace konserwacyjne i inspekcyjne staną się niezbędne, KUPUJĄCY przeprowadzi je w odpowiednim czasie na własny koszt.
 • Jeżeli towary zastrzeżone zostaną poddane dalszej obróbce lub w inny sposób połączone lub zmieszane z pozycjami, do których BREUELL nie ma prawa własności, BREUELL jest uprawniony do współwłasności nowej pozycji w stosunku wartości fakturowej towarów zastrzeżonych do wartości fakturowej pozostałych towarów i wartości przetwarzania. Jeżeli prawo własności BREUELL wygasa w wyniku połączenia, zmieszania lub przetworzenia, KUPUJĄCY przenosi na BREUELL w momencie zawarcia umowy prawa własności KUPUJĄCEGO do nowego przedmiotu w zakresie wartości fakturowej towarów zastrzeżonych. Postanowienia dotyczące towarów zastrzeżonych zgodnie z punktami 7.1 do 7.3 mają ponownie zastosowanie do wynikających z nich praw własności częściowej lub współwłasności.
 • KUPUJĄCY może używać lub odsprzedać towary zastrzeżone w ramach zwykłej działalności gospodarczej, o ile nie zalega z płatnościami. Zastawianie lub przekazywanie na zabezpieczenie nie jest dozwolone.
 • KUPUJĄCY niniejszym ceduje na zabezpieczenie BREUELL, który przyjmuje tę cesję, wszystkie roszczenia wynikające z użytkowania lub sprzedaży, w tym wszelkie ubezpieczenia lub odszkodowania oraz wszelkie roszczenia dotyczące salda rachunku bieżącego.
 • KUPUJĄCY nie jest uprawniony do ponownej cesji wierzytelności. Cesja wierzytelności w drodze faktoringu faktycznego jest dozwolona tylko wtedy, gdy zostanie o tym powiadomiony BREUELL wraz z powiadomieniem banku faktoringowego i rachunków prowadzonych w nim przez KUPUJĄCEGO, a wpływy z faktoringu przekroczą wartość zabezpieczonej wierzytelności BREUELL. Roszczenie BREUELL staje się wymagalne natychmiast po zaksięgowaniu wpływów z faktoringu.
 • BREUELL nieodwołalnie upoważnia KUPUJĄCEGO do odebrania odstąpionych roszczeń lub usług w jego własnym imieniu i na jego własny rachunek. To upoważnienie do windykacji może być cofnięte tylko wtedy, gdy KUPUJĄCY nie wywiązuje się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych. Na żądanie BREUELLU KUPUJĄCY jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania swoich klientów o cesji na rzecz BREUELLU – o ile BREUELL sam tego nie uczyni – oraz do dostarczenia BREUELLU informacji i dokumentów wymaganych do ściągnięcia należności.
 • KUPUJĄCY powinien przechowywać w zaufaniu i bezpłatnie dla BREUELL wszelkie płatności lub inne przedmioty otrzymane na podstawie upoważnienia do dokonania polecenia zapłaty oddzielnie od swoich aktywów i aktywów osób trzecich. Służą one jako zabezpieczenie dla BREUELL w takim samym stopniu jak towary zastrzeżone.
 • W przypadku płatności czekiem, prawo własności przechodzi na BREUELL zaraz po jego nabyciu przez KUPUJĄCEGO. W przypadku płatności wekslem, KUPUJĄCY niniejszym przenosi na BREUELL z góry wynikające z niego prawa, które BREUELL akceptuje. Przekazanie tych dokumentów powinno być dokonane przez KUPUJĄCEGO przechowującego je w bezpiecznym miejscu dla BREUELLU lub, jeżeli KUPUJĄCY nie wejdzie w ich bezpośrednie posiadanie, przez KUPUJĄCEGO niniejszym cedującego z góry na BREUELLL swoje roszczenie o wydanie wobec osób trzecich; KUPUJĄCY powinien przekazać te dokumenty wraz ze swoją aprobatą bez zbędnej zwłoki do BREUELLU.
 • W przypadku zastawienia lub innych ingerencji stron trzecich w (współ)własność BREUELLU KUPUJĄCY zwraca uwagę na własność BREUELLU i niezwłocznie powiadamia BREUELL o każdym dostępie stron trzecich do dostarczonych towarów z zastrzeżeniem prawa własności, wraz z dokumentami uzasadniającymi taki dostęp, tak aby BREUELL mógł dochodzić swoich praw. KUPUJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania do BREUELLL kopii protokołu zastawu. Jeżeli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócić BREUELLL poniesionych w związku z tym kosztów sądowych lub pozasądowych, KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za te koszty. W przypadku niewywiązania się z obowiązku informowania i obowiązku powiadomienia KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione w związku z dokumentem BREUELL.
 • Odbiór lub zajęcie towaru zastrzeżonego przez BREUELL nie stanowi odstąpienia od umowy.
 • BREUELL zobowiązuje się, na żądanie KUPUJĄCEGO, do zwolnienia papierów wartościowych, do których jest uprawniony, w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość tych papierów wartościowych przekracza roszczenia, do których BREUELL jest uprawniony, o więcej niż 20%. Papiery wartościowe, które mają zostać zwolnione, są wybierane wyłącznie przez BREUELL.
 1. Gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

Za wady w rozumieniu § 434 BGB BREUELL udziela gwarancji na sprzedany towar i ponosi odpowiedzialność zgodnie z poniższymi postanowieniami:

 • Odpowiedzialność BREUELL za wady opiera się przede wszystkim na porozumieniu osiągniętym w zakresie jakości towarów. Wszystkie opisy produktów i informacje o producencie, które są przedmiotem indywidualnej umowy lub które zostały podane do wiadomości publicznej przez BREUELL (w szczególności w katalogach lub na naszej stronie internetowej) w momencie zawierania umowy, są uznawane za umowę dotyczącą jakości towarów. Jeśli jakość nie została uzgodniona, ocenia się zgodnie z przepisami ustawowymi, czy wada istnieje, czy nie (§ 434 ust. 1 zdanie 2 i 3 BGB). BREUELL nie ponosi jednak odpowiedzialności za publiczne oświadczenia producenta lub innych osób trzecich (np. oświadczenia reklamowe), które KUPUJĄCY nie wskazał nam jako decydujące dla swojego zakupu.
 • KUPUJĄCY jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru zgodnie z § 377 HGB (niemiecki kodeks handlowy) i co do zasady do niezwłocznego, ale w każdym przypadku przed jego odsprzedażą lub przetworzeniem, pisemnie i szczegółowo określonego, złożenia reklamacji. Dalsze zobowiązania prawne pozostają nienaruszone.
 • Jeżeli KUPUJĄCY odkryje wady towaru, nie może ich usunąć bez zgody BREUELL, jeżeli grozi to poważną szkodą. Odpowiedzialność za szkody następcze jest wyłączona, chyba że BREUELL spowodował szkodę umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa.
 • KUPUJĄCY jest zobowiązany dostarczyć BREUELLowi przedmiot sprzedaży lub jego próbki, na które reklamacja została złożona na jego żądanie. W przypadku zawinionej odmowy, gwarancja wygasa. Wymienione przedmioty lub części stają się własnością BREUELL.
 • BREUELL nie ponosi odpowiedzialności za przydatność towarów do określonego celu, z wyjątkiem przypadku złożenia pisemnej deklaracji.
 • BREUELL nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia w dostawie towarów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami KUPUJĄCEGO, które są oparte na opisie, specyfikacji, projekcie lub dokumentacji konstrukcyjnej KUPUJĄCEGO lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb KUPUJĄCEGO, chyba że BREUELL był w stanie rozpoznać ich wady bez dodatkowego badania. To samo dotyczy wad lub uszkodzeń spowodowanych przez części, materiały lub inne urządzenia dostarczone przez KUPUJĄCEGO lub wyprodukowane w jego imieniu przez osoby trzecie. Nie ma to zastosowania, jeśli wada występuje z powodu materiału dostarczonego przez BREUELL lub przetwarzania przeprowadzonego przez BREUELL.
 • BREUELLL nie udziela żadnych gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za wady lub uszkodzenia wynikające z instalacji, podłączenia, działania, użytkowania lub podobnych czynności wykonywanych przez KUPUJĄCEGO lub osoby trzecie zlecone przez KUPUJĄCEGO, które są niezgodne z warunkami umowy, nieprawidłowe lub nieodpowiednie. O niewłaściwości i naruszeniu umowy decyduje w szczególności specyfikacja producenta. Gwarancja jest wyłączona, jeżeli towary dostarczone przez BREUELL zostały obrobione lub zmodyfikowane przez osoby trzecie bez zgody BREUELL lub jeżeli instrukcje obsługi nie są przestrzegane.
 • W przypadku uzasadnionych reklamacji, BREUELL będzie uprawniony do określenia rodzaju późniejszego wykonania (usunięcie wady, dostawa zastępcza) z uwzględnieniem charakteru wady i uzasadnionych interesów KUPUJĄCEGO. KUPUJĄCY może obniżyć cenę zakupu lub odstąpić od umowy jedynie w przypadku, gdy próba wykonania kolejnego świadczenia przez BREUELL na podstawie tej samej wady nie powiedzie się lub zostanie odrzucona przy drugiej próbie. BREUELLL jest uprawniony do uzależnienia należnego późniejszego spełnienia świadczenia od zapłacenia przez KUPUJĄCEGO należnej ceny zakupu. Jednakże KUPUJĄCY jest uprawniony do zatrzymania rozsądnej części ceny zakupu proporcjonalnie do wady.
 • KUPUJĄCY niezwłocznie poinformuje BREUELL o wszelkich roszczeniach gwarancyjnych wynikających dla konsumenta.
 • KUPUJĄCY powinien zapewnić BREUELLOWI czas i możliwości niezbędne do późniejszego wykonania zobowiązania, w szczególności do przekazania odrzuconych towarów do kontroli.
 • Przed zwrotem wadliwych towarów KUPUJĄCY powinien zażądać od BREUELLL pisemnego potwierdzenia zwrotu.
 • W celu weryfikacji roszczenia gwarancyjnego, KUPUJĄCY powinien przedstawić co najmniej kopię dowodu zakupu. Jeżeli KUPUJĄCY nie przedstawi takiego dowodu gwarancji, to BREUELLL zwróci nienaprawione towary za rozsądną opłatą manipulacyjną.
 • Bez prawidłowego i szczegółowego opisu wady, BREUELL nie ponosi odpowiedzialności za bezbłędne wykonanie naprawy. Ogólne informacje, takie jak “wadliwy”, nie są wystarczające.
 • Towary są wysyłane w oryginalnym lub odpowiednim opakowaniu. Koszty i szkody spowodowane przez niewłaściwe opakowanie ponosi KUPUJĄCY.
 • BREUELL ponosi lub zwraca koszty niezbędne do przeprowadzenia kontroli i późniejszego wykonania, w szczególności koszty transportu, podróży, robocizny i materiałów, a także wszelkie koszty demontażu i instalacji, zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli wada rzeczywiście istnieje. W innych przypadkach BREUELL może domagać się od KUPUJĄCEGO zwrotu kosztów poniesionych w wyniku nieuzasadnionego żądania usunięcia wady (w szczególności kosztów inspekcji i transportu).
 • Roszczenia gwarancyjne przysługują wyłącznie KUPUJĄCEMU i nie podlegają cesji.
 • BREUELL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w projekcie w dowolnym momencie. Jednakże BREUELL nie jest zobowiązany do dokonywania ani informowania o takich zmianach w odniesieniu do towarów już dostarczonych.
 • Prawo regresu zgodnie z §§ 478, 479 BGB (niemiecki kodeks cywilny) istnieje tylko wtedy, gdy konsument był uprawniony do dochodzenia roszczeń i tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, a nie w przypadku rozliczeń wartości firmy nie uzgodnionych z BREUELL. Ponadto zakładają one, że strona uprawniona do roszczeń regresowych przestrzega własnych obowiązków, w szczególności obowiązku zawiadomienia o wadach.
 • Do roszczeń odszkodowawczych stosuje się ogólne ograniczenie odpowiedzialności zgodnie z nr 9 poniżej.
 1. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności
 • O ile niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy nie stanowią inaczej, w tym poniższe postanowienia, BREUELL ponosi odpowiedzialność w przypadku naruszenia zobowiązań umownych i pozaumownych zgodnie z przepisami prawa.
 • BREUELL ponosi odpowiedzialność za szkody – niezależnie od przyczyny prawnej – w zakresie swojej odpowiedzialności w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa. W przypadku zwykłego niedbalstwa BREUELL ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem ustawowych ograniczeń odpowiedzialności (np. należyta staranność we własnej sprawie; drobne naruszenie obowiązków), wyłącznie za
  1. za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
  2. za szkody wynikające z naruszenia istotnego zobowiązania umownego (zobowiązania, którego wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na którego wypełnieniu strona umowy regularnie polega i może polegać); w tym przypadku jednak odpowiedzialność BREUELL jest ograniczona do odszkodowania za przewidywalną, zwykle występującą szkodę.
 • Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z ust. 2 mają zastosowanie również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, za które odpowiedzialność ponosi BREUELL, lub na ich rzecz, zgodnie z przepisami prawa. Nie mają one zastosowania, jeśli BREUELL w sposób nieuczciwy ukrył wadę lub przyjął na siebie odpowiedzialność za jakość towarów oraz za roszczenia KUPUJĄCEGO wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt.
 • KUPUJĄCY może wycofać się lub wypowiedzieć umowę z powodu naruszenia obowiązków, które nie stanowi wady, tylko wtedy, gdy za naruszenie obowiązków odpowiedzialny jest BREUELL. Swobodne prawo do wypowiedzenia KUPUJĄCEGO (w szczególności zgodnie z §§ 650, 648 BGB) jest wyłączone. W przeciwnym razie zastosowanie mają ustawowe przesłanki i konsekwencje prawne.
 1. Statut przedawnienia
 • Niezależnie od § 438 ust. 1 nr 3 BGB, ogólny termin przedawnienia dla roszczeń wynikających z wad fizycznych rzeczy i wad prawnych wynosi jeden rok od daty dostawy. Jeśli uzgodniono odbiór, termin przedawnienia rozpoczyna się z chwilą odbioru.
 • Jeśli jednak towar jest budynkiem lub obiektem, który został użyty w budynku zgodnie z jego zwyczajowym przeznaczeniem i który spowodował jego wadliwość (materiał budowlany), termin przedawnienia zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umowy BREUELL wynosi 5 lat od dostawy zgodnie z przepisami prawa (§ 438 ust. 1 nr 2 BGB). Pozostałe szczególne przepisy ustawowe dotyczące przedawnienia (w szczególności § 438 ust. 1 nr 1, ust. 3, §§ 444, 445b BGB) również pozostają nienaruszone.
 • Powyższe terminy przedawnienia ustawy o sprzedaży obowiązują również dla umownych i pozaumownych roszczeń odszkodowawczych KUPUJĄCEGO z tytułu wady towaru, chyba że zastosowanie zwykłego ustawowego terminu przedawnienia (§§ 195, 199 BGB) prowadziłoby w poszczególnych przypadkach do skrócenia terminu przedawnienia. Roszczenia odszkodowawcze KUPUJĄCEGO z tytułu umyślnego działania i rażącego niedbalstwa oraz z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu) oraz zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt przedawniają się jednak wyłącznie z ustawowymi terminami przedawnienia.
 1. Prawa własności przemysłowej
 • Projekty BREUELL w imieniu BREUELL nie mogą być udostępniane osobom trzecim, w szczególności konkurentom, w żadnych okolicznościach. W przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za wszelkie niedogodności, jakie poniesie BREUELL w wyniku wykorzystania próbek przez osoby nieuprawnione.
 • KUPUJĄCY ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich, jeżeli produkcja i dostawa przedmiotów została przeprowadzona przez BREUELL zgodnie z jego instrukcjami. Zobowiązuje się on do natychmiastowego zwolnienia BREUELL z wszelkich roszczeń odszkodowawczych osób trzecich w przypadku naruszenia praw własności przemysłowej osób trzecich, które zostało przez niego spowodowane, oraz do odszkodowania dla BREUELL za wszelkie dalsze szkody, które poniesie w związku z postępowaniem sądowym przeciwko osobom trzecim lub w kontekście rozstrzygania takich sporów prawnych, w szczególności w wyniku niezbędnych lub uzasadnionych wydatków.
 • Przedmioty sprzedawane przez BREUELL będą wykorzystywane do własnych celów reklamowych. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma uzasadniony interes w zachowaniu w tajemnicy produkowanych dla niego przedmiotów, BREUELL jest do tego zobowiązany jedynie wówczas, gdy odpowiednia umowa została zawarta najpóźniej w momencie zawarcia umowy.
 1. Narzędzia

Narzędzia do artykułów specjalnych, które są produkowane przez BREUELL lub przez osoby trzecie w jego imieniu, są własnością BREUELL ze względu na parametry projektowe i wykorzystanie wewnętrznego doświadczenia produkcyjnego, nawet jeśli KUPUJĄCY ponosi (proporcjonalnie) koszty produkcji lub jeśli użycie jest wyłącznie na zamówienie KUPUJĄCEGO wynikające z odpowiedniej umowy. Przechowywanie jest dobrowolne, przy czym nawet narzędzia będące własnością KUPUJĄCEGO podlegają jedynie staranności jak w jego własnych sprawach. W przypadku braku zapłaty za dostarczone towary, BREUELL ma prawo do zatrzymania narzędzi będących własnością KUPUJĄCEGO.

 1. Język umowy; Prawo właściwe; Miejsce wykonania i właściwość miejscowa sądu; Konsekwencje prawne w przypadku niewłączenia i nieważności Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy
 • Językiem umowy jest język niemiecki. Dlatego miarodajna jest tylko niemiecka wersja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy.
 • Do wyłączenia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów stosuje się prawo niemieckie, nawet jeśli dostawy są realizowane bezpośrednio przez zagranicznego dostawcę powiązanego z BREUELL. W szczególności, ważność niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw podlega wyłącznie prawu niemieckiemu.
 • Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku umownego pomiędzy KUPUJĄCYM a BREUELL (w tym czynności związanych z czekami lub wekslami) jest siedziba BREUELL. Spółka BREUELLL jest również uprawniona, według własnego uznania, do pozwania w sądzie właściwym dla siedziby KUPUJĄCEGO lub w każdym innym sądzie, który może być właściwy na mocy prawa krajowego lub międzynarodowego. W przypadku cesji wierzytelności przez BREUELL, cesjonariusz ma również prawo wyboru miejsca jurysdykcji.
 • Jeżeli postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy nie stały się integralną częścią umowy w całości lub w części lub stały się nieskuteczne, pozostałe postanowienia umowy pozostają w mocy. O ile postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw nie stały się częścią umowy lub stały się nieskuteczne, treść umowy podlega postanowieniom ustawowym.

 

Breuell Ingenieurbüro GmbH

Grudzień 2019 r.

 

“BING GTC ENG”

Rewizja 1.0