Ogólne warunki i informacje dla klientów

I. Ogólne zasady i warunki

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, które użytkownik zawiera z nami jako dostawcą(Breuell Ingenieurbüro GmbH) za pośrednictwem strony internetowej
Zamknij stronę www.boxexpert.de. O ile nie uzgodniono inaczej, uwzględnienie wszelkich danych wykorzystywanych przez użytkownika będzie obejmować
własne warunki.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celach, które
nie można w przeważającej mierze przypisać ich komercyjnej lub niezależnej działalności zawodowej. Każdy przedsiębiorca jest
osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonując czynności prawnej w ramach wykonywania swojego
niezależna działalność zawodowa lub handlowa.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Umieszczając dany produkt na naszej stronie internetowej, składamy użytkownikowi wiążącą ofertę zakupu produktu.
Zawarcie umowy za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka zakupów online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w “koszyku”. Odpowiedni przycisk na pasku nawigacji może być użyty do
W każdej chwili można wywołać “koszyk zakupów” i wprowadzić w nim zmiany.
Po kliknięciu przycisku “Do kasy” lub “Kontynuuj zamówienie” (lub podobnego) i wprowadzeniu swoich danych osobowych
jak również warunki płatności i wysyłki, dane zamówienia zostaną wyświetlone jako przegląd zamówienia.

W przypadku korzystania z systemu płatności natychmiastowych (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) jako metody płatności, użytkownik otrzyma następujące informacje
albo na stronę przeglądu zamówienia w naszym sklepie internetowym, albo na stronę dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
przekazane.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane.
Wreszcie, na stronie internetowej dostawcy systemu płatności natychmiastowych lub po powrocie do naszego sklepu internetowego
dane zamówienia są wyświetlane jako przegląd zamówienia.

Przed wysłaniem zamówienia masz możliwość ponownego sprawdzenia szczegółów w przeglądzie zamówienia, zmiany ich (również za pośrednictwem
funkcja “wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulować zamówienie.
Składając zamówienie za pomocą odpowiedniego przycisku (“zamówienie podlega płatności”, “kup” / “kup teraz”, “płatne
zamówienie”, “zapłać” / “zapłać teraz” lub podobne warunki) oświadczasz, że prawnie wiążąco akceptujesz ofertę, zgodnie z którą
umowa została zawarta.

(4) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy odbywa się za pośrednictwem
E-mail częściowo zautomatyzowany. W związku z tym użytkownik musi upewnić się, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy oraz że
Odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zapewniony, a w szczególności nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.

§ 3 Specjalne umowy dotyczące oferowanych metod płatności

(1) Płatność przez SOFORT / natychmiastowy przelew bankowy
W przypadku wybrania metody płatności Sofort / Sofortüberweisung, płatność jest przetwarzana za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Sofort GmbH
(Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; “SOFORT”). Sofort GmbH jest spółką Grupy Klarna (Klarna Bank AB
(publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). Warunkiem wstępnym korzystania z metody płatności SOFORT jest posiadanie
posiadać autoryzowane w tym celu konto bankowości internetowej. Podczas procesu płatności w ramach zamówienia należy dokonać odpowiedniej rejestracji.
i potwierdzić dyspozycję płatności do SOFORT. Twoje konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po przesłaniu zgłoszenia
zamówienie. Więcej informacji na temat SOFORT można znaleźć na stronie https://www.klarna.com/sofort/.

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń wynikających z tego samego stosunku umownego.

(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

(3) Jeśli jesteś przedsiębiorcą, obowiązują również następujące zasady:
a) Zastrzegamy sobie prawo własności towarów do czasu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń wynikających z bieżących stosunków handlowych.
Przed przeniesieniem własności zastrzeżonych towarów, zastawienie lub przeniesienie własności w formie zabezpieczenia jest niedozwolone.

b) Użytkownik może odsprzedać towary w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W takim przypadku użytkownik niniejszym ceduje wszelkie roszczenia w wysokości
Klient przenosi na nas wszystkie prawa do kwoty faktury, które przysługują użytkownikowi z tytułu odsprzedaży; akceptujemy cesję. Nadal podlegają one konfiskacie
roszczenia jest dozwolone. Jeśli jednak użytkownik nie wywiąże się należycie ze swoich zobowiązań płatniczych, zastrzegamy sobie prawo do anulowania subskrypcji.
w celu odzyskania samego roszczenia.

c) W przypadku połączenia i wymieszania towarów objętych zastrzeżeniem własności, nabywamy współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości faktury.
zastrzeżonych towarów do innych przetworzonych pozycji w momencie przetwarzania.

d) Zobowiązujemy się zwolnić papiery wartościowe, do których jesteśmy uprawnieni, na żądanie użytkownika w zakresie, w jakim możliwa do zrealizowania wartość naszych papierów wartościowych nie przekracza wartości naszych papierów wartościowych.
zabezpieczenie przewyższa zabezpieczaną wierzytelność o więcej niż 10%. Będziemy odpowiedzialni za wybór zabezpieczenia, które ma zostać zwolnione.

§ 5 Gwarancja

(1) Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towarów natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych.
oraz do jak najszybszego powiadamiania nas i spedytora o wszelkich reklamacjach. Jeśli nie zastosujesz się do tego, nie będzie to miało żadnego skutku.
Wpływ na ustawowe roszczenia gwarancyjne.

(3) W zakresie, w jakim cecha towarów odbiega od obiektywnych wymagań, odchylenie uznaje się za uzgodnione tylko wtedy, gdy użytkownik
deklaracja umowy złożona przez nas, a odstępstwo zostało wyraźnie i oddzielnie uzgodnione między stronami.
uzgodnione między umawiającymi się stronami.

(4) Jeśli użytkownik jest przedsiębiorcą, w drodze odstępstwa od powyższych postanowień gwarancyjnych zastosowanie mają następujące postanowienia:

a) Tylko nasze własne specyfikacje i opis produktu producenta będą uważane za uzgodnione jako jakość towarów, ale nie
inne reklamy, promocje publiczne i oświadczenia producenta.

b) W przypadku wad udzielamy gwarancji według naszego uznania poprzez naprawę lub późniejszą dostawę. Jeśli usterka nie może zostać usunięta,
użytkownik może, według własnego uznania, zażądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uznaje się, że usunięcie wady nastąpiło po bezskutecznej drugiej reklamacji.
próbę uznaje się za nieudaną, chyba że charakter towarów lub wady lub inne okoliczności wskazują inaczej.
w przeciwnym razie. W przypadku usuwania wad nie jesteśmy zobowiązani do ponoszenia zwiększonych kosztów związanych z transportem towarów do strony trzeciej.
miejsce inne niż miejsce spełnienia świadczenia, o ile przesyłka nie odpowiada przeznaczeniu towarów.

c) Okres gwarancji wynosi jeden rok od daty dostawy towarów. Skrócony termin nie ma zastosowania:
– za zawinione przez nas szkody wynikające z uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu oraz w przypadku umyślnego działania
lub innych szkód spowodowanych rażącym niedbalstwem;
– w zakresie, w jakim podstępnie ukryliśmy wadę lub przyjęliśmy gwarancję jakości przedmiotu;
– w przypadku rzeczy, które były używane w budynku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem i są wadliwe
spowodowały;
– w przypadku roszczeń regresowych, które użytkownik ma wobec nas w związku z prawami gwarancyjnymi.

§ 6 Wybór prawa, miejsce spełnienia świadczenia, miejsce jurysdykcji

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie wyłącznie w zakresie, w jakim jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
państwa zwykłego pobytu konsumenta nie jest wycofywana (zasada przychylności).

(2) Miejscem realizacji wszystkich usług wynikających z istniejących z nami relacji biznesowych oraz miejscem jurysdykcji jest nasza siedziba, chyba że użytkownik
są konsumentami, ale handlowcami, osobami prawnymi prawa publicznego lub specjalnymi funduszami prawa publicznego. To samo ma zastosowanie,
jeśli nie masz ogólnego miejsca jurysdykcji w Niemczech lub UE lub jeśli Twoje miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu znajduje się w Niemczech lub UE w momencie składania roszczenia.
nie jest znana w momencie wniesienia pozwu. Prawo do odwołania się do sądu w innym ustawowym miejscu jurysdykcji pozostaje nienaruszone.
nietknięty.

(3) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II Informacje o kliencie

1. tożsamość sprzedawcy

Biuro inżynieryjne Breuell GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Niemcy
Telefon: 04053809210
E-mail: info@boxexpert.de

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), do której można uzyskać dostęp pod adresem
https://ec.europa.eu/odr.

Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

2. informacje o zawarciu umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, zawarciem samej umowy oraz opcjami korekty są przeprowadzane zgodnie z
Regulamin “Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

3. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1. Językiem umowy jest język niemiecki.

3.2. Pełny tekst umowy nie jest przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online można
Dane umowy można wydrukować za pomocą funkcji drukowania przeglądarki lub zapisać elektronicznie. Po otrzymaniu przez nas zamówienia
dane zamówienia, informacje wymagane przez prawo dla umów sprzedaży na odległość oraz Ogólne Warunki Sprzedaży.
Regulamin zostanie ponownie wysłany pocztą elektroniczną.

4. kodeksy postępowania

4.1. Poddaliśmy się kryteriom jakości Händlerbund Management AG, które można sprawdzić pod adresem
pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Poddaliśmy się kryteriom jakości Trusted Shops GmbH, które można sprawdzić pod adresem
pod adresem: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. istotne cechy towarów lub usług

Podstawowe cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

6 Ceny i warunki płatności

6.1. Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie
Składniki ceny zawierają wszystkie obowiązujące podatki.

6.2. Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie
Obecność w Internecie lub w odpowiedniej ofercie są wyświetlane osobno w trakcie procesu zamawiania i są opłacane przez użytkownika.
Klient ponosi dodatkowo koszty dostawy, chyba że uzgodniono bezpłatną dostawę.

6.3. Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak
Cła, podatki lub opłaty za przelew pieniędzy (przelew bankowy lub opłaty za kurs wymiany) ponosi użytkownik.
są.

6.4. Wszelkie koszty poniesione w związku z przelewem środków (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut pobierane przez instytucje kredytowe) są pokrywane przez użytkownika w następujących przypadkach
gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.
6.5. Dostępne metody płatności są wymienione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej.
lub przedstawione w odpowiedniej ofercie.

6.6. O ile nie określono inaczej dla poszczególnych rodzajów płatności, wnioski o płatność z tytułu zawartej umowy są natychmiast wymagalne.
Termin płatności.

7. warunki dostawy

7.1. Warunki dostawy, termin dostawy i wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednim adresem.
na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2. Jeśli jesteś konsumentem, prawo stanowi, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia jakości towarów ponosi konsument.
sprzedanej rzeczy podczas wysyłki przechodzi na użytkownika dopiero z chwilą wydania mu rzeczy, niezależnie od tego, czy wysyłka została zrealizowana.
ubezpieczony lub nieubezpieczony. Nie ma to zastosowania, jeśli niezależnie zleciłeś firmie transportowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub
upoważniły osobę wyznaczoną w inny sposób do przeprowadzenia wysyłki.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dostawa i wysyłka odbywają się na Twoje ryzyko.

8. ustawowa odpowiedzialność za wady

Odpowiedzialność za wady jest regulowana postanowieniem “Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).
Niniejsze ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i stanowią
stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku, gdy
ostrzeżeń. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 29.11.2023