BOXEXPERT

Usein kysytyt kysymykset RoHS, REACH ja CE

REACH

Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva asetus.

REACH – asetus (EY) 1907/2006] on kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva eurooppalainen kemikaaliasetus.

REACH on ollut voimassa vuodesta 2007, ja sen tavoitteena on varmistaa ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Samalla sillä pyritään varmistamaan kemikaalien vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja edistämään kilpailukykyä ja innovointia. REACH perustuu periaatteeseen, jonka mukaan valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät ottavat vastuun kemikaaleistaan. Niiden on varmistettava, että niiden valmistamia ja markkinoille saattamia kemikaaleja käytetään turvallisesti. Lyhenne “REACH” on johdettu asetuksen englanninkielisestä nimestä: Kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia koskeva asetus. REACH-asetusta pidetään yhtenä maailman tiukimmista kemikaalilaeista.”

Conformité Européenne

CE-merkintä

CE-kirjaimet näkyvät monissa tuotteissa, joilla käydään kauppaa Euroopan talousalueen (ETA) laajentuneilla sisämarkkinoilla. Ne tarkoittavat, että ETA:ssa myytävät tuotteet on tarkastettu siten, että ne täyttävät korkeat turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset. CE-merkintä tukee myös reilua kilpailua, sillä se velvoittaa kaikki yritykset noudattamaan samoja sääntöjä.
Kiinnittämällä tuotteeseen CE-merkinnän valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää kaikki CE-merkintää koskevat lakisääteiset vaatimukset ja että sitä voidaan myydä koko ETA-alueella. Tämä koskee myös muissa maissa valmistettuja ja ETA-alueella myytäviä tuotteita.

RoHS

Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen

EU:n laajuisessa RoHS-direktiivissä (direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaiteromussa) määritellään erilaisia kemiallisia aineita, joita ei saa käyttää sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Heinäkuun 22. päivänä 2019 tulee EU:ssa voimaan “laajennettu” RoHS-direktiivi, joka sisältää uusia aineiden käyttökieltoja.

Seuraavia aineita säännellään:

  • Lyijy (PB)
  • Kadmium (Cd)
  • Polybromatut bifenyylit (PBB)
  • polybromatut difenyylieetterit (PBDE)
  • Kuusiarvoinen kromi
  • Elohopea (Hg)
  • Butyylibentsyyliftalaatti (BBP)
  • Di(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP)
  • Dibutyyliftalaatti (DBP)
  • Dibutylphthalat (DBP)

Homogeenisia materiaaleja, jotka sisältävät yli 0,1 painoprosenttia kutakin edellä mainittua ainetta (Cd 0,01 painoprosenttia), ei saa käyttää sähkölaitteissa, jotka kuuluvat 2011/65/EU liitteessä I lueteltuihin laiteluokkiin.
Näissä niin sanotuissa de minimis -rajoissa otetaan huomioon, että saastumista voi esiintyä hyvin pieniä määriä, joita ei voida teknisesti estää.