Yleiset myynti- ja toimitusehdot

BOXEXPERT – Breuell Ingenieurbüro GmbH AGB – Yleiset myynti- ja toimitusehdot yrittäjien, julkisoikeudellisten oikeushenkilöiden ja julkisoikeudellisten erityisrahastojen kanssa tehtäviä sopimuksia varten

Seuraavassa Breuell Ingenieurbüro GmbH:sta käytetään nimitystä “BREUELL” ja BREUELLilta ostavasta osapuolesta tai BREUELLin kanssa sopimusta edeltävässä suhteessa olevasta BREUELLilta tehtävää ostoa koskevasta osapuolesta käytetään nimitystä “OSTAJA”.

Näistä yleisistä myynti- ja toimitusehdoista käytetään jäljempänä nimitystä “EHDOT”.

 1. Laajuus

Näitä EHDOT koskevat kaikkia tarjouksia, tarjousten hyväksymistä, myyntiä, toimituksia ja palveluja. Niitä sovelletaan myös kaikkiin tuleviin liikesuhteisiin, vaikka niistä ei olisi nimenomaisesti sovittu uudelleen. Niitä sovelletaan Saksan siviililain (BGB) 14 §:ssä tarkoitettuihin yrittäjiin, Saksan siviililain (BGB) 310 §:ssä tarkoitettuihin yrittäjiin, julkisoikeudellisiin oikeushenkilöihin ja julkisoikeudellisiin erityisrahastoihin; niitä sovelletaan muihin henkilöihin lain sallimissa rajoissa. Tästä poikkeavia ostajan ehtoja on vastustettava; tällaiset ehdot tulevat voimaan BREUELLin suhteen vain, jos ostaja nimenomaisesti hyväksyy ne kirjallisesti.

  1. Tarjoukset, sopimuksen tekeminen ja tavaroiden luonne, jatkovienti
 • Kaikki tarjoukset edellyttävät vahvistusta, ja ne riippuvat saatavuudesta, materiaalin oikea-aikaisesta vastaanottamisesta ja BREUELLin kauppaluoton vakuutusturvan vahvistamisesta. BREUELLin luettelot ja muut myyntiasiakirjat ja esittelyt – myös sähköisessä muodossa – katsotaan ainoastaan tarjouspyynnöksi.
 • Ostajan tekemä tilaus on sitova tarjous kauppasopimuksen tekemisestä. Ostajan tekemät tilaukset katsotaan BREUELLin hyväksymiksi vain, jos BREUELL vahvistaa ne kirjallisesti tai sähköpostitse 30 päivän kuluessa nimenomaisella hyväksymisilmoituksella tai jos ne toteutetaan välittömästi tilauksen vastaanottamisen jälkeen, jolloin laskua pidetään tilausvahvistuksena.
 • Tilaus katsotaan BREUELLin hyväksymäksi, jos BREUELL vahvistaa sen kirjallisesti tai sähköpostitse 30 päivän kuluessa.
 • BREUELLin myyntihenkilöstön tai kaupallisten edustajien antamat suulliset ilmoitukset tai vakuutukset, jotka menevät kirjallista sopimusta tai tilausvahvistusta pidemmälle, ovat voimassa vain, jos BREUELL on vahvistanut ne kirjallisesti. Tämä ei koske sellaisten henkilöiden antamia ilmoituksia, joilla on valtuudet edustaa BREUELLia rajoituksetta tai ilman ulkoisia rajoituksia.
 • Määrää, laatua ja kuvausta sekä tavaroita koskevia mahdollisia eritelmiä koskevat BREUELLin tarjous, jos ostaja on sen hyväksynyt, tai BREUELLin voimassa oleva luettelo yhdessä BREUELLin tilausvahvistuksen kanssa, jos ostaja on tehnyt tilauksen. Tarjouksia ja hinnastoja on käsiteltävä luottamuksellisesti, eikä niitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman BREUELLin ennakkosuostumusta.
 • BREUELL voi korjata luetteloissa, hinnastoissa, tarjouspyyntöasiakirjoissa tai muissa asiakirjoissa olevat ilmeiset tai virheelliset virheet ilman, että tästä aiheutuu ostajalle mitään vaatimuksia.
 • BREUELL pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai parantaa tavaroita ilmoittamatta siitä ostajalle, mikäli lakisääteiset vaatimukset on otettava huomioon ja/tai mikäli tämä ei aiheuta pysyvää laadun, toiminnan tai käytettävyyden heikkenemistä. OSTAJALLA ei ole oikeutta esittää mitään vaatimuksia tällaisten muutosten johdosta.
 • Lähetettyjen tavaroiden edelleenvienti edellyttää BREUELLin nimenomaista suostumusta. Tämä ei koske jälleenmyyntiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja ETA-sopimuksen valtioissa.
 • Tämä ei koske jälleenmyyntiä Euroopan unionin jäsenvaltioissa ja ETA-sopimuksen valtioissa.
  1. Tavaroiden peruuttaminen ja palauttaminen

Voimassa olevan sopimuksen peruuttaminen, mahdollisesti yhdistettynä jo toimitettujen tavaroiden palauttamiseen, edellyttää BREUELLin ja OSTAJAN välistä nimenomaista sopimusta. Kun kyseessä ovat erityisesti ostajalle valmistetut tai hankitut tavarat, sopimuksen purkaminen ja jo toimitettujen virheettömien tavaroiden takaisinotto on yleensä suljettu pois. BREUELLin jo kirjattujen tilausten ostajan tekemistä peruutuksista peritään peruutusmaksu. Jos kyseessä on asiakkaan tilauksesta tehtävä tuotanto, maksu on 50 % tilauksen arvosta, muussa tapauksessa maksu on 15 % tilauksen arvosta. OSTAJA vastaa alhaisemman peruutusmaksun osoittamisesta. Jos OSTAJA palauttaa tavarat BREUELLille pyytämättä sitä, tavaroiden hyväksyminen ei merkitse suostumusta OSTAJAN peruutuspyyntöön. BREUELLin on ilmoitettava tällaisesta pyynnöstä kirjallisesti.

  1. Kauppahinta ja maksuehdot, maksuhäiriöt
 • Ostohinta perustuu BREUELLin tarjoukseen tai tilausvahvistukseen tai, jos nimenomaista hintatarjousta ei ole tehty, ostajan osalta sopimuksen tekopäivänä voimassa olevaan hinnastoon. Sovittu hinta on euromääräinen. Kaikki myyntiasiakirjoissa mainitut hinnat voivat muuttua, niihin lisätään lakisääteinen arvonlisävero ja pakkauskustannukset, ja ne ovat vapaasti tehtaalla (INCOTERMS 2010 -ehtojen mukaisesti), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Alennusten vähentäminen edellyttää erityistä kirjallista sopimusta.
 • BREUELL pidättää itsellään oikeuden, jos sopimuksen tekemisen ja toimituksen välillä on yli kaksi kuukautta, korottaa hintaa ilmoittamalla siitä ostajalle ennen tavaran toimitusta, jotta BREUELL voi siirtää BREUELLille sellaiset kustannusten nousut, joihin se ei voi vaikuttaa, kuten erityisesti valuuttakurssien tai tullien muutokset tai yli 10 %:n nousu materiaali- tai valmistuskustannuksissa.
 • Maksut on suoritettava ainoastaan pankkisiirrolla. Vekselit, shekit ja muut maksut eivät ole maksuvelvoitteen täyttämistä, jos BREUELL ei ole peruuttamattomasti ja lopullisesti saanut maksettavaa summaa käyttöönsä. Alennusmaksut maksaa ostaja.
 • Jos OSTAJA suostuu avaamaan remburssin, se on tehtävä asiakirjaremburssia koskevien yleisten ohjeiden ja käytäntöjen (General Guidelines and Practices for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500) mukaisesti. Ostajan on vastattava kaikista remburssista aiheutuvista kustannuksista.
 • Jos ei ole toisin sovittu, OSTAJAN on maksettava koko kauppahinta välittömästi laskun päiväyksen jälkeen. Tältä osin laiminlyönti tapahtuu ilman muistutusta. Jos BREUELL saa sopimuksen tekemisen jälkeen tietoonsa seikkoja, jotka hyvän kaupallisen harkinnan mukaan viittaavat varojen tai luottokelpoisuuden merkittävään heikkenemiseen, erityisesti muiden toimittajien maksuhäiriöihin, BREUELLilla on oikeus vaatia ennakkomaksua tai vakuutta ja kieltäytymistapauksessa peruuttaa sopimus, jolloin jo suoritetuista osittaisista palveluista suoritettavat maksut erääntyvät välittömästi.
 • Jos OSTAJA laiminlyö maksuvelvoitteensa, kaikki muut saatavat erääntyvät maksettaviksi välittömästi ilman erillistä maksuhäiriömerkintää. Lisäksi BREUELLilla on oikeus – rajoittamatta muita vaatimuksia tai oikeuksiaan – irtisanoa sopimus tai peruuttaa se, vaatia vahingonkorvausta laiminlyönnistä ja/tai keskeyttää ostajalle tehtävät toimitukset tai vaatia niistä ennakkomaksua tai vaatia lakisääteistä korkoa (peruskorko lisättynä 8 %:lla) erääntymispäivästä alkaen siihen asti, kunnes saatava on maksettu kokonaisuudessaan, ja keskeyttää ostajalle tehtävät toimitukset. OSTAJALLA on oikeus osoittaa, ettei viivästyksestä ole aiheutunut vahinkoa tai että vahinko on ollut pienempi.
 • BREUELLilla on oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta, jos OSTAJA on lopullisesti kieltäytynyt vastaanottamasta tavaroita tai ei ole vastaanottanut tavaroita sen jälkeen, kun hän on aiemmin asettanut toisen, vähintään viiden päivän määräajan.
 • Jos OSTAJA laiminlyö maksun tai ei lunasta vekseliä eräpäivänä, BREUELLilla on oikeus ottaa tavarat takaisin. OSTAJA hyväksyy täten, että BREUELL voi tarvittaessa mennä tiloihinsa tavaroiden takaisinottoa varten. BREUELL voi myös kieltää tavaroiden myynnin ja siirron. Tavaroiden takaisin ottaminen ei merkitse sopimuksen purkamista. Jos taas tavarat on toimitettu yksittäisen sopimuksen perusteella liikesuhteen ulkopuolella, BREUELL sitoutuu peruuttamaan sopimuksen etukäteen. Ostaja voi kuitenkin välttää nämä oikeudelliset seuraukset asettamalla vaarantuneen maksuvaatimuksen suuruisen vakuuden.
 • On nimenomaisesti sovittu, että OSTAJA korvaa kaikki BREUELLin oikeudellisista toimista aiheutuvat kustannukset, jotka aiheutuvat ostajan maksuhäiriöistä, sekä oikeudellisista että tuomioistuimen ulkopuolisista toimista, kuten perintätoimistosta.
 • Ostajan on korvattava kaikki kustannukset.
 • Ostajalla on oikeus kuitata vain riidattomia tai laillisesti vahvistettuja saatavia, muutoin ostajan kuittaus on suljettu pois. OSTAJAN oikeus kieltäytyä suorituksesta ja pidätysoikeudet suljetaan pois siltä osin kuin ne perustuvat toiseen sopimussuhteeseen, erityisesti toiseen ostosopimukseen, tai jos ne eivät perustu riidattomiin tai laillisesti vahvistettuihin vaatimuksiin tai jos ne johtuvat BREUELLin törkeästä huolimattomuudesta. Jos virheet ovat vähäisiä suhteessa kauppahintaan, kauppahinnan maksamisesta kieltäytyminen on poissuljettu.
  1. Tavaroiden toimitus
 • Tavaroiden toimitus tapahtuu vapaasti tehtaalla, jollei INCOTERMS 2010 -asiakirjoista muuta johdu.)
 • osatoimitukset, joihin BREUELL on periaatteessa oikeutettu ilmoittamatta niistä ostajalle, katsotaan omiksi toimituksikseen, jotka voidaan myös laskuttaa erikseen.
 • Toimituspäivämääriä ja -aikoja ei katsota sitoviksi, ellei BREUELLin myyntityöntekijä ole nimenomaisesti ilmoittanut kirjallisesti sitovaksi tai ellei BREUELLin edustamiseen rajoituksetta tai ilman ulkoisia rajoituksia valtuutetut henkilöt ole antaneet suullista sitoumusta.
 • Toimitusaikoja pidennetään kohtuullisesti – myös sopimuksen puitteissa – ylivoimaisen esteen, lakkojen, työsulkujen, kansallisten tai kansainvälisten viranomaisten toimenpiteiden sekä kaikkien sopimuksen tekemisen jälkeen ilmenevien ennalta arvaamattomien esteiden, joista BREUELL ei ole vastuussa, sikäli kuin tällaisilla esteillä voidaan osoittaa olevan huomattava vaikutus toimitukseen. Tämä pätee myös, jos nämä olosuhteet ilmenevät BREUELLin toimittajilla tai niiden alihankkijoilla. Tällaisia erityisolosuhteita koskevia määräyksiä sovelletaan vastaavasti ostajiin. Vahingonkorvausvaatimukset on suljettu pois näissä tapauksissa.
 • Toimituspäivän noudattaminen edellyttää ostajan velvoitteiden oikea-aikaista ja asianmukaista täyttämistä. Jos OSTAJA laiminlyö hyväksymisen tai rikkoo muita yhteistyövelvoitteita, BREUELLilla on oikeus vaatia vahingonkorvausta. Riski vahingossa tapahtuvasta vahingoittumisesta tai katoamisesta siirtyy OSTAJALLE, kun ostajan on laiminlyöty hyväksyminen.
 • Jos rahdinkuljettaja luovuttaa tavaroita vahingoittuneena tai jos tavaroita puuttuu, ostajan on pyydettävä välittömästi rahdinkuljettajalta kirjallinen vahvistus. OSTAJAN on hyväksyttävä rahdinkuljettajien vahvistukset täydellisestä ja asianmukaisesta luovutuksesta. Kun kyseessä on rautatie- ja postikuljetus, on tehtävä virallinen vahinkoarviointi.
 1. Kuljetus, riskin siirto
  • Lähetystapa ja -reitti sekä pakkaus jäävät BREUELLin valittaviksi
  • Ostajan on maksettava toimituskulut, ellei toisin sovita.

Jos ei ole toisin sovittu.

  • Riski tavaran huononemisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta siirtyy ostajalle seuraavasti:
  • Jos toimitus tapahtuu valmistajan tehtaalta (“ex works”, “INCOTERMS 2010”), BREUELL ilmoittaa ostajalle, että tavara on valmis noudettavaksi.

Hetkellä, jolloin BREUELL ilmoittaa ostajalle, että tavara on valmis noudettavaksi.

Hetkellä, jolloin BREUELL ilmoittaa ostajalle, että tavara on valmis noudettavaksi.

 

 • Jos BREUELL lähettää tavaran toiseen paikkaan, silloin kun BREUELL luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle tai ilmoittaa olevansa siihen valmis.

 

 

 • Jos kyseessä on sopimus, jonka mukaan BREUELL on poikkeuksellisesti velvollinen toimittamaan tavarat muuhun paikkaan kuin kotipaikkaansa omalla vastuullaan, luovutushetkellä tai, jos OSTAJA on laiminlyönyt hyväksymisen, BREUELLin tarjotessa tavaroita. Tässä tapauksessa BREUELL varastoi tavarat ostajan kustannuksella ja riskillä.

 

 1. Tittelin säilyttäminen
 • Tavaroiden omistusoikeus siirtyy ostajalle vasta, kun koko kauppahinta sekä kaikki muut liikesuhteesta johtuvat velat, mukaan lukien kaikki käyttötilin saldosaamiset, on maksettu kokonaisuudessaan. Tämä koskee myös tapauksia, joissa ostaja suorittaa maksuja nimenomaisesti nimeämiensä saatavien perusteella. Yksittäisten saamisten sisällyttäminen käyttötilille tai saldon kirjaaminen ei kumoa omistusoikeuden pidättämistä. Tavaroita, joihin BREUELLilla on oikeus (yhteis)omistusoikeuteen, kutsutaan jäljempänä varatuiksi tavaroiksi.
 • Kunnes täysi maksu on suoritettu, BREUELL:lla on oikeus, jos OSTAJA on laiminlyönyt maksuvelvoitteensa, vaatia varatun tavaran takaisin, myydä se muualla tai määrätä siitä muulla tavoin.
 • Ostajan on aina säilytettävä ja varastoitava omistuksenpidätyksen alaiset tavarat BREUELLin lukuun ja maksutta BREUELLin omaisuudesta ja kolmansien osapuolten omaisuudesta erillään, asianmukaisesti, turvallisesti, vakuutettuna ja merkittynä BREUELLin omaisuudeksi. Jos huolto- ja tarkastustyöt tulevat tarpeellisiksi, OSTAJAN on suoritettava ne hyvissä ajoin omalla kustannuksellaan.
 • Jos omistuksenpidätyksen alaisia tavaroita jatkojalostetaan tai muutoin yhdistetään tai sekoitetaan sellaisiin tavaroihin, joihin BREUELLilla ei ole omistusoikeutta, BREUELLilla on oikeus osaomistukseen uudesta tavarasta omistuksenpidätyksen alaisten tavaroiden laskutusarvon ja muiden tavaroiden laskutusarvon sekä jalostusarvon suhteessa. Jos BREUELLin omistusoikeus päättyy yhdistämisen, sekoittamisen tai käsittelyn seurauksena, OSTAJA siirtää BREUELLille jo sopimuksen tekohetkellä omistusoikeudet, jotka sillä on uuteen tuotteeseen varattujen tavaroiden laskutusarvon verran. Syntyneisiin osa- tai yhteisomistusoikeuksiin sovelletaan vuorostaan 7.1-7.3 kohdan mukaisia omistusoikeuden pidätyksen alaisia tavaroita koskevia säännöksiä.
 • Ostajalla on oikeus käyttää tai jälleenmyydä varattuja tavaroita tavanomaisessa liiketoiminnassaan niin kauan kuin hän ei ole maksuhäiriöinen. Panttaukset tai omistusoikeuden siirrot vakuudeksi eivät ole sallittuja.
 • Ostaja luovuttaa täten vakuudeksi kaikki käytöstä tai myynnistä johtuvat saatavat, mukaan lukien vakuutus- tai korvausmaksut ja kaikki käyttötilin saldosaatavat, BREUELLille, joka hyväksyy tämän luovutuksen.
 • Ostajalla ei ole oikeutta siirtää saatavaa uudelleen. Luovutus aidon factoringin avulla on sallittua vain, jos BREUELLille ilmoitetaan tästä ilmoittamalla factoring-pankki ja ostajan siellä pitämät tilit ja jos factoring-tulot ylittävät BREUELLin vakuutena olevan saatavan arvon. BREUELLin saatava erääntyy välittömästi maksettavaksi, kun factoring-tuotto hyvitetään.
 • BREUELL valtuuttaa ostajan peruuttamattomasti perimään luovutetut saatavat tai palvelut omissa nimissään ja omaan lukuunsa. Tämä perintälupa voidaan peruuttaa vain, jos ostaja ei täytä maksuvelvoitteitaan asianmukaisesti. BREUELLin pyynnöstä OSTAJA on velvollinen välittömästi ilmoittamaan asiakkailleen BREUELLille tapahtuvasta luovutuksesta – siltä osin kuin BREUELL ei tee sitä itse – ja toimittamaan BREUELLille perinnässä tarvittavat tiedot ja asiakirjat.
 • Ostajan on säilytettävä kaikki suoraveloitusluvan perusteella saadut korvaukset tai muut erät BREUELLin omaisuudesta ja kolmansien osapuolten omaisuudesta erillään ja maksutta. Ne toimivat BREUELLin vakuutena samassa määrin kuin varatut tavarat.
 • Jos maksu suoritetaan shekillä, shekin omistusoikeus siirtyy BREUELLille heti, kun OSTAJA saa sen haltuunsa. Jos maksu suoritetaan vekselillä, OSTAJA luovuttaa tästä johtuvat oikeudet etukäteen BREUELLille, joka hyväksyy tämän. Näiden papereiden luovuttaminen korvataan siten, että OSTAJA säilyttää ne BREUELLin puolesta, tai jos hän ei saa niitä suoraan haltuunsa, hän luovuttaa BREUELLille etukäteen luovutusvaatimuksensa kolmansia osapuolia vastaan; hänen on välittömästi luovutettava nämä paperit, jotka on varustettu hänen vahvistuksellaan, BREUELLille.
 • Jos BREUELLin (yhteis)omistukseen kohdistuu takavarikointia tai muita kolmansien osapuolten toimenpiteitä, OSTAJAN on kiinnitettävä huomiota BREUELLin omistusoikeuteen ja ilmoitettava välittömästi BREUELLille kolmansien osapuolten mahdollisesta pääsystä omistuksenpidätyksen alaisena toimitettuihin tavaroihin ja lähetettävä asiakirjat, jotka oikeuttavat pääsyn, jotta BREUELL voi puolustaa oikeuksiaan. OSTAJA sitoutuu lähettämään BREUELLille viipymättä jäljennöksen takavarikkopöytäkirjasta. Jos kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan BREUELLille tästä aiheutuvia oikeudellisia tai tuomioistuimen ulkopuolisia kuluja, ostaja vastaa niistä. Jos ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuutta ei täytetä, ostaja on vastuussa kaikista BREUELLille tästä aiheutuvista vahingoista.
 • BREUELLin suorittama varattujen tavaroiden takaisinotto tai takavarikointi ei merkitse sopimuksen peruuttamista.
 • BREUELL sitoutuu OSTAJAN pyynnöstä luovuttamaan arvopaperit, joihin sillä on oikeus, siltä osin kuin arvopapereiden realisoitava arvo ylittää BREUELLin saamiset yli 20 prosentilla. Luovutettavien arvopapereiden valinnan tekee yksinomaan BREUELL.
 1. Takuu ja vastuuvapauslauseke

BREUELL takaa myytyjen tavaroiden osalta BGB:n 434 §:ssä tarkoitetut virheet ja on vastuussa seuraavien säännösten mukaisesti:

 • BREUELLin virhevastuun perusta on ennen kaikkea tavaran laadusta tehty sopimus. Kaikkia yksittäisen sopimuksen kohteena olevia tuoteselosteita ja valmistajamerkintöjä tai BREUELLin sopimuksen tekohetkellä julkisesti ilmoittamia tietoja (erityisesti luetteloissa tai Internet-sivuillamme) pidetään sopimuksen tekohetkellä tavaroiden laatua koskevana sopimuksena. Siltä osin kuin laadusta ei ole sovittu, on arvioitava lakisääteisen säännöksen mukaisesti, onko virhe olemassa vai ei (BGB 434 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohta). BREUELL ei kuitenkaan ole vastuussa valmistajan tai muiden kolmansien osapuolten julkisista lausunnoista (esim. mainoslausunnoista), joihin ostaja ei ole kiinnittänyt huomiotamme oston kannalta ratkaisevina.
 • Ostajan on tarkastettava toimitetut tavarat Saksan kauppalain (HGB) 377 §:n mukaisesti ja esitettävä mahdolliset reklamaatiot kirjallisesti ja yksityiskohtaisesti viipymättä, mutta joka tapauksessa ennen jälleenmyyntiä tai käsittelyä. Muut lakisääteiset velvoitteet pysyvät ennallaan.
 • Jos ostaja havaitsee tavarassa vikoja, hän ei saa luovuttaa tavaraa ilman BREUELLin suostumusta, jos tämä uhkaa aiheuttaa suurta vahinkoa. Vastuu virheiden aiheuttamista välillisistä vahingoista on suljettu pois, ellei BREUELL ole aiheuttanut vahinkoa tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.
 • Ostajalla on velvollisuus toimittaa BREUELLille pyydettäessä reklamaation kohteena oleva ostokohde tai näytteitä siitä. Jos takuu evätään syyllisesti, takuu raukeaa. Korvatut tuotteet tai osat siirtyvät BREUELLin omaisuudeksi.
 • BREUELL ei vastaa siitä, että tavarat soveltuvat tiettyyn käyttötarkoitukseen, paitsi jos siitä on annettu kirjallinen ilmoitus.
 • Takuu ja vastuu on suljettu pois virheiden tai vahinkojen osalta toimitettaessa tavaroita, jotka on valmistettu OSTAJAN määrittelyn mukaisesti, jotka perustuvat OSTAJAN kuvaukseen, määrittelyyn, suunnitteluun tai rakennusasiakirjoihin tai jotka on selvästi räätälöity OSTAJAN henkilökohtaisiin tarpeisiin, ellei niiden virheellisyys ollut BREUELLin tunnistettavissa ilman lisätarkastusta. Sama koskee vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat ostajan toimittamista tai kolmansien osapuolten ostajan lukuun valmistamista osista, materiaaleista tai muista laitteista. Tätä ei sovelleta, jos vika johtuu BREUELLin toimittamasta materiaalista tai BREUELLin suorittamasta käsittelystä.
 • BREUELL ei anna mitään takuuta eikä ole vastuussa vioista tai vahingoista, jotka johtuvat ostajan tai ostajan toimeksiannosta toimivien kolmansien osapuolten sopimuksen vastaisesta, virheellisestä tai epäasianmukaisesta asennuksesta, kytkennästä, käytöstä, käytöstä tai vastaavista toimista. Sopimukseen kuulumattomuus ja sopimuksenvastaisuus määritetään erityisesti valmistajan eritelmien mukaisesti. Takuu on poissuljettu, jos kolmannet osapuolet ovat käsitelleet tai muuttaneet BREUELLin toimittamia tavaroita ilman BREUELLin suostumusta tai jos käyttöohjeita ei ole noudatettu.
 • Jos kyseessä on perusteltu reklamaatio, BREUELL:lla on oikeus määrittää jälkisuorituksen tyyppi (vian korjaaminen, korvaava toimitus) ottaen huomioon vian tyyppi ja OSTAJAN perustellut edut. Ainoastaan jos BREUELLin myöhempi suoritusyritys epäonnistuu tai siitä kieltäydytään saman virheen vuoksi myös toisella yrityksellä, ostaja voi alentaa kauppahintaa tai peruuttaa sopimuksen. BREUELL on oikeutettu asettamaan myöhemmän suorituksen edellytykseksi sen, että OSTAJA maksaa maksettavan kauppahinnan. Ostajalla on kuitenkin oikeus pidättää kohtuullinen osa kauppahinnasta vian osalta.
 • Ostajan on viipymättä ilmoitettava BREUELLille kaikista kuluttajan takuuvaatimuksista.
 • Kuluttajan on ilmoitettava BREUELLille viipymättä kaikista kuluttajan takuuvaatimuksista.
 • Ostajan on annettava BREUELLille tarvittava aika ja tilaisuus jälkikäteen suoritettavaan suoritukseen, erityisesti valituksen kohteena olevien tavaroiden luovuttamiseen tarkastusta varten.
 • Ennen viallisen tavaran palauttamista/palauttamista ostajan on pyydettävä BREUELLilta kirjallinen vahvistus palautuksesta.
 • Takuuvaatimuksen tarkistamiseksi OSTAJAN on toimitettava vähintään kopio ostotositteesta. Jos ostaja ei toimita tätä takuutodistusta, BREUELL palauttaa tavarat korjaamattomina kohtuullista käsittelymaksua vastaan.
 • Jollei vikaa ole kuvattu oikein ja yksityiskohtaisesti, korjauksen asianmukaista suorittamista ei voida taata. Yleiset lausumat, kuten “viallinen”, eivät riitä.
 • Tavarat on lähetettävä alkuperäisessä tai asianmukaisessa pakkauksessa. Vääränlaisesta pakkauksesta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista vastaa ostaja.
 • BREUELL vastaa tai korvaa lakisääteisten säännösten mukaisesti tarkastuksen ja sen jälkeisen suorituksen edellyttämät kustannukset, erityisesti kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikustannukset sekä tarvittaessa irrotus- ja asennuskustannukset, jos vika on tosiasiallisesti olemassa. Muussa tapauksessa BREUELL voi vaatia ostajalta korvausta kustannuksista (erityisesti testaus- ja kuljetuskustannuksista), jotka aiheutuvat perusteettomasta vian korjauspyynnöstä.
 • Takuuvaateisiin on oikeus vain OSTAJALLA, eikä niitä voi siirtää.
 • Myyntiä ei voi siirtää.
 • Myyntiä ei voi siirtää.
 • BREUELL pidättää oikeuden tehdä suunnittelumuutoksia milloin tahansa. BREUELL ei kuitenkaan ole velvollinen tekemään tai ilmoittamaan tällaisia muutoksia jo toimitettuihin tavaroihin.
 • BGB:n (Saksan siviililain) 478 ja 479 §:n mukaisia regressivaatimuksia on olemassa vain, jos kuluttajan vaatimus on ollut perusteltu ja vain lakisääteisessä laajuudessa, mutta ei kuitenkaan BREUELLin kanssa sopimattomien liikearvoa koskevien säännösten osalta. Lisäksi ne edellyttävät, että takaisinsaaja noudattaa omia velvoitteitaan, erityisesti velvollisuutta ilmoittaa virheistä.
 • Vahingonkorvausvaatimuksiin sovelletaan seuraavan 9. kohdan mukaista yleistä vastuunrajoitusta.
 • Hyvitysvaatimuksiin sovelletaan seuraavan 9. kohdan mukaista yleistä vastuunrajoitusta.
  1. Yleinen vastuunrajoitus
  • Siltä osin kuin näistä yleisistä myynti- ja toimitusehdoista, mukaan lukien seuraavat määräykset, ei johdu muuta, BREUELL vastaa sopimusvelvoitteiden ja sopimuksenulkoisten velvoitteiden rikkomisesta lakisääteisten säännösten mukaisesti.

Jos näistä yleisistä myynti- ja toimitusehdoista, mukaan lukien seuraavat määräykset, ei johdu muuta, BREUELL vastaa sopimusvelvoitteiden ja sopimuksenulkoisten velvoitteiden rikkomisesta lakisääteisten säännösten mukaisesti.

 • BREUELL vastaa vahingoista – oikeudellisista perusteista riippumatta – tuottamusvastuun puitteissa tahallisuuden ja törkeän huolimattomuuden tapauksessa. Yksinkertaisen huolimattomuuden tapauksessa BREUELL on vastuussa vain seuraavissa tapauksissa, jollei lakisääteisistä vastuunrajoituksista (esim. huolellisuus omissa asioissa; vähäinen velvollisuuden rikkominen) muuta johdu.
  1. Hengen, ruumiin tai terveyden loukkaantumisesta johtuvista vahingoista,
 • vahingoista, jotka johtuvat olennaisen sopimusvelvoitteen rikkomisesta (velvoite, jonka täyttäminen on edellytys sopimuksen asianmukaiselle täyttämiselle ja jonka noudattamiseen sopimuskumppani säännöllisesti luottaa ja voi luottaa); tässä tapauksessa BREUELLin vastuu rajoittuu kuitenkin ennakoitavissa olevan, tyypillisesti ilmenevän vahingon korvaamiseen.

 

Korvausvelvollisuus rajoittuu ennakoitavissa olevan, tyypillisesti ilmenevän vahingon korvaamiseen.

 • Kohdasta 2 johtuvia vastuunrajoituksia sovelletaan myös silloin, kun kyseessä ovat sellaisten henkilöiden tekemät tai heidän hyväksi tehdyt velvollisuuksien laiminlyönnit, joiden tuottamuksesta BREUELL on vastuussa lakisääteisten säännösten mukaisesti. Niitä ei sovelleta siltä osin kuin BREUELL on vilpillisesti salannut virheen tai ottanut vastuulleen tavaran laatua koskevan takuun ja ostajan tuotevastuulain mukaisia vaatimuksia

 

 

 • Velvollisuuden rikkomisen vuoksi, joka ei ole virhe, ostaja voi peruuttaa sopimuksen tai purkaa sen vain, jos BREUELL on vastuussa velvollisuuden rikkomisesta. Ostajan vapaa irtisanomisoikeus (erityisesti BGB:n 650 ja 648 §:n mukaisesti) on suljettu pois. Muilta osin sovelletaan lakisääteisiä edellytyksiä ja oikeusvaikutuksia.

 

 1. Rajoitus
  • BGB:n 438 §:n 1 momentin 3 kohdasta poiketen materiaalivirheistä ja oikeushäiriöistä johtuvien vaatimusten yleinen vanhentumisaika on yksi vuosi toimituksesta. Siltä osin kuin hyväksymisestä on sovittu, vanhentumisaika alkaa hyväksymisestä.
  • Jos tavara on kuitenkin rakennuskohde tai tavanomaisen käyttötavan mukaisesti rakennuskohteessa käytetty esine, joka on aiheuttanut sen virheellisyyden (rakennusmateriaali), vanhentumisaika on 5 vuotta toimituksesta BREUELLin yleisten sopimusehtojen mukaisesti lakisääteisen säännöksen mukaisesti (438 §:n 1 momentin 2 kohta BGB). Muut vanhentumisaikaa koskevat erityissäännökset (erityisesti 438 §:n 1 momentin 1 kohta, 3 momentti, 444 §, 445 b § BGB) eivät myöskään vaikuta tähän.
 • Yllä mainittuja myyntilain mukaisia vanhentumisaikoja sovelletaan myös ostajan sopimukseen perustuviin ja sopimukseen perustumattomiin vahingonkorvausvaatimuksiin, jotka perustuvat tavaran virheeseen, ellei tavanomaisen vanhentumisajan (BGB:n 195 ja 199 §) soveltaminen johtaisi yksittäistapauksessa lyhyempään vanhentumisaikaan. Ostajan vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat tahallisuuteen ja törkeään huolimattomuuteen sekä vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat hengen, ruumiin tai terveyden vahingoittamiseen, sekä tuotevastuulain mukaiset vahingonkorvausvaatimukset vanhentuvat kuitenkin yksinomaan lakisääteisten vanhentumisaikojen mukaisesti.
 1. Henkisen omaisuuden oikeudet
  • Kolmansien osapuolten BREUELLin puolesta tai BREUELLin itsensä tekemiä näytteitä tai piirustuksia ei saa missään tapauksessa antaa kolmansien osapuolten, erityisesti kilpailijoiden, käyttöön. Jos tätä velvoitetta ei noudateta, ostaja on vastuussa kaikista haitoista, joita BREUELLille aiheutuu siitä, että näytteitä käyttävät luvattomat tahot.
  • Ostajan on vastattava kaikista kolmansien osapuolten teollisoikeuksien loukkauksista, jos BREUELL on valmistanut ja toimittanut tuotteet BREUELLin eritelmien mukaisesti. Hän sitoutuu viipymättä korvaamaan BREUELLille kaikki kolmansien osapuolten vahingonkorvausvaatimukset, jotka aiheutuvat kolmansien osapuolten omistusoikeuksien loukkaamisesta, ja korvaamaan BREUELLille kaikki muut vahingot, joita sille aiheutuu kolmansia osapuolia vastaan käytävistä oikeudenkäynneistä tai tällaisten oikeudellisten riitojen ratkaisemisesta, erityisesti tarpeellisista tai kohtuullisista kuluista.
  • BREUELLin jakelemia tuotteita käytetään sen omiin mainostarkoituksiin. Jos OSTAJALLA on perusteltu intressi hänelle valmistettujen tuotteiden salassapitoon, BREUELLilla on vastaava velvollisuus vain, jos asiasta on sovittu viimeistään sopimuksen tekohetkellä.
 1. Työkalut

BREUELLin tai sen puolesta kolmannen osapuolen valmistamat työkalut erityistuotteita varten ovat BREUELLin omaisuutta suunnittelusuorituksen ja sisäisen valmistuskokemuksen hyödyntämisen perusteella, vaikka OSTAJA vastaisi tästä aiheutuvista valmistuskustannuksista (suhteellisesti) tai jos niitä käytettäisiin yksinomaan OSTAJAN tilauksiin vastaavan sopimuksen perusteella. Varastointi on vapaaehtoista, jolloin myös ostajan omistamien työkalujen osalta noudatetaan vain omien asioiden mukaista huolellisuusvelvollisuutta. Jos toimitettuja tavaroita ei makseta, BREUELLilla on oikeus pidättää ostajan omistamat työkalut.

  1. Sopimuskieli; Sovellettava laki; Suorituspaikka ja toimivalta; Yleisten myynti- ja toimitusehtojen sisällyttämättä jättämisen ja pätemättömyyden oikeudelliset seuraukset
  • Sopimuskieli on saksa. Tämän vuoksi ainoastaan näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen saksankielinen versio on määräävä.
  • Saksan lakia sovelletaan YK:n kansainvälistä tavarakauppaa koskevan yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka toimitukset tapahtuisivat suoraan BREUELLiin sidoksissa olevan ulkomaisen toimittajan toimesta. Erityisesti näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen pätevyys määräytyy yksinomaan Saksan lain mukaan.
  • Osaamisen suorituspaikka sekä yksinomainen oikeuspaikka kaikissa ostajan ja BREUELLin välisestä sopimussuhteesta johtuvissa riita-asioissa (mukaan lukien shekki- ja vekselikanteet) on BREUELLin rekisteröity kotipaikka. BREUELLilla on myös oikeus harkintansa mukaan nostaa kanne ostajan kotipaikan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai missä tahansa muussa tuomioistuimessa, joka voi olla toimivaltainen kansallisen tai kansainvälisen lainsäädännön mukaan. Jos BREUELL luovuttaa saatavia, luovutuksensaajalla on myös oikeus valita oikeuspaikka.
 • Jos näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen määräykset eivät ole tulleet osaksi sopimusta kokonaan tai osittain tai ovat tehottomia, sopimuksen muut osat jäävät voimaan. Siltä osin kuin näiden yleisten myynti- ja toimitusehtojen määräykset eivät ole tulleet erottamattomaksi osaksi sopimusta tai ovat tehottomia, sopimuksen sisältöön sovelletaan lakisääteisiä määräyksiä.

 

Breuell Engineering Office Ltd.

joulukuu 2019

“BING AGB DE”

Tarkistus 1.0

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.