Algemene voorwaarden en klanteninformatie

I. Algemene voorwaarden

§ 1 Basisbepalingen

(1) De volgende handelsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met ons als leverancier(Breuell Ingenieurbüro GmbH) sluit via de website van BreuellIngenieurbüro GmbH.
Sluit de website www.boxexpert.de. Tenzij anders overeengekomen, zal de opname van gegevens die door u worden gebruikt
eigen voorwaarden.

(2) Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie sluit voor doeleinden die
niet hoofdzakelijk kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of onafhankelijke beroepsactiviteit. Elke ondernemer is
een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met rechtspersoonlijkheid die, bij het aangaan van een rechtshandeling in de uitoefening van zijn of haar
onafhankelijke professionele of commerciële activiteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) Het onderwerp van de overeenkomst is de verkoop van goederen.

(2) Door het desbetreffende product op onze website te plaatsen, doen wij u een bindend aanbod om het product te kopen.
Het afsluiten van een contract via het online winkelmandje onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de artikelbeschrijving.

(3) Het contract wordt als volgt afgesloten via het online winkelmandje:
De goederen die bestemd zijn voor aankoop worden in het “winkelmandje” geplaatst. De bijbehorende knop in de navigatiebalk kan worden gebruikt om
Je kunt het “winkelmandje” oproepen en daar op elk moment wijzigingen aanbrengen.
Nadat u op de knop “Afrekenen” of “Doorgaan met bestellen” (of vergelijkbaar) hebt geklikt en uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd
en de betalings- en verzendvoorwaarden worden de bestelgegevens weergegeven als een besteloverzicht.

Als je een systeem voor onmiddellijke betaling gebruikt (bijv. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) als betaalmethode, dan wordt je
ofwel naar de besteloverzichtspagina in onze online shop of naar de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem
doorgestuurd.
Als je wordt doorverwezen naar het betreffende systeem voor directe betaling, maak dan de juiste selectie of voer daar je gegevens in.
Tot slot, op de website van de aanbieder van het directe betalingssysteem of nadat u bent teruggekeerd naar onze online winkel
de bestelgegevens worden weergegeven als een besteloverzicht.

Voordat je de bestelling verzendt, heb je de mogelijkheid om de gegevens in het besteloverzicht nogmaals te controleren, te wijzigen (ook via
de “terug”-functie van de internetbrowser) of om de bestelling te annuleren.
Door de bestelling te plaatsen via de bijbehorende knop (“bestelling onder voorbehoud van betaling”, “kopen” / “nu kopen”, “betaalbaar
bestelling”, “betalen” / “nu betalen” of een soortgelijke aanduiding) verklaart u het aanbod juridisch bindend te aanvaarden, waarbij de
contract is afgesloten.

(4) De verwerking van de bestelling en de overdracht van alle informatie die nodig is in verband met het sluiten van het contract, vindt plaats via
E-mail deels geautomatiseerd. U moet er daarom voor zorgen dat het e-mailadres dat u aan ons hebt doorgegeven correct is, de
De ontvangst van de e-mails is technisch gegarandeerd en wordt met name niet verhinderd door SPAM-filters.

§ 3 Speciale afspraken over aangeboden betalingsmethoden

(1) Betaling via SOFORT / onmiddellijke overschrijving
Als de betalingsmethode Sofort / Sofortüberweisung is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Sofort GmbH.
(Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; “SOFORT”). Sofort GmbH is een bedrijf van de Klarna Groep (Klarna Bank AB
(publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden). De voorwaarde voor het gebruik van de SOFORT-betaalmethode is dat u een
een online bankrekening hebben die voor dit doel is geautoriseerd. Tijdens het betalingsproces als onderdeel van de bestelling, moet u zich dienovereenkomstig registreren.
en bevestig de betalingsinstructie aan SOFORT. Je bankrekening wordt direct na indiening gedebiteerd
de volgorde. Meer informatie over SOFORT vindt u op https://www.klarna.com/sofort/.

§ 4 Retentierecht, eigendomsvoorbehoud

(1) U kunt een retentierecht alleen uitoefenen voor zover het gaat om vorderingen die voortvloeien uit dezelfde contractuele relatie.

(2) De goederen blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is betaald.

(3) Als u een ondernemer bent, is het volgende ook van toepassing:
a) Wij behouden ons het eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen die voortvloeien uit de huidige zakelijke relatie volledig zijn voldaan.
Voorafgaand aan de eigendomsoverdracht van de voorbehouden goederen is verpanding of overdracht als zekerheid niet toegestaan.

b) U mag de goederen doorverkopen in het gewone zakelijke verkeer. In dit geval draagt u hierbij alle vorderingen ten bedrage van de
De klant draagt alle rechten op het factuurbedrag die voor jou voortvloeien uit de doorverkoop aan ons over; wij accepteren de overdracht. Ze kunnen nog steeds in beslag worden genomen
van de vordering is toegestaan. Als u uw betalingsverplichtingen echter niet naar behoren nakomt, behouden wij ons het recht voor om de
om de vordering zelf te innen.

c) Als de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust worden gecombineerd en vermengd, verwerven wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde
van de gereserveerde goederen aan de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking.

d) Wij verbinden ons ertoe de effecten waartoe wij gerechtigd zijn op uw verzoek vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze effecten de waarde van onze effecten niet overschrijdt.
het onderpand de te verzekeren vordering met meer dan 10% overstijgt. Wij zijn verantwoordelijk voor het selecteren van de zekerheden die worden vrijgegeven.

§ 5 Garantie

(1) De wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken is van toepassing.

(2) Als consument wordt u verzocht de goederen onmiddellijk na levering te controleren op volledigheid, zichtbare gebreken en transportschade.
en om ons en de expediteur zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van eventuele klachten. Als u zich hier niet aan houdt, heeft dit geen
Effect op uw wettelijke garantieclaims.

(3) Voor zover een eigenschap van de goederen afwijkt van de objectieve eisen, wordt de afwijking alleen geacht te zijn overeengekomen als u
de contractverklaring door ons en de afwijking werd uitdrukkelijk en afzonderlijk overeengekomen tussen de partijen.
overeengekomen tussen de contracterende partijen.

(4) Als u een ondernemer bent, geldt in afwijking van bovenstaande garantiebepalingen het volgende:

a) Alleen onze eigen specificaties en de productbeschrijving van de fabrikant worden geacht akkoord te zijn met de kwaliteit van de goederen, maar niet
andere reclame, publieke promotie en verklaringen van de fabrikant.

b) In geval van defecten verlenen wij garantie naar onze keuze door reparatie of nalevering. Als het defect niet kan worden verholpen,
kunt u naar eigen goeddunken een prijsvermindering eisen of het contract opzeggen. Het verhelpen van gebreken wordt geacht te hebben plaatsgevonden na een vergeefse tweede
poging wordt geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de goederen of het gebrek of andere omstandigheden anders blijkt.
anders. In het geval van het verhelpen van gebreken zijn wij niet verplicht om de hogere kosten voor het vervoer van de goederen naar een derde partij te dragen.
andere plaats dan de plaats van nakoming, voor zover de verzending niet overeenstemt met het beoogde gebruik van de goederen.

c) De garantieperiode is een jaar vanaf de levering van de goederen. De verkorte deadline is niet van toepassing:
– voor opzettelijk veroorzaakte schade die aan ons kan worden toegeschreven als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid en in het geval van opzettelijke
of andere schade veroorzaakt door grove nalatigheid;
– voor zover we het gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben verondersteld;
– in het geval van zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en gebreken vertonen
hebben veroorzaakt;
– in het geval van wettelijke regresvorderingen die u tegen ons hebt in verband met garantierechten.

§ 6 Rechtskeuze, plaats van nakoming, bevoegde rechter

(1) Het Duitse recht is van toepassing. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover deze in strijd is met de dwingende bepalingen van de wet.
van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken (gunstigheidsbeginsel).

(2) De plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit de zakelijke relaties die met ons bestaan en de plaats van jurisdictie is onze statutaire zetel, tenzij u
consumenten zijn, maar handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke speciale fondsen. Hetzelfde geldt,
als u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als uw verblijfplaats of gewone verblijfplaats ten tijde van de vordering in Duitsland of de EU is.
is niet bekend wanneer de actie wordt ingediend. Het recht om ook in beroep te gaan bij de rechtbank van een andere wettelijke bevoegde plaats blijft onaangetast.
onaangeroerd.

(3) De bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

II Klantinformatie

1. identiteit van de verkoper

Breuell Ingenieursbureau GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Duitsland
Telefoon: 04053809210
E-mail: info@boxexpert.de

Alternatieve geschillenbeslechting:
De Europese Commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke online geschillenbeslechting (ODR-platform), dat toegankelijk is op
https://ec.europa.eu/odr.

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor arbitragecommissies voor consumenten.

2. informatie over het sluiten van het contract

De technische stappen voor het afsluiten van het contract, het afsluiten van het contract zelf en de correctiemogelijkheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de
Reglement “Afsluiting van het contract” van onze Algemene Voorwaarden (Deel I.).

3. contracttaal, contracttekstopslag

3.1. De contracttaal is Duits.

3.2. De volledige tekst van het contract wordt niet door ons opgeslagen. Voordat u de bestelling verzendt via het online winkelmandje, kunt u
de contractgegevens kunnen worden afgedrukt met de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Na ontvangst van de bestelling door ons
de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de Algemene Verkoopvoorwaarden.
De algemene voorwaarden worden u nogmaals per e-mail toegestuurd.

4. gedragscodes

4.1. We hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van de Händlerbund Management AG, die kunnen worden ingezien op
op: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Wij hebben ons onderworpen aan de kwaliteitscriteria van Trusted Shops GmbH, die u kunt bekijken op
op: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. essentiële kenmerken van de goederen of diensten

De essentiële kenmerken van de goederen en/of diensten zijn te vinden in de respectieve aanbieding.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

6.1. De prijzen in de respectieve aanbiedingen en de verzendkosten zijn totaalprijzen. Ze omvatten alle
Prijscomponenten inclusief alle toepasselijke belastingen.

6.2. De verzendkosten zijn niet bij de aankoopprijs inbegrepen. Ze zijn toegankelijk via een overeenkomstig gelabelde knop op onze
aanwezigheid op het internet of in de betreffende aanbieding, worden apart weergegeven tijdens het bestelproces en moeten door u worden betaald.
De klant draagt bovendien de kosten van levering, tenzij gratis levering is overeengekomen.

6.3. Bij levering aan landen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten ontstaan waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zoals
Rechten, belastingen of kosten voor geldoverboeking (bankoverboeking of wisselkoerskosten) zijn voor jouw rekening.
zijn.

6.4. Eventuele kosten voor het overmaken van geld (overschrijvings- of wisselkoerskosten in rekening gebracht door kredietinstellingen) moeten in de volgende gevallen door u worden betaald
wanneer de levering plaatsvindt in een EU-lidstaat, maar de betaling is geïnitieerd buiten de Europese Unie.
6.5. De betaalmethoden die voor u beschikbaar zijn, staan vermeld onder een knop op onze website met het betreffende label.
of getoond in de betreffende aanbieding.

6.6. Tenzij anders gespecificeerd voor de individuele betalingswijzen, zijn de betalingsvorderingen die voortvloeien uit het afgesloten contract onmiddellijk opeisbaar.
Betaling verschuldigd.

7. leveringsvoorwaarden

7.1. De leveringsvoorwaarden, de leveringsdatum en eventuele bestaande leveringsbeperkingen zijn te vinden onder een overeenkomstige
knop op onze website of in de betreffende aanbieding.

7.2. Als u een consument bent, is het wettelijk geregeld dat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de goederen door u wordt gedragen.
verkochte artikel tijdens de verzending pas op u overgaat wanneer de goederen aan u worden overhandigd, ongeacht of de verzending
verzekerd of onverzekerd. Dit geldt niet als u zelfstandig opdracht hebt gegeven aan een niet door de ondernemer genoemd transportbedrijf of
een anderszins aangewezen persoon hebben gemachtigd om de overbrenging uit te voeren.

Als je ondernemer bent, zijn levering en verzending op eigen risico.

8. wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken

Aansprakelijkheid voor defecten wordt geregeld door de bepaling “Garantie” in onze Algemene voorwaarden (Deel I).
Deze algemene voorwaarden en klanteninformatie zijn opgesteld door de in IT-recht gespecialiseerde juristen van de Händlerbund en zijn
permanent gecontroleerd op wettelijke conformiteit. Händlerbund Management AG garandeert de rechtszekerheid van de teksten en is aansprakelijk voor het geval dat
van waarschuwingen. Meer informatie hierover vind je op: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

laatste update: 29.11.2023