Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

BOXEXPERT – Breuell Ingenieurbüro GmbH AV – Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor overeenkomsten met ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen

Hierna zal Breuell Ingenieurbüro GmbH worden aangeduid als “BREUELL” en zal de partij die van BREUELL koopt of in een precontractuele relatie met BREUELL staat betreffende een aankoop van BREUELL, worden aangeduid als de “KOPER”.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden hierna de “VOORWAARDEN” genoemd.

 1. Werkingssfeer

Deze VOORWAARDEN zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen van aanbiedingen, verkopen, leveringen en diensten. Deze zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke betrekkingen, zelfs indien zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Zij gelden ten aanzien van ondernemers in de zin van § 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, § 310 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke bijzondere fondsen; zij gelden ten aanzien van andere personen voor zover de wet dit toestaat. Hiervan afwijkende voorwaarden van de KOPER zullen worden tegengeworpen; deze voorwaarden zullen jegens BROUWEL slechts van kracht worden indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk haar instemming betuigt.

 1. Aanbiedingen, sluiting van de overeenkomst en aard van de goederen, verdere uitvoer
 • Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud en afhankelijk van beschikbaarheid, tijdige ontvangst van materiaal en bevestiging van dekking door de handelskredietverzekering van BREUELL. Catalogi en andere verkoopdocumenten en presentaties van BREUELL – ook in elektronische vorm – gelden slechts als een uitnodiging tot inschrijving.
 • De bestelling door de KOPER vormt een bindend aanbod tot het sluiten van een koopcontract. Door de KOPER geplaatste bestellingen worden slechts geacht door BREUELL te zijn aanvaard indien zij binnen 30 dagen door BREUELL schriftelijk of per e-mail worden bevestigd door middel van een uitdrukkelijke verklaring van aanvaarding of indien zij onmiddellijk na ontvangst van de bestelling worden uitgevoerd, in welk geval de factuur als de orderbevestiging zal worden beschouwd.
 • Mondelinge verklaringen of toezeggingen van verkoopmedewerkers of handelsagenten van BREUELL die verder gaan dan het schriftelijke contract of de schriftelijke orderbevestiging, zijn alleen geldig als ze schriftelijk door BREUELL worden bevestigd. Dit geldt niet voor verklaringen afgelegd door personen die bevoegd zijn om BREUELL zonder beperkingen of zonder externe beperkingen te vertegenwoordigen.
 • De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving alsmede eventuele specificaties van de goederen worden beheerst door het aanbod van BREUELL indien dit door de KOPER wordt aanvaard of door de geldige catalogus van BREUELL in combinatie met de orderbevestiging van BREUELL in het geval van een bestelling door de KOPER. Aanbiedingen en prijslijsten dienen vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van BREUELL aan derden ter beschikking worden gesteld.
 • Kennelijke of onjuiste fouten in catalogi, prijslijsten, offertedocumenten of andere documentatie kunnen door BREUELL worden gecorrigeerd zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aanspraken voor de KOPER.
 • BREUELL behoudt zich het recht voor de goederen te wijzigen of te verbeteren zonder de KOPER daarvan in kennis te stellen, voor zover rekening moet worden gehouden met wettelijke voorschriften en/of voor zover dit niet leidt tot een blijvende verslechtering van de kwaliteit, de werking of de bruikbaarheid. De KOPER zal geen enkele aanspraak kunnen doen gelden ten gevolge van dergelijke wijzigingen.
 • Voor elke verdere uitvoer van de geleverde goederen is de uitdrukkelijke toestemming van BREUELL vereist. Dit geldt niet voor wederverkoop in de lidstaten van de Europese Unie en de staten van de EER-Overeenkomst.
 1. Annulering en terugzending van goederen

De annulering van een geldig gesloten contract, eventueel in verband met de terugname van reeds geleverde goederen, vereist het uitdrukkelijk akkoord tussen BREUELL en de KOPER. In het geval van speciaal voor de KOPER vervaardigde of aangeschafte goederen is annulering van het contract en teruggave van reeds geleverde goederen zonder gebreken in het algemeen uitgesloten. In geval van annulering door de KOPER van reeds door BREUELL geplaatste orders, zullen annuleringskosten in rekening worden gebracht. In het geval van producties die op bestelling van de klant moeten worden gemaakt, bedraagt dit 50% van de waarde van de bestelling, anders is er een vergoeding van 15% van de waarde van de bestelling. De KOPER is verantwoordelijk voor het bewijs dat het annuleringsverlies minder was. Indien de KOPER ongevraagd goederen aan BREUELL terugzendt, houdt aanvaarding van de goederen niet in dat de KOPER instemt met zijn verzoek tot herroeping. Een dergelijke verklaring moet schriftelijk door BREUELL worden afgelegd.

 1. Koopprijs en betalingsvoorwaarden, verzuim
 • De koopprijs zal gebaseerd zijn op de offerte of de orderbevestiging van BREUELL of, bij gebreke van een uitdrukkelijke prijsofferte, op de prijslijst die voor de KOPER geldig is op de dag van het sluiten van het contract. De overeengekomen prijs is in EURO. Alle in verkoopdocumenten vermelde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief wettelijke BTW en verpakkingskosten en gelden af fabriek, onderworpen aan “INCOTERMS 2010”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor de aftrek van een korting is een speciale schriftelijke overeenkomst vereist.
 • BREUELL behoudt zich het recht voor om, indien er tussen het sluiten van het contract en de levering een periode van meer dan twee maanden ligt, de prijs te verhogen door de KOPER hiervan vóór de levering van de goederen in kennis te stellen teneinde kostenstijgingen waarop BREUELL geen invloed heeft, zoals met name wijzigingen van de wisselkoersen of van de douanerechten, of verhogingen van de materiaal- of fabricagekosten met meer dan 10%, aan BREUELL door te berekenen.
 • Betalingen dienen uitsluitend per bankoverschrijving te geschieden. Betalingen per wissel, cheque of op een andere wijze vormen geen nakoming van de betalingsverplichting zolang BREUELL niet onherroepelijk en definitief de beschikking heeft gekregen over het bedrag van de betaling. Kortingskosten zijn voor rekening van de KOPER.
 • Indien de KOPER ermee instemt een documentair krediet te openen, dient zulks te geschieden overeenkomstig de Algemene Regels en Praktijken voor Documentaire Kredieten, Herziening 1993, ICC-Publicatie nr. 500. Alle in verband met het documentair krediet gemaakte kosten komen ten laste van de KOPER.
 • Tenzij anders overeengekomen, zal de KOPER de volledige aankoopprijs onmiddellijk na de factuurdatum betalen. In dit verband treedt verzuim zonder aanmaning in. Indien BREUELL na het sluiten van het contract kennis krijgt van feiten die, naar goed zakelijk inzicht, wijzen op een aanzienlijke verslechtering van het vermogen of het krediet, met name wanbetaling van andere leveranciers, heeft BREUELL het recht om vooruitbetaling of zekerheden te eisen en, in geval van weigering, zich uit het contract terug te trekken, waarbij de betalingen voor de reeds geleverde gedeeltelijke prestaties onmiddellijk opeisbaar worden.
 • Indien de KOPER in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting, zullen alle andere vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling nodig is. Bovendien is BROUWEL gerechtigd – onverminderd andere vorderingen of rechten naar eigen goeddunken – het contract te beëindigen of zich terug te trekken, schadevergoeding wegens niet-nakoming te vorderen en/of verdere leveringen aan de KOPER op te schorten of daarvoor vooruitbetaling te vorderen of rente tegen de wettelijke rentevoet (basisrente plus 8%) te vorderen vanaf de vervaldag totdat de vordering volledig is voldaan en verdere leveringen aan de KOPER op te schorten. De KOPER heeft het recht te bewijzen dat de vertraging geen schade of minder schade heeft veroorzaakt.
 • BREUELL heeft het recht zich uit het contract terug te trekken en schadevergoeding te eisen indien de KOPER definitief geweigerd heeft de goederen te aanvaarden of de goederen niet aanvaard heeft na vooraf een andere termijn van ten minste vijf dagen te hebben gesteld.
 • Indien de KOPER met de betaling in gebreke blijft of een wissel niet honoreert wanneer deze verschuldigd is, is BROUWEL gerechtigd de goederen terug te nemen. De KOPER stemt er reeds nu mee in dat BREUELL zijn terreinen mag betreden, indien nodig, om de goederen weg te nemen. BREUELL kan ook de verdere verkoop en de verwijdering van de goederen verbieden. De terugbetaling is geen terugtrekking uit het contract. Indien de goederen daarentegen geleverd werden in het kader van een individuele overeenkomst buiten een zakenrelatie, verbindt BREUELL zich ertoe zich op voorhand uit de overeenkomst terug te trekken. De KOPER kan deze rechtsgevolgen echter afwenden door zekerheid te stellen ten belope van de bedreigde betalingsvordering.
 • Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat alle kosten van gerechtelijke stappen door BREUELL in geval van betalingsverzuim door de KOPER, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke zoals voor een incassobureau, door de KOPER dienen te worden vergoed.
 • De KOPER mag uitsluitend verrekenen met onbetwiste of rechtsgeldig vastgestelde vorderingen, anders is verrekening door de KOPER uitgesloten. De rechten van de KOPER om de uitvoering te weigeren en de retentierechten zijn uitgesloten voor zover ze gebaseerd zijn op een andere contractuele relatie, in het bijzonder een ander koopcontract, of indien ze niet gebaseerd zijn op onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen of te wijten zijn aan grove nalatigheid van de kant van BREUELL. In geval van gebreken die gering zijn in verhouding tot de koopprijs, is weigering van de koopprijs uitgesloten.
 1. Levering van goederen
 • De goederen worden steeds geleverd af fabriek, onder voorbehoud van de “INCOTERMS 2010”.
 • Gedeeltelijke leveringen, waartoe BREUELL in beginsel gerechtigd is zonder kennisgeving aan de KOPER, zullen worden beschouwd als op zichzelf staande leveringen, die ook afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
 • Behoudens een schriftelijke toezegging die uitdrukkelijk als bindend is aangemerkt door een verkoopmedewerker van BREUELL of een mondelinge toezegging door personen die bevoegd zijn BREUELL zonder beperkingen of zonder externe beperkingen te vertegenwoordigen, worden leveringstermijnen en -data niet geacht als bindend te zijn overeengekomen.
 • De leveringstermijnen worden op gepaste wijze verlengd – zelfs binnen een contract – in geval van overmacht, stakingen, lock-outs, interventies van nationale of internationale autoriteiten en alle onvoorziene belemmeringen die zich voordoen na het afsluiten van het contract en waarvoor BREUELL niet verantwoordelijk is, voor zover bewezen kan worden dat deze belemmeringen een aanzienlijke invloed hebben op de levering. Dit geldt ook indien deze omstandigheden zich voordoen bij de leveranciers van BREUELL of hun onderleveranciers. De bepalingen betreffende dergelijke bijzondere omstandigheden zijn van overeenkomstige toepassing op de KOPER. Aanspraken op schadevergoeding zijn in deze gevallen uitgesloten.
 • Naleving van de leveringsdatum vereist de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de KOPER. Indien de KOPER met de aanvaarding in gebreke blijft of andere medewerkingsplichten niet nakomt, is BREUELL gerechtigd schadevergoeding te vorderen. Bij verzuim van aanvaarding gaat het risico van toevallige verslechtering of verlies over op de KOPER.
 • Indien goederen op enigerlei wijze beschadigd door een vervoerder worden overhandigd of indien goederen ontbreken, zal de KOPER onmiddellijk een overeenkomstige schriftelijke bevestiging van de vervoerder verlangen. De KOPER moet ten aanzien van de vervoerders bevestigingen van volledige en correcte overdracht aanvaarden. In geval van vervoer per spoor of per post moet een officiële schadebeoordeling worden uitgevoerd.
 1. Verzending, overdracht van risico
 • De wijze en de route van verzending alsmede de verpakking zijn ter keuze van BREUELL.
 • De kosten van verzending zijn voor rekening van de KOPER, tenzij anders overeengekomen.
 • Het risico van verslechtering, vernietiging of verlies van de goederen zal als volgt op de KOPER overgaan:
 • In geval van levering af fabriek van de fabrikant (“ex works”, “INCOTERMS 2010”), op het moment dat BREUELL de KOPER informeert dat de goederen klaar zijn voor afhaling.
 • In geval van verzending door BREUELL naar een andere plaats, op het ogenblik waarop BREUELL de goederen aan de vervoerder overhandigt of te kennen geeft daartoe bereid te zijn.
 • In geval van een overeenkomst op grond waarvan BREUELL uitzonderlijk verplicht is de goederen op een andere plaats dan haar maatschappelijke zetel voor eigen risico te leveren, op het ogenblik van de overhandiging of, indien de KOPER in gebreke is met de aanvaarding, op het ogenblik dat BREUELL de goederen aanbiedt. In dat geval zal BREUELL de goederen voor rekening en risico van de KOPER opslaan.
 1. Eigendomsvoorbehoud
 • De eigendom van de goederen gaat pas op de KOPER over, nadat de volledige koopprijs daarvoor en alle overige uit de zakenrelatie voortvloeiende verplichtingen volledig zijn voldaan, met inbegrip van alle saldovorderingen uit hoofde van lopende rekeningen. Dit is eveneens van toepassing indien de KOPER betalingen verricht op specifiek door hem aangewezen vorderingen. De opneming van individuele schuldvorderingen in een rekening-courant of de erkenning van een saldo doet geen afbreuk aan het eigendomsvoorbehoud. Goederen waarvan BREUELL de (mede-)eigendom heeft, worden hierna aangeduid als voorbehouden goederen.
 • Indien de KOPER met een betalingsverplichting in gebreke is, is BREUELL gerechtigd de goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te vorderen, elders te verkopen of anderszins daarover te beschikken totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 • De KOPER zal te allen tijde de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen, afgescheiden van zijn eigendom en die van derden, op behoorlijke, veilige, verzekerde wijze en gemerkt als eigendom van BREUELL, bewaren en bewaren in vertrouwen en kosteloos voor BREUELL. Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden vereist zijn, dient de KOPER deze tijdig en op eigen kosten uit te voeren.
 • Indien goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, verder worden verwerkt of anderszins worden gecombineerd of vermengd met goederen waarop BREUELL geen eigendomsrecht heeft, heeft BREUELL recht op mede-eigendom in de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot de factuurwaarde van de andere goederen en de verwerkingswaarde. Indien het eigendomsrecht van BREUELL vervalt ten gevolge van een combinatie, vermenging of bewerking, draagt de KOPER reeds bij het sluiten van het contract aan BREUELL de haar toekomende eigendomsrechten op het nieuwe goed over ten belope van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen. Op de ontstane gedeeltelijke of mede-eigendomsrechten zijn achtereenvolgens van toepassing de bepalingen voor goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust. Cijfer. 7.1 tot 7.3.
 • De KOPER mag de gereserveerde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening gebruiken of doorverkopen, zolang hij niet in gebreke is. Verpanding of overdracht van eigendom tot zekerheid is niet toegestaan.
 • De KOPER draagt hierbij tot zekerheid alle vorderingen die voortvloeien uit het gebruik of de verkoop, met inbegrip van alle verzekerings- of schadevergoedingsuitkeringen en alle saldovorderingen op lopende rekeningen, over aan BREUELL, die deze overdracht aanvaardt.
 • De KOPER is niet gerechtigd de vordering over te dragen. Overdracht door middel van echte factoring is alleen toegestaan indien BREUELL hiervan op de hoogte wordt gesteld, met vermelding van de factoringbank en de rekeningen die de KOPER daar aanhoudt, en de factoringopbrengst de waarde van de gewaarborgde vordering van BREUELL overschrijdt. De vordering van BREUELL wordt onmiddellijk opeisbaar bij de creditering van de factoringopbrengst.
 • BREUELL machtigt de KOPER herroepelijk om de overgedragen vorderingen of diensten in eigen naam en voor eigen rekening te innen. Deze incassomachtiging kan alleen worden herroepen indien de KOPER zijn betalingsverplichtingen niet naar behoren nakomt. Op verzoek van BREUELL is de KOPER verplicht zijn afnemers onmiddellijk op de hoogte te stellen van de overdracht aan BREUELL – voor zover BREUELL dit niet zelf doet – en aan BREUELL de voor de inning vereiste informatie en documenten te verstrekken.
 • Alle betalingen of andere zaken die op basis van de machtiging tot automatische incasso worden ontvangen, zullen door de KOPER in vertrouwen en kosteloos voor BREUELL worden gehouden, gescheiden van haar vermogen en dat van derden. Zij strekken BREUELL tot zekerheid in dezelfde mate als de voorbehouden goederen.
 • In geval van betaling per cheque zal de eigendom van de cheque overgaan op BROUWEL zodra de KOPER deze in bezit krijgt. Indien betaling per wissel geschiedt, draagt de KOPER bij voorbaat de daaruit voortvloeiende rechten over aan BREUELL, die deze aanvaardt. De overhandiging van deze papieren zal vervangen worden door de KOPER die ze voor BREUELL in bewaring houdt of, indien hij ze niet rechtstreeks in zijn bezit krijgt, bij voorbaat zijn vordering tot overhandiging tegenover derden aan BREUELL overdraagt; hij zal deze papieren, voorzien van zijn visering, onmiddellijk aan BREUELL overhandigen.
 • In geval van inbeslagneming of andere interventies door derden in de (mede-)eigendom van BREUELL, zal de KOPER de aandacht vestigen op de eigendom van BREUELL en BREUELL onmiddellijk op de hoogte brengen van elke toegang door derden tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, onder toezending van de documenten die de toegang rechtvaardigen, zodat BREUELL haar rechten kan doen gelden. De KOPER verbindt zich ertoe BREUELL onverwijld een kopie van het proces-verbaal van beslaglegging toe te zenden. Voor zover de derde niet in staat is BREUELL de in dit verband gemaakte gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten te vergoeden, is de KOPER daarvoor aansprakelijk. In geval van niet-nakoming van de informatie- of mededelingsplicht is de KOPER aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade voor BREUELL.
 • De terugneming of inbeslagneming van de voorbehouden goederen door BREUELL vormt geen ontbinding van het contract.
 • BROUELL verbindt zich ertoe op verzoek van de KOPER de zekerheden waarop zij recht heeft vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van de zekerheden de vorderingen waarop BROUELL recht heeft met meer dan 20% overschrijdt. De selectie van de vrij te geven zekerheden wordt uitsluitend door BREUELL gemaakt.
 1. Garantie en disclaimer

BREUELL garandeert voor verkochte goederen gebreken in de zin van § 434 BGB en is aansprakelijk in overeenstemming met de volgende bepalingen:

 • De basis van de aansprakelijkheid van BREUELL voor gebreken is in de eerste plaats de overeenkomst die werd bereikt over de kwaliteit van de goederen. Alle productbeschrijvingen en specificaties van de fabrikant die het voorwerp uitmaken van het individuele contract of die door BREUELL publiek werden bekendgemaakt (in het bijzonder in catalogi of op onze internethomepage) op het ogenblik van het sluiten van het contract, gelden als een akkoord over de kwaliteit van de goederen. Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, moet volgens de wettelijke regeling worden beoordeeld of er al dan niet sprake is van een gebrek (§ 434 lid 1 p. 2 en 3 BGB). BREUELL is echter niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere derden (bijv. reclame-uitingen) waarop de KOPER ons niet heeft gewezen als zijnde doorslaggevend voor zijn aankoop.
 • De KOPER dient de geleverde goederen overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) te inspecteren en eventuele klachten onverwijld, doch in ieder geval vóór de wederverkoop of verwerking, schriftelijk en gedetailleerd kenbaar te maken. Verdere wettelijke verplichtingen blijven onverlet.
 • Indien de KOPER gebreken aan de goederen ontdekt, mag hij deze niet zonder toestemming van BREUELL van de hand doen indien dit grote schade dreigt te veroorzaken. Aansprakelijkheid voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek is uitgesloten, tenzij BREUELL de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt.
 • De KOPER is verplicht BREUELL op verzoek het verkoopobject te verschaffen dat het onderwerp is van de klacht of monsters daarvan. In geval van een verwijtbare weigering, vervalt de garantie. Vervangen artikelen of onderdelen worden eigendom van BREUELL.
 • BREUELL is niet aansprakelijk voor de geschiktheid van de goederen voor een bepaald doel, behalve in geval van een schriftelijke verklaring.
 • Garantie en aansprakelijkheid zijn uitgesloten voor gebreken of schade in de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de KOPER, zijn gebaseerd op een beschrijving, specificatie, ontwerp of ontwerpdocumenten van de KOPER of duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de KOPER, tenzij hun gebrekkigheid voor BREUELL herkenbaar was zonder aanvullende inspectie. Hetzelfde geldt voor gebreken of schade als gevolg van onderdelen, materialen of andere uitrusting die door de KOPER ter beschikking zijn gesteld of namens hem door derden zijn vervaardigd. Dit geldt niet indien het defect te wijten is aan door BREUELL geleverd materiaal of door BREUELL uitgevoerde bewerkingen.
 • BREUELL geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor fouten of schade die het gevolg zijn van installatie, aansluiting, bediening, gebruik of soortgelijke handelingen door de KOPER of door derden in opdracht van de KOPER die in strijd zijn met het contract, onjuist of oneigenlijk zijn. De ondeugdelijkheid en het ontbreken van overeenstemming worden met name vastgesteld overeenkomstig de specificaties van de fabrikant. De garantie is uitgesloten indien de door BREUELL geleverde goederen zonder toestemming van BREUELL door derden werden behandeld of gewijzigd of indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd.
 • In geval van gerechtvaardigde klachten heeft BREUELL het recht om de aard van de latere prestatie te bepalen (herstel van het gebrek, vervangende levering), rekening houdend met de aard van het gebrek en de gerechtvaardigde belangen van de KOPER. De KOPER kan de koopprijs slechts verminderen of zich uit het contract terugtrekken indien de poging van BREUELL tot latere nakoming mislukt of zelfs bij de tweede poging wordt geweigerd wegens hetzelfde gebrek. BREUELL is gerechtigd de later verschuldigde prestaties afhankelijk te stellen van de betaling door de KOPER van de verschuldigde koopprijs. De KOPER zal echter gerechtigd zijn een redelijk deel van de koopprijs in verband met het gebrek in te houden.
 • De KOPER zal BREUELL onverwijld in kennis stellen van elk garantiegeval dat zich voordoet bij een consument.
 • De KOPER zal BREUELL de tijd en gelegenheid geven die nodig is voor de nakoming die vervolgens verschuldigd is, in het bijzonder om de afgekeurde goederen voor inspectiedoeleinden te overhandigen.
 • Alvorens over te gaan tot terugzending/retournering van gebrekkige goederen, dient de KOPER BREUELL om een schriftelijke bevestiging van terugzending te verzoeken.
 • De KOPER zal ten minste een kopie van het aankoopbewijs overleggen ter verificatie van de garantieclaim. Indien de KOPER dit garantiebewijs niet overlegt, zal BREUELL de goederen ongerepareerd retourneren tegen een redelijke vergoeding voor de behandeling.
 • Zonder een correcte en gedetailleerde beschrijving van het defect kan geen garantie worden gegeven voor een perfecte reparatie. Algemene verklaringen, zoals “gebrekkig”, zijn niet voldoende.
 • De goederen moeten in de originele of passende verpakking worden verzonden. Kosten en schade veroorzaakt door onjuiste verpakking zijn voor rekening van de KOPER.
 • De kosten die nodig zijn voor de controle en de daaropvolgende uitvoering, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten alsook, in voorkomend geval, verhuis- en montagekosten, worden door BREUELL gedragen of vergoed in overeenstemming met de wettelijke bepalingen indien er daadwerkelijk sprake is van een gebrek. Anders kan BREUELL van de KOPER de terugbetaling eisen van de kosten (in het bijzonder inspectie- en transportkosten) die voortvloeien uit het ongerechtvaardigde verzoek om het gebrek te verhelpen.
 • Alleen de KOPER heeft recht op garantieclaims en deze zijn niet overdraagbaar.
 • BREUELL behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. BREUELL is echter niet verplicht dergelijke wijzigingen in reeds geleverde goederen aan te brengen of mee te delen.
 • Vorderingen uit hoofde van een regresrecht overeenkomstig §§ 478, 479 van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB) bestaat alleen als de aanspraak van de consument gerechtvaardigd was en alleen in de wettelijke omvang, maar niet voor goodwill-bepalingen die niet met BREUELL zijn overeengekomen. Bovendien veronderstellen zij de nakoming van de eigen verplichtingen van de begunstigde van het regres, met name de nakoming van de verplichtingen tot kennisgeving van gebreken.
 • De algemene beperking van de aansprakelijkheid volgens het volgende nr. 9 is van toepassing op schadeclaims.
 1. Algemene beperking van aansprakelijkheid
 • Behoudens andersluidende bepaling in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden, met inbegrip van de hierna volgende bepalingen, is BREUELL aansprakelijk in geval van niet-nakoming van contractuele en niet-contractuele verbintenissen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 • BREUELL is aansprakelijk voor schade – ongeacht de rechtsgrond – in het kader van de schuldaansprakelijkheid in geval van opzet en grove nalatigheid. In geval van eenvoudige nalatigheid is BREUELL, behoudens wettelijke aansprakelijkheidsbeperkingen (bijv. zorgvuldigheid in eigen aangelegenheden; onbeduidend plichtsverzuim), slechts aansprakelijk voor
  1. voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
  2. voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting (verplichting waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan de contractuele partner regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen); in dit geval is de aansprakelijkheid van BREUELL echter beperkt tot de vergoeding van de voorzienbare, typisch optredende schade.
 • De gevolgen die voortvloeien uit para. 2 is eveneens van toepassing in geval van plichtsverzuim door of ten gunste van personen voor wier schuld BREUELL aansprakelijk is overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Zij zijn niet van toepassing voor zover BREUELL op bedrieglijke wijze een gebrek heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen en voor vorderingen van de KOPER op grond van de Wet Productaansprakelijkheid.
 • Wegens een plichtsverzuim dat niet uit een gebrek bestaat, kan de KOPER zich slechts uit het contract terugtrekken of het contract ontbinden indien BREUELL voor het plichtsverzuim verantwoordelijk is. Een vrij recht op opzegging van de KOPER (in het bijzonder volgens §§ 650, 648 BGB) is uitgesloten. In alle andere opzichten zijn de wettelijke voorschriften en rechtsgevolgen van toepassing.
 1. Beperking
 • In afwijking van § 438, lid. 1 nr. 3 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), bedraagt de algemene verjaringstermijn voor vorderingen die voortvloeien uit materiële gebreken en rechtsgebreken één jaar vanaf de levering. Voor zover aanvaarding is overeengekomen, vangt de verjaringstermijn aan op het tijdstip van aanvaarding.
 • Indien het echter gaat om een bouwconstructie of een zaak die volgens de gebruikelijke gebruikswijze voor een bouwconstructie is gebruikt en de gebrekkigheid ervan heeft veroorzaakt (bouwmateriaal), bedraagt de verjaringstermijn conform de algemene voorwaarden van BREUELL conform de wettelijke bepaling (§ 438 lid 1 nr. 2 BGB) 5 jaar vanaf de levering. Andere bijzondere wettelijke bepalingen inzake verjaring (met name § 438 lid 1 nr. 1, lid 3, §§ 444, 445b BGB) blijven eveneens onverminderd van kracht.
 • De bovenstaande verjaringstermijnen van de wet op de verkoop zijn ook van toepassing op contractuele en niet-contractuele vorderingen tot schadevergoeding van de KOPER op grond van een gebrek van de goederen, tenzij de toepassing van de reguliere wettelijke verjaringstermijn (§§ 195, 199 BGB) in het individuele geval tot een kortere verjaringstermijn zou leiden. Aanspraken op schadevergoeding door de KOPER die voortvloeien uit opzet en grove nalatigheid en op schadevergoeding die voortvloeit uit letsel aan leven, ledematen of gezondheid) alsmede op grond van de Wet Productaansprakelijkheid, verjaren echter uitsluitend overeenkomstig de wettelijke verjaringstermijnen.
 1. Eigendomsrechten
 • Monsters of tekeningen die door derden zijn vervaardigd op basis van ontwerpen die BREUELL voor hun rekening of door BREUELL zelf heeft gemaakt, mogen in geen geval aan derden, in het bijzonder aan concurrenten, ter beschikking worden gesteld. Bij niet-nakoming van deze verplichting is de KOPER aansprakelijk voor alle nadelen die BREUELL ondervindt ten gevolge van de exploitatie van de monsters door onbevoegden.
 • De KOPER is aansprakelijk voor inbreuken op industriële eigendomsrechten van derden indien de fabricage en de levering van artikelen door BROUWEL volgens zijn specificaties werden uitgevoerd. Hij verbindt zich ertoe om BREUELL onverwijld te vrijwaren tegen schadeclaims van derden in geval van een hierdoor veroorzaakte inbreuk op de industriële eigendomsrechten van derden en om BREUELL alle verdere schade te vergoeden die zij lijdt in het kader van gerechtelijke procedures tegen derden of in het kader van de beslechting van dergelijke gerechtelijke geschillen, met name door noodzakelijke of redelijke kosten.
 • De door BREUELL verspreide artikelen worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden. Indien de KOPER een rechtmatig belang heeft bij de geheimhouding van de voor hem vervaardigde artikelen, is BREUELL slechts gehouden tot een overeenkomstige verplichting indien uiterlijk bij het sluiten van het contract een overeenkomstige overeenkomst wordt gesloten.
 1. Gereedschap

Gereedschappen voor speciale artikelen die door BREUELL of door derden namens haar worden vervaardigd, zijn eigendom van BREUELL op basis van ontwerpwerkzaamheden en het gebruik van interne fabricage-ervaring, zelfs indien de KOPER de fabricagekosten (naar rato) voor zijn rekening neemt of indien zij uitsluitend worden gebruikt voor bestellingen die door de KOPER zijn geplaatst op basis van een overeenkomstige overeenkomst. De opslag is vrijwillig, waarbij zelfs voor gereedschappen die eigendom zijn van de KOPER slechts een zorgplicht als in eigen zaken geldt. In geval van niet-betaling van de geleverde goederen zal BREUELL een retentierecht hebben op de werktuigen die eigendom zijn van de KOPER.

 1. Contractuele taal; Toepasselijk recht; Plaats van uitvoering en jurisdictie; Rechtsgevolgen van niet-opneming en ongeldigheid van Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
 • De contractuele taal is Duits. Derhalve is uitsluitend de Duitse versie van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden beslissend.
 • Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, zelfs indien de leveringen rechtstreeks worden verricht door een buitenlandse leverancier die met BREUELL is verbonden. In het bijzonder wordt de geldigheid van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden uitsluitend bepaald door het Duitse recht.
 • De plaats van uitvoering en de exclusieve bevoegdheid voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie tussen de KOPER en BREUELL (met inbegrip van acties op cheques of wissels) is de maatschappelijke zetel van BREUELL. BREUELL zal ook gerechtigd zijn, naar eigen goeddunken, een vordering in te stellen bij de rechtbank die bevoegd is voor de statutaire zetel van de KOPER of bij elke andere rechtbank die krachtens nationaal of internationaal recht bevoegd kan zijn. In geval van overdracht van vorderingen door BREUELL, heeft de cessionaris eveneens het recht om te kiezen tussen de bevoegde rechtbanken.
 • Indien bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk geen deel zijn gaan uitmaken van het contract of onwerkzaam zijn, blijft het resterende deel van het contract van kracht. Voor zover bepalingen in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geen deel zijn gaan uitmaken van het contract of ongeldig zijn, wordt de inhoud van het contract beheerst door de wettelijke bepalingen.

 

Breuell Ingenieursbureau GmbH

December 2019

“BING GTC NL”

Revisie 1.0