Allmänna villkor och kundinformation

I. Allmänna villkor och bestämmelser

1 § Grundläggande bestämmelser

(1) Följande affärsvillkor är tillämpliga på alla avtal som du ingår med oss som leverantör (Breuell Ingenieurbüro GmbH) via
Stäng webbplatsen www.boxexpert.de. Om inte annat avtalats kommer inkluderingen av all data som används av dig att vara
egna villkor och bestämmelser.

(2) En konsument i den mening som avses i följande bestämmelser är varje fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som
inte till övervägande del kan hänföras till deras kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. Varje entreprenör är
en fysisk eller juridisk person eller ett handelsbolag med rättskapacitet som, när han eller hon ingår en rättshandling i utövandet av sin
oberoende yrkesmässig eller kommersiell verksamhet.

2 § Ingående av avtal

(1) Föremålet för avtalet är försäljning av varor.

(2) Genom att placera respektive produkt på vår webbplats lämnar vi ett bindande erbjudande till dig om att köpa produkten.
Ingå ett avtal via online-korgsystemet enligt de villkor som anges i artikelbeskrivningen.

(3) Avtalet ingås via systemet för varukorgar online enligt följande:
De varor som är avsedda att köpas läggs i “varukorgen”. Motsvarande knapp i navigeringsfältet kan användas för att
Du kan när som helst hämta “varukorgen” och göra ändringar där.
Efter att du har klickat på knappen “Checkout” eller “Fortsätt beställa” (eller liknande) och angett dina personuppgifter
samt betalnings- och leveransvillkor, kommer orderdata att visas som en orderöversikt.

Om du använder ett system för direktbetalning (t.ex. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay) som betalningsmetod kommer du att
antingen till orderöversiktssidan i vår onlinebutik eller till webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning
vidarebefordrad.
Om du omdirigeras till respektive system för direktbetalning, gör ett lämpligt val eller ange dina uppgifter där.
Slutligen, på webbplatsen för leverantören av systemet för omedelbar betalning eller efter att du har återvänt till vår onlinebutik
orderdata visas som en orderöversikt.

Innan du skickar ordern har du möjlighet att kontrollera uppgifterna i orderöversikten igen, ändra dem (även via
webbläsarens “tillbaka”-funktion) eller för att avbryta beställningen.
Genom att skicka beställningen via motsvarande knapp (“beställning mot betalning”, “köp” / “köp nu”, “avgiftsbelagd
“beställ”, “betala” / “betala nu” eller liknande beteckning) förklarar du juridiskt bindande accept av erbjudandet, varigenom
avtal ingås.

(4) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med ingåendet av avtalet ska ske via
E-post delvis automatiserad. Du måste därför se till att den e-postadress du har uppgett till oss är korrekt, att
mottagandet av e-postmeddelandena är tekniskt säkerställt och förhindras i synnerhet inte av SPAM-filter.

3 § Särskilda avtal om erbjudna betalningsmetoder

(1) Betalning med SOFORT / omedelbar banköverföring
Om betalningsmetoden Sofort / Sofortüberweisung väljs, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören Sofort GmbH
(Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland; “SOFORT”). Sofort GmbH är ett bolag inom Klarna-koncernen (Klarna Bank AB
(publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). Förutsättningen för att använda SOFORT-betalningsmetoden är att du har en
ha ett internetbankkonto som är godkänt för detta ändamål. Under betalningsprocessen som en del av beställningen måste du registrera dig i enlighet därmed.
och bekräfta betalningsinstruktionen till SOFORT. Ditt bankkonto kommer att debiteras omedelbart efter inlämnandet
ordern. Du hittar mer information om SOFORT på https://www.klarna.com/sofort/.

4 § Kvarhållanderätt, äganderättsförbehåll

(1) Du kan endast utöva en retentionsrätt i den mån den avser fordringar som härrör från samma avtalsförhållande.

(2) Varan förblir vår egendom till dess att köpeskillingen har betalats i sin helhet.

(3) Om du är företagare gäller även följande:
a) Vi förbehåller oss äganderätten till varorna tills alla fordringar som härrör från den nuvarande affärsrelationen har reglerats till fullo.
Innan äganderätten till de reserverade varorna övergår är pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse inte tillåten.

b) Du får sälja varorna vidare inom ramen för din normala affärsverksamhet. I detta fall överlåter du härmed alla fordringar till ett belopp av
Kunden överlåter till oss alla rättigheter till fakturabeloppet som tillkommer dig genom vidareförsäljningen; vi godkänner överlåtelsen. De kan fortfarande bli föremål för förverkande
av fordran godkänns. Om du inte fullgör dina betalningsåtaganden på ett korrekt sätt förbehåller vi oss dock rätten att annullera
att driva in själva fordran.

c) Om de varor som omfattas av äganderättsförbehållet kombineras och blandas, ska vi förvärva delägarskap i den nya artikeln i förhållande till fakturavärdet
av de reserverade varorna till de andra bearbetade varorna vid tidpunkten för bearbetningen.

d) Vi åtar oss att på er begäran frisläppa de värdepapper som vi har rätt till i den utsträckning som våra värdepappers realiserbara värde inte överstiger värdet av våra värdepapper.
säkerheten överstiger den fordran som ska säkerställas med mer än 10%. Vi ska ansvara för urvalet av de säkerheter som ska frisläppas.

§ 5 Garanti

(1) Det lagstadgade ansvaret för fel ska gälla.

(2) Som konsument uppmanas du att omedelbart vid leverans kontrollera varorna med avseende på fullständighet, uppenbara fel och transportskador.
och att snarast möjligt underrätta oss och speditören om eventuella reklamationer. Om du inte följer detta har detta ingen
Påverkan på dina lagstadgade garantianspråk.

(3) I den mån en egenskap hos varan avviker från de objektiva kraven, ska avvikelsen endast anses ha avtalats om du
avtalsförklaringen från oss och avvikelsen uttryckligen och separat överenskommits mellan parterna.
som avtalats mellan de avtalsslutande parterna.

(4) Om du är företagare ska följande gälla med avvikelse från ovanstående garantibestämmelser:

a) Endast våra egna specifikationer och tillverkarens produktbeskrivning ska anses vara godkända som varans kvalitet, men inte
annan reklam, offentliga säljfrämjande åtgärder och uttalanden från tillverkaren.

b) Vid fel ska vi efter eget gottfinnande lämna garanti genom reparation eller efterleverans. Om felet inte kan avhjälpas,
har du rätt att efter eget gottfinnande kräva prisavdrag eller frånträda avtalet. Avhjälpande av fel ska anses ha skett efter en misslyckad andra
försök anses ha misslyckats om inte varans beskaffenhet eller felet eller andra omständigheter föranleder annat.
på annat sätt. Vid avhjälpande av fel är vi inte skyldiga att svara för de ökade kostnader som uppstår genom att varan transporteras till tredje man.
annan plats än fullgörelseorten, i den mån försändelsen inte motsvarar den avsedda användningen av varan.

c) Garantitiden är ett år från det att varan levererats. Den förkortade tidsfristen gäller inte:
– för uppsåtligt orsakad skada som kan hänföras till oss och som uppkommer till följd av skada på liv, lem eller hälsa och vid uppsåtlig
eller annan skada som orsakats av grov vårdslöshet;
– i den mån vi svikligen har dolt felet eller har tagit på oss en garanti för varans kvalitet;
– när det gäller föremål som har använts för en byggnad i enlighet med deras sedvanliga användning och som är defekta
har orsakat;
– när det gäller lagstadgade regressanspråk som du har mot oss i samband med garantirättigheter.

§ 6 Val av lag, ort för fullgörande av förpliktelser, ort för domstols behörighet

(1) Tysk lag skall tillämpas. I konsumentförhållanden gäller detta lagval endast i den mån det strider mot tvingande lagbestämmelser.
av den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort inte återkallas (förmånlighetsprincipen).

(2) Platsen för fullgörande av alla tjänster som härrör från de affärsrelationer som finns med oss och platsen för jurisdiktion ska vara vårt säte, såvida du inte
inte är konsumenter utan näringsidkare, offentligrättsliga juridiska personer eller offentligrättsliga specialfonder. Detsamma gäller,
om du inte har allmän domstol i Tyskland eller EU eller om du har din hemvist eller vanliga vistelseort i Tyskland eller EU vid tidpunkten för anspråket.
Det är inte känt när talan väcks. Rätten att även överklaga till domstolen på en annan lagstadgad behörig ort påverkas inte.
orörda.

(3) Bestämmelserna i FN:s konvention om avtal vid internationella köp av varor ska uttryckligen inte gälla.

II Kundinformation

1. säljarens identitet

Breuell Ingenieurbüro GmbH
Grützmühlenweg 46
22339 Hamburg
Tyskland
Telefon: 04053809210
E-post: info@boxexpert.de

Alternativ tvistlösning:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online (ODR-plattform), som kan nås på följande adress
https://ec.europa.eu/odr.

Vi är varken villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför skiljenämnder för konsumenter.

2. information om ingåendet av avtalet

De tekniska stegen för att ingå avtalet, ingåendet av själva avtalet och korrigeringsmöjligheterna utförs i enlighet med
Bestämmelserna “Ingående av avtal” i våra allmänna villkor (del I).

3. Avtalsspråk, lagring av avtalstext

3.1. Avtalsspråket är tyska.

3.2. Den fullständiga avtalstexten lagras inte av oss. Innan du skickar beställningen via korgsystemet online kan du
avtalsuppgifterna kan skrivas ut med webbläsarens utskriftsfunktion eller sparas elektroniskt. Efter att vi har mottagit beställningen
orderdata, den information som krävs enligt lag för distansförsäljningsavtal och de allmänna försäljningsvillkoren.
Villkor och bestämmelser kommer att skickas till dig igen via e-post.

4. Uppförandekoder

4.1. Vi har underkastat oss Händlerbund Management AG:s kvalitetskriterier, som kan läsas på
på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

4.2. Vi har underkastat oss kvalitetskriterierna från Trusted Shops GmbH, som kan ses på
på: https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

5. väsentliga egenskaper hos varorna eller tjänsterna

De väsentliga egenskaperna hos varorna och/eller tjänsterna framgår av respektive erbjudande.

6 Priser och betalningsvillkor

6.1. De priser som anges i respektive erbjudande samt fraktkostnaderna utgör totalpriser. De omfattar alla
Priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

6.2. Fraktkostnaderna ingår inte i inköpspriset. De kan nås via en knapp med motsvarande beteckning på vår
Internetnärvaro eller i respektive erbjudande, visas separat under beställningsprocessen och ska betalas av dig.
Kunden ska dessutom stå för leveranskostnaderna, såvida inte fraktfri leverans har avtalats.

6.3. Om leverans sker till länder utanför Europeiska unionen kan ytterligare kostnader tillkomma som vi inte ansvarar för, t.ex.
Tullar, skatter eller avgifter för penningöverföring (banköverförings- eller växelkursavgifter) som ska bäras av dig.
är.

6.4. Eventuella kostnader för överföring av medel (överförings- eller valutakursavgifter som tas ut av kreditinstitut) ska betalas av dig i följande fall
där leveransen sker till en EU-medlemsstat men betalningen initierades utanför Europeiska unionen.
6.5. De betalningsmetoder som är tillgängliga för dig finns listade under en knapp med motsvarande beteckning på vår webbplats.
eller visas i respektive erbjudande.

6.6. Om inte annat anges för de enskilda betalningssätten förfaller de betalningskrav som följer av det ingångna avtalet omedelbart till betalning.
Betalning ska ske.

7. Leveransvillkor

7.1. Leveransvillkor, leveransdatum och eventuella befintliga leveransbegränsningar finns under en motsvarande
knappen på vår webbplats eller i respektive erbjudande.

7.2. Om du är konsument är det reglerat i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av varorna bärs av dig.
som sålts under avsändandet övergår till dig först när varorna överlämnas till dig, oavsett om avsändandet
försäkrade eller oförsäkrade. Detta gäller inte om du på egen hand har anlitat ett transportföretag som inte har utsetts av entreprenören eller
har bemyndigat en person som på annat sätt utsetts att utföra transporten.

Om du är entreprenör är leverans och avsändning på din risk.

8. Lagstadgat ansvar för fel

Ansvaret för fel regleras av bestämmelsen “Garanti” i våra allmänna villkor (del I).
Dessa allmänna villkor och kundinformation har utarbetats av Händlerbunds jurister som är specialiserade på IT-rätt och är
permanent kontrolleras för rättslig överensstämmelse. Händlerbund Management AG garanterar texternas rättssäkerhet och är ansvarigt i händelse av att
av varningar. Du hittar mer information om detta på: https: //www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

senaste uppdatering: 29.11.2023