Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

BOXEXPERT – Breuell Ingenieurbüro GmbH Allmänna villkor – Allmänna försäljnings- och leveransvillkor för avtal med företagare, offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga specialfonder

I det följande ska Breuell Ingenieurbüro GmbH kallas ”BREUELL” och den part som köper från BREUELL eller har ett förkontraktsförhållande med BREUELL om ett köp från BREUELL ska kallas ”KÖPARE”.

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor kallas nedan ”VILLKOR”.

 1. Tillämpningsområde

Dessa villkor gäller för alla erbjudanden, acceptans av erbjudanden, försäljning, leveranser och tjänster. Dessa ska också gälla för alla framtida affärsrelationer, även om de inte uttryckligen har avtalats på nytt. De ska gälla gentemot företagare i den mening som avses i avsnitt 14 i den tyska civillagen, 310 i den tyska civillagen, offentligrättsliga juridiska personer och offentligrättsliga specialfonder; de ska gälla gentemot andra personer i den utsträckning som lagen tillåter. Köparens villkor som avviker från detta ska bestridas; sådana villkor ska endast gälla gentemot BREUELL om BREUELL uttryckligen och skriftligen godkänner dem.

 1. Erbjudanden, ingående av kontrakt och varornas art, ytterligare export
 • Alla erbjudanden kan ändras och är beroende av tillgänglighet, mottagande av material i rätt tid och bekräftelse på att BREUELLs försäkring för handelskredit är täckt. Kataloger och andra försäljningsdokument och presentationer från BREUELL – även i elektronisk form – ska endast betraktas som en inbjudan att lämna anbud.
 • Köparens beställning utgör ett bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal. Beställningar som görs av KÖPARE ska endast anses ha accepterats av BREUELL om de bekräftas av BREUELL skriftligen eller via e-post inom 30 dagar genom en uttrycklig acceptansförklaring eller om de verkställs omedelbart efter mottagandet av beställningen, varvid fakturan ska anses vara orderbekräftelse.
 • Muntliga förklaringar eller försäkringar från BREUELLs försäljningsanställda eller handelsagenter som går utöver det skriftliga avtalet eller orderbekräftelsen ska endast gälla om de bekräftas skriftligen av BREUELL. Detta ska inte gälla för förklaringar som görs av personer som har befogenhet att företräda BREUELL utan begränsningar eller utan externa begränsningar.
 • Kvantitet, kvalitet och beskrivning samt eventuella specifikationer för varorna ska regleras av BREUELLs erbjudande om det accepteras av KÖPARE eller BREUELLs giltiga katalog tillsammans med BREUELLs orderbekräftelse i händelse av en beställning från KÖPARE. Erbjudanden och prislistor ska behandlas konfidentiellt och får inte göras tillgängliga för tredje part utan BREUELL:s förhandsgodkännande.
 • Uppenbara eller felaktiga fel i kataloger, prislistor, anbudshandlingar eller annan dokumentation får rättas av BREUELL utan att detta ger upphov till några krav från KÖPAREN.
 • BREUELL förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra varorna utan att meddela köparen, i den mån som rättsliga krav ska beaktas och/eller i den mån detta inte leder till någon varaktig försämring av kvalitet, funktion eller användbarhet. Köparen kan inte göra några som helst anspråk på grund av sådana ändringar.
 • För vidare export av de levererade varorna krävs BREUELLs uttryckliga samtycke. Detta gäller inte vid återförsäljning i Europeiska unionens medlemsstater och stater som omfattas av EES-avtalet.
 1. Avbeställning och återlämnande av varor

För att häva ett giltigt ingånget avtal, eventuellt i samband med återtagande av redan levererade varor, krävs ett uttryckligt avtal mellan BREUELL och KÖPARE. När det gäller varor som är specialtillverkade eller särskilt anskaffade för köparen är det i allmänhet uteslutet att häva avtalet och återlämna defekta varor som redan levererats. Om KÖPAREN annullerar beställningar som BREUELL redan har lagt in, ska en annulleringsavgift tas ut. När det gäller produktioner som ska göras på beställning av kunden är avgiften 50 % av beställningsvärdet, annars är avgiften 15 % av beställningsvärdet. Köparen är ansvarig för att bevisa att förlusten vid annullering var mindre. Om köparen skickar tillbaka varor till BREUELL utan att ha blivit ombedd att göra det, ska mottagandet av varorna inte utgöra ett samtycke till köparens begäran om återkallelse. En sådan förklaring måste göras skriftligen av BREUELL.

 1. Inköpspris och betalningsvillkor, betalningsinställelse
 • Inköpspriset ska baseras på BREUELLs erbjudande eller orderbekräftelse eller, i avsaknad av ett uttryckligt priserbjudande, på den prislista som gäller för KÖPAREN den dag då avtalet ingås. Det överenskomna priset är i euro. Alla priser som anges i försäljningsdokumenten kan ändras, är exklusive lagstadgad moms och förpackningskostnader och gäller fritt fabrik, med förbehåll för ”INCOTERMS 2010”, om inte annat skriftligen överenskommits. Avdrag för rabatter kräver ett särskilt skriftligt avtal.
 • BREUELL förbehåller sig rätten att, om det går mer än två månader mellan avtalets ingående och leveransen, höja priset genom att meddela KÖPAREN före leverans av varorna i syfte att överföra kostnadsökningar till BREUELL som BREUELL inte har någon kontroll över, t.ex. förändringar i växelkurser eller tullar eller ökningar på mer än 10 % av material- eller tillverkningskostnaderna.
 • Betalningar får endast göras genom banköverföring. Betalning med växel, check eller på annat sätt ska inte utgöra fullgörande av betalningsskyldigheten så länge BREUELL inte oåterkalleligt och slutgiltigt har fått förfogande över betalningsbeloppet. Rabattkostnader ska betalas av köparen.
 • I händelse av att KÖPARE går med på att öppna en dokumentkredit ska detta ske i enlighet med Allmänna regler och praxis för dokumentkrediter, 1993 års revidering, ICC:s publikation nr 500. Alla kostnader som uppstår i samband med dokumentkrediten ska bäras av köparen.
 • Om inget annat avtalats ska köparen betala hela inköpspriset omedelbart efter fakturadatumet. I detta hänseende ska en betalningsinställelse ske utan påminnelse. Om BREUELL efter det att avtalet har ingåtts får kännedom om omständigheter som enligt en pliktskyldig affärsmässig bedömning tyder på en betydande försämring av tillgångarna eller kreditvärdigheten, särskilt andra leverantörers betalningsinställelse, har BREUELL rätt att kräva förskottsbetalning eller säkerhet och, om detta vägras, att häva avtalet, varvid betalningar för redan utförda delprestationer omedelbart förfaller till betalning.
 • Om köparen är i dröjsmål med sin betalningsskyldighet ska alla andra fordringar omedelbart förfalla till betalning utan att det behövs någon separat underrättelse om dröjsmål. Dessutom har BREUELL rätt att – utan att det påverkar eventuella andra krav eller rättigheter efter eget gottfinnande – säga upp eller dra sig ur avtalet, kräva skadestånd för utebliven prestation och/eller avbryta ytterligare leveranser till KÖPARE eller kräva förskottsbetalning för detta eller kräva ränta enligt lagstadgad räntesats (basränta plus 8 %) från förfallodagen till dess att fordran har reglerats till fullo och avbryta ytterligare leveranser till KÖPARE. Köparen har rätt att bevisa att förseningen inte har orsakat någon skada eller har orsakat mindre skada.
 • BREUELL har rätt att häva avtalet och kräva skadestånd om KÖPAREN slutgiltigt har vägrat att ta emot varorna eller inte har tagit emot varorna efter att tidigare ha fastställt en annan tidsfrist på minst fem dagar.
 • Om KÖPAREN inte betalar eller underlåter att lösa in en växel vid förfallodagen ska BREUELL ha rätt att återta varorna. Köparen samtycker redan nu till att BREUELL vid behov får komma in i sina lokaler för att hämta varorna. BREUELL kan också förbjuda fortsatt försäljning och flyttning av varorna. Inlösen är inte ett återkallande av avtalet. Om varorna däremot har levererats inom ramen för ett enskilt avtal utanför en affärsrelation, förbinder sig BREUELL att häva avtalet i förväg. Köparen kan dock avvärja dessa rättsliga följder genom att ställa en säkerhet till ett belopp som motsvarar den hotade betalningskravet.
 • Det avtalas uttryckligen att alla kostnader för BREUELLs rättsliga åtgärder i händelse av köparens betalningsinställelse, både rättsliga och utomrättsliga, t.ex. för ett inkassobolag, ska ersättas av köparen.
 • Köparen får endast kvitta mot obestridda eller rättsligt fastställda fordringar, annars är kvittning av köparen utesluten. Köparens rätt att vägra fullgörelse och retentionsrätt ska uteslutas i den mån de grundar sig på ett annat avtalsförhållande, särskilt ett annat köpeavtal, eller om de inte grundar sig på obestridda eller rättsligt fastställda fordringar eller om de beror på grov vårdslöshet från BREUELL:s sida. När det gäller fel som är obetydliga i förhållande till köpeskillingen är det uteslutet att vägra betala köpeskillingen.
 1. Leverans av varor
 • Varorna levereras alltid fritt fabrik, i enlighet med INCOTERMS 2010.
 • Delvisa leveranser, som BREUELL i princip har rätt att genomföra utan att meddela köparen, ska betraktas som självständiga leveranser, som också kan faktureras separat.
 • Om det inte finns ett skriftligt åtagande som uttryckligen betecknas som bindande av en av BREUELLs försäljningsanställda eller ett muntligt åtagande av personer som har befogenhet att företräda BREUELL utan begränsning eller extern begränsning, ska leveransdatum och tidsfrister inte anses ha avtalats som bindande.
 • Leveranstiderna ska förlängas på lämpligt sätt – även inom ramen för ett avtal – i händelse av force majeure, strejker, lockouter, ingripanden av nationella eller internationella myndigheter och alla oförutsedda hinder som inträffar efter det att avtalet ingåtts och som BREUELL inte ansvarar för, i den mån det kan bevisas att dessa hinder har en betydande inverkan på leveransen. Detta gäller även om dessa omständigheter inträffar hos BREUELLs leverantörer eller deras underleverantörer. Bestämmelserna om sådana särskilda omständigheter ska i tillämpliga delar gälla för köparen. Skadeståndskrav är uteslutna i dessa fall.
 • För att leveransdatumet ska kunna hållas krävs att köparens skyldigheter fullgörs i tid och på ett korrekt sätt. Om KÖPAREN är i dröjsmål med acceptans eller bryter mot andra samarbetsskyldigheter har BREUELL rätt att kräva skadestånd. När det föreligger en bristande acceptans ska risken för oavsiktlig försämring eller förlust övergå till köparen.
 • Om varor överlämnas skadade på något sätt av en transportör eller om varor saknas ska köparen omedelbart begära en motsvarande skriftlig bekräftelse från transportören. Köparen måste acceptera bekräftelser på att överlämnandet är fullständigt och korrekt gentemot transportörerna. Om transporten sker med järnväg eller post måste en officiell skadebedömning göras.
 1. Avsändning, risköverföring
 • BREUELL bestämmer själv hur och hur försändelsen ska skickas samt hur den ska förpackas.
 • Kostnaden för frakt ska betalas av köparen, om inget annat avtalats.
 • Risken för försämring, förstörelse eller förlust av varorna ska övergå till köparen enligt följande:
 • Vid leverans från tillverkarens fabrik (”ex works”, ”INCOTERMS 2010”) ska BREUELL vid den tidpunkt då BREUELL meddelar KÖparen att varorna är klara för avhämtning.
 • Om BREUELL skickar varan till en annan plats, vid den tidpunkt då BREUELL överlämnar varan till transportören eller anger att den är beredd att göra det.
 • I händelse av ett avtal enligt vilket BREUELL undantagsvis är skyldigt att på egen risk leverera varorna till en annan plats än sitt säte, vid tidpunkten för överlämnandet eller, om köparen är i dröjsmål med att ta emot varorna, vid den tidpunkt då BREUELL erbjuder varorna. I detta fall ska BREUELL lagra varorna på köparens bekostnad och risk.
 1. Behållande av äganderätten
 • Äganderätten till varorna ska inte övergå till köparen förrän hela köpeskillingen för dem och alla andra skulder som uppstår i samband med affärsförbindelsen har betalats i sin helhet, inklusive alla fordringar på löpande kontosaldo. Detta ska också gälla om köparen gör betalningar för fordringar som han särskilt har anvisat. Införandet av enskilda fordringar i en löpande räkning eller redovisningen av ett saldo ska inte upphäva äganderättsförbehållet. Varor som BREUELL har rätt till (med)äganderätt kallas nedan för reserverade varor.
 • Om KÖPAREN är i dröjsmål med en betalningsskyldighet har BREUELL rätt att återta varorna med förbehåll för äganderätten, sälja dem på annat håll eller förfoga över dem på annat sätt tills full betalning har skett.
 • Köparen ska alltid förvara och lagra de varor som omfattas av äganderättsförbehållet i förtroende och kostnadsfritt för BREUELL separat från sin egen och tredje mans egendom på ett lämpligt, säkert och försäkrat sätt och märkta som BREUELLs egendom. Om underhålls- och inspektionsarbete krävs ska köparen utföra det i god tid och på egen bekostnad.
 • Om varor som omfattas av äganderättsförbehåll vidareförädlas eller på annat sätt kombineras eller blandas med föremål som BREUELL inte har någon äganderätt till, ska BREUELL ha rätt till delägarskap i det nya föremålet i förhållandet mellan fakturavärdet för de varor som omfattas av äganderättsförbehåll och fakturavärdet för de andra varorna och förädlingsvärdet. Om BREUELLs äganderätt upphör till följd av sammanfogning, blandning eller bearbetning ska KÖPAREN redan vid avtalets ingående till BREUELL överlåta den äganderätt som han eller hon har rätt till i den nya varan till den del som motsvarar förbehållsvarans fakturavärde. För de del- eller delägarrättigheter som har uppstått ska bestämmelserna om varor som omfattas av äganderättsförbehåll tillämpas i tur och ordning. Digit. 7.1-7.3.
 • Köparen får använda eller återförsälja de reserverade varorna inom ramen för normal affärsverksamhet så länge han inte är i dröjsmål. Pantbrev eller överföring av äganderätt som säkerhet är inte tillåtet.
 • KÖPARE överlåter härmed som säkerhet alla fordringar som härrör från användningen eller försäljningen, inklusive eventuella försäkrings- eller ersättningsutbetalningar och alla fordringar på löpande kontosaldo, till BREUELL, som godkänner denna överlåtelse.
 • Köparen har inte rätt att överlåta fordran. Överlåtelse genom verklig factoring är endast tillåten om BREUELL underrättas om detta, med angivande av factoringbanken och köparens konton där, och om factoringintäkterna överstiger värdet av BREUELLs säkrade fordran. BREUELLs fordran förfaller till betalning omedelbart när factoringintäkterna krediteras.
 • BREUELL ger återkalleligt köparen rätt att i eget namn och för egen räkning inkassera de överlåtna fordringarna eller tjänsterna. Detta inkassoberoende tillstånd kan endast återkallas om köparen inte fullgör sina betalningsskyldigheter på ett korrekt sätt. På BREUELLs begäran är KÖPAREN skyldig att omedelbart informera sina kunder om överlåtelsen till BREUELL – i den mån BREUELL inte själv gör det – och att förse BREUELL med den information och de handlingar som krävs för indrivning.
 • Varje betalning eller annan post som tas emot på grundval av autogiromedgivandet ska av köparen förvaras i förtroende och kostnadsfritt för BREUELL, separat från dess tillgångar och tredje parts tillgångar. De ska tjäna som säkerhet för BREUELL i samma utsträckning som de reserverade varorna.
 • Vid betalning med check ska äganderätten till checken övergå till BREUELL så snart KÖPAREN förvärvar den. Om betalningen sker genom växel överlåter köparen härmed i förväg de rättigheter som följer av detta till BREUELL, som godkänner detta. Överlämnandet av dessa papper ska ersättas av att KÖPAREN förvarar dem för BREUELL eller, om han inte får dem direkt i sin besittning, härmed i förväg överlåter sin fordran på överlåtelse mot tredje part till BREUELL; han ska omedelbart överlämna dessa papper, försedda med sin påskrift, till BREUELL.
 • Vid beslag eller andra ingrepp av tredje part i BREUELLs (sam)äganderätt ska KÖPAREN uppmärksamma BREUELLs äganderätt och omedelbart underrätta BREUELL om tredje parts intrång i de varor som levererats under äganderättsförbehåll och skicka de handlingar som motiverar intrånget, så att BREUELL kan hävda sina rättigheter. Köparen förbinder sig att utan dröjsmål sända BREUELL en kopia av protokollet över beslagtagningen till BREUELL. Om tredje part inte har möjlighet att ersätta BREUELL för de rättsliga eller utomrättsliga kostnader som uppstått i samband med detta, ska KÖPARE vara ansvarig för dessa. Om skyldigheten att informera eller anmäla inte uppfylls ska köparen vara ansvarig för alla skador som BREUELL drabbas av.
 • BREUELLs återtagande eller beslagtagande av de reserverade varorna ska inte innebära att BREUELL frånträder avtalet.
 • BREUELL förbinder sig att på Köparens begäran frigöra de säkerheter som den har rätt till i den mån som säkerheternas realiserbara värde överstiger de fordringar som BREUELL har rätt till med mer än 20 %. BREUELL väljer själv vilka säkerheter som ska frigöras.
 1. Garanti och ansvarsfriskrivning

BREUELL garanterar för fel i den mening som avses i § 434 BGB för sålda varor och är ansvarig i enlighet med följande bestämmelser:

 • Grunden för BREUELLs ansvar för fel är i första hand det avtal som ingåtts om varornas kvalitet. Alla produktbeskrivningar och tillverkarspecifikationer som är föremål för det enskilda avtalet eller som BREUELL offentligt tillkännagivit (särskilt i kataloger eller på vår hemsida på Internet) vid tidpunkten för avtalets ingående ska anses utgöra ett avtal om varornas kvalitet. Om kvaliteten inte har avtalats ska det enligt den lagstadgade bestämmelsen bedömas om det föreligger ett fel eller inte (§ 434.1 p. 2 och 3 i BGB). BREUELL ansvarar dock inte för offentliga uttalanden från tillverkaren eller andra tredje parter (t.ex. reklamuttalanden) som köparen inte har uppmärksammat oss på som avgörande för köpet.
 • Köparen ska inspektera de levererade varorna i enlighet med § 377 i den tyska handelslagen (HGB) och skriftligen och detaljerat framföra eventuella klagomål utan dröjsmål, men i alla fall före återförsäljning eller bearbetning. Andra lagstadgade skyldigheter förblir oförändrade.
 • Om KÖPAREN upptäcker brister i varorna får han inte förfoga över dem utan BREUELLs samtycke om detta riskerar att orsaka större skador. Ansvaret för följdskador som orsakats av ett fel är uteslutet om BREUELL inte har orsakat skadan avsiktligt eller genom grov vårdslöshet.
 • Köparen är skyldig att på begäran förse BREUELL med det försäljningsobjekt som är föremål för klagomålet eller med prover av detta. I händelse av en skyldig vägran ska garantin upphöra att gälla. Ersatta artiklar eller delar ska bli BREUELLs egendom.
 • BREUELL ansvarar inte för att varorna är lämpliga för ett visst ändamål, utom i de fall där det finns en skriftlig förklaring.
 • Garanti och ansvar är uteslutet för defekter eller skador vid leverans av varor som tillverkats enligt köparens specifikationer, som grundar sig på en beskrivning, specifikation, design eller designdokument från köparen eller som är tydligt anpassade till köparens personliga behov, såvida inte deras defekter var möjliga att känna igen för BREUELL utan ytterligare kontroll. Detsamma gäller defekter eller skador på grund av delar, material eller annan utrustning som tillhandahålls av köparen eller som tillverkas av tredje part för köparens räkning. Detta gäller inte om felet uppstår på grund av material som tillhandahållits av BREUELL eller bearbetning som utförts av BREUELL.
 • BREUELL ger ingen garanti och ansvarar inte för fel eller skador som uppstår på grund av installation, anslutning, drift, användning eller liknande åtgärder av KÖPARE eller tredje part som KÖPARE anlitat, som strider mot avtalet, är felaktiga eller olämpliga. Olämplighet och bristande överensstämmelse ska särskilt fastställas i enlighet med tillverkarens specifikationer. Garantin är utesluten om de varor som levererats av BREUELL har hanterats eller ändrats av tredje part utan BREUELLs samtycke eller om bruksanvisningen inte har följts.
 • Vid berättigade klagomål har BREUELL rätt att bestämma vilken typ av efterföljande prestation (avhjälpande av felet, ersättningsleverans), med hänsyn till felets art och KÖPARENS berättigade intressen. Köparen får endast minska köpeskillingen eller frånträda avtalet om BREUELLs försök till efterföljande utförande misslyckas eller vägras även vid det andra försöket på grund av samma fel. BREUELL har rätt att göra den efterföljande prestationen beroende av att KÖPAREN betalar den förfallna köpeskillingen. Köparen har dock rätt att behålla en rimlig del av köpeskillingen för felet.
 • Köparen ska utan dröjsmål informera BREUELL om alla garantiärenden som uppstår hos en konsument.
 • Köparen ska ge BREUELL den tid och möjlighet som krävs för den efterföljande prestationen, i synnerhet för att överlämna de avvisade varorna för inspektion.
 • Innan köparen returnerar/återlämnar defekta varor måste han/hon begära en skriftlig returbekräftelse från BREUELL.
 • Köparen ska lämna in minst en kopia av inköpsbeviset för att verifiera garantianspråket. Om KÖPAREN inte tillhandahåller detta garantibevis ska BREUELL returnera varorna oreglerade mot en skälig hanteringsavgift.
 • Utan en korrekt och detaljerad beskrivning av felet kan ingen garanti ges för en perfekt reparation. Generella uttalanden som ”defekt” är inte tillräckliga.
 • Varorna ska skickas i originalförpackning eller lämplig förpackning. Kostnader och skador som orsakas av felaktig förpackning ska bäras av köparen.
 • De kostnader som krävs för inspektion och efterföljande utförande, särskilt transport-, rese-, arbets- och materialkostnader samt, i förekommande fall, kostnader för flyttning och installation ska bäras eller ersättas av BREUELL i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna om det faktiskt föreligger ett fel. I annat fall kan BREUELL kräva återbetalning från KÖPAREN av de kostnader (särskilt inspektions- och transportkostnader) som uppstått till följd av den obefogade begäran om att avhjälpa felet.
 • Endast köparen har rätt till garantikrav och dessa kan inte överlåtas.
 • BREUELL förbehåller sig rätten att när som helst göra konstruktionsändringar. BREUELL är dock inte skyldig att göra eller meddela sådana ändringar av redan levererade varor.
 • Fordringar med regressrätt enligt följande §§ 478, 479 i den tyska civillagen (BGB) föreligger endast om konsumentens krav var berättigat och endast i den lagstadgade omfattningen, men inte för goodwillbestämmelser som inte överenskommits med BREUELL. Dessutom förutsätter de att regressmottagaren uppfyller sina egna skyldigheter, särskilt skyldigheten att anmäla brister.
 • Den allmänna ansvarsbegränsningen enligt följande nr 9 gäller för skadeståndsanspråk.
 1. Allmän ansvarsbegränsning
 • Om inget annat anges i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor, inklusive följande bestämmelser, är BREUELL ansvarig vid brott mot avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna.
 • BREUELL är ansvarig för skador – oavsett rättslig grund – inom ramen för felansvaret vid uppsåt och grov vårdslöshet. Vid enkel vårdslöshet är BREUELL endast ansvarig, med förbehåll för lagstadgade ansvarsbegränsningar (t.ex. omsorg i egna angelägenheter, obetydligt åsidosättande av skyldigheter), för
  1. för skador till följd av skador på liv, lem eller hälsa,
  2. för skador till följd av brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars iakttagande avtalspartnern regelbundet förlitar sig och kan förlita sig); i detta fall ska dock BREUELLs ansvar begränsas till ersättning för den förutsebara, typiskt inträffade skadan.
 • De följder som följer av punkt. 2 ska även gälla vid brott mot skyldigheter som begås av eller till förmån för personer vars fel BREUELL ansvarar för i enlighet med lagstadgade bestämmelser. De ska inte gälla om BREUELL på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel eller om BREUELL har övertagit en garanti för varornas kvalitet och för köparens anspråk enligt produktansvarslagen.
 • På grund av ett åsidosättande av skyldigheter som inte utgörs av ett fel får köparen endast häva eller säga upp avtalet om BREUELL är ansvarig för åsidosättandet av skyldigheterna. Köparens fria uppsägningsrätt (särskilt enligt §§ 650, 648 BGB) är utesluten. I alla andra avseenden ska de lagstadgade kraven och rättsliga konsekvenserna gälla.
 1. Begränsning
 • Med avvikelse från § 438 mom. 1 nr 3 BGB (den tyska civillagen) är den allmänna preskriptionstiden för anspråk på grund av materialfel och äganderättsfel ett år från och med leveransen. I den mån godkännande har avtalats ska preskriptionstiden börja löpa vid godkännandet.
 • Om varorna är en byggnadskonstruktion eller ett föremål som har använts för en byggnadskonstruktion i enlighet med dess sedvanliga användningssätt och som har orsakat dess bristfällighet (byggnadsmaterial), är preskriptionstiden dock 5 år från och med leveransen i enlighet med BREUELL:s allmänna villkor i enlighet med den lagstadgade bestämmelsen (§ 438.1 nr 2 BGB). Andra särskilda lagstadgade bestämmelser om begränsning (särskilt § 438.1.1 nr 1, § 438.3, §§ 444, 445b BGB) ska inte heller påverkas.
 • Ovanstående preskriptionstider enligt köplagen gäller även för avtalsenliga och utomobligatoriska skadeståndsanspråk från köparen som grundar sig på ett fel i varan, om inte tillämpningen av den ordinarie lagstadgade preskriptionstiden (§§ 195, 199 BGB) skulle leda till en kortare preskriptionstid i det enskilda fallet. Köparens skadeståndsanspråk på grund av uppsåt och grov vårdslöshet och skadestånd på grund av skada på liv, lem eller hälsa) samt enligt produktansvarslagen preskriberas dock uteslutande i enlighet med de lagstadgade preskriptionstiderna.
 1. Egendomsrättigheter
 • Prover eller ritningar som framställs av tredje part på grundval av mönster som BREUELL har tagit fram för deras räkning eller som BREUELL självt har tagit fram, får under inga omständigheter göras tillgängliga för tredje part, i synnerhet inte för konkurrenter. Om köparen inte uppfyller denna skyldighet ska köparen vara ansvarig för alla nackdelar som BREUELL drabbas av till följd av att proverna utnyttjas av obehöriga personer.
 • Köparen är ansvarig för eventuella intrång i tredje parts industriella rättigheter om BREUELL har tillverkat och levererat artiklarna i enlighet med sina specifikationer. Han förbinder sig att utan dröjsmål ersätta BREUELL för skadeståndskrav från tredje part vid intrång i tredje parts industriella rättigheter som orsakats av detta och att ersätta BREUELL för alla ytterligare skador som BREUELL ådragit sig i samband med rättsliga förfaranden mot tredje part eller i samband med förlikningen av sådana rättsliga tvister, särskilt i form av nödvändiga eller skäliga kostnader.
 • De artiklar som distribueras av BREUELL används för BREUELLs egna reklamsyften. Om köparen har ett legitimt intresse av att de produkter som tillverkas för honom är hemliga, ska BREUELL endast omfattas av en motsvarande skyldighet om ett motsvarande avtal har ingåtts senast vid avtalets ingående.
 1. Verktyg

Verktyg för specialartiklar som tillverkas av BREUELL eller av tredje part för dess räkning ska vara BREUELLs egendom på grundval av konstruktionsarbete och utnyttjande av intern tillverkningserfarenhet, även om KÖPAREN står för tillverkningskostnaderna (proportionellt) eller om de uteslutande används för beställningar som gjorts av KÖPAREN på grundval av ett motsvarande avtal. Förvaringen är frivillig, och även för verktyg som ägs av köparen gäller endast en omsorgsplikt som i egna angelägenheter. Om de levererade varorna inte betalas har BREUELL rätt att behålla de verktyg som ägs av KÖPAREN.

 1. Avtalsspråk; Tillämplig lag; Plats för fullgörande och jurisdiktion; Rättsliga konsekvenser av att de allmänna försäljningsvillkoren och leveransvillkoren inte ingår eller är ogiltiga.
 • Avtalsspråket är tyska. Därför är endast den tyska versionen av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor giltig.
 • Tysk lag ska tillämpas med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor, även om leveranserna görs direkt av en utländsk leverantör som är ansluten till BREUELL. I synnerhet ska giltigheten av dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor bestämmas uteslutande av tysk lag.
 • Fullgörandestället och den exklusiva jurisdiktionen för alla tvister som uppstår i samband med avtalsförhållandet mellan KÖPARE och BREUELL (inklusive åtgärder med anledning av checkar eller växlar) är BREUELLs säte. BREUELL ska också ha rätt att efter eget gottfinnande väcka talan vid den domstol som är behörig för KÖPARENS säte eller vid någon annan domstol som kan vara behörig enligt nationell eller internationell lag. I händelse av att BREUELL överlåter sina fordringar ska den övertagande parten också ha rätt att välja mellan olika jurisdiktionsorter.
 • Om bestämmelser i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor inte har blivit en del av avtalet helt eller delvis eller är ineffektiva, ska resten av avtalet fortsätta att gälla. Om bestämmelserna i dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor inte har blivit en del av avtalet eller är ogiltiga ska avtalets innehåll regleras av lagstadgade bestämmelser.

 

Breuell Ingenieurbüro GmbH

December 2019

„BING AGB DE”

Revision 1.0