BOXEXPERT

Vanliga frågor om RoHS, REACH och CE

REACH

Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemiska ämnen.

Reach – förordning (EG) 1907/2006 – är den europeiska kemikalieförordningen om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

Reach har varit i kraft sedan 2007 och syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön. Samtidigt syftar den till att säkerställa den fria rörligheten för kemikalier på den inre marknaden och att främja konkurrenskraft och innovation. Reach bygger på principen att tillverkare, importörer och nedströmsanvändare tar ansvar för sina kemikalier. De måste se till att de kemikalier som de tillverkar och släpper ut på marknaden används på ett säkert sätt. Förkortningen ”REACH” kommer från förordningens engelska titel: Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Reach-förordningen anses vara en av de strängaste kemikalielagarna i världen.”

Europeisk efterlevnad

CE-märkning

Bokstäverna ”CE” finns på många produkter som säljs på den utvidgade inre marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De innebär att produkter som säljs inom EES har kontrollerats för att säkerställa att de uppfyller höga krav på säkerhet, hälsa och miljöskydd. CE-märkning främjar också rättvis konkurrens genom att alla företag är skyldiga att följa samma regler.
Genom att anbringa CE-märkningen på en produkt förklarar tillverkaren att produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkning och kan säljas inom hela EES. Detta gäller även produkter som tillverkas i andra länder och säljs inom EES.

RoHS

Begränsning av vissa farliga ämnen

I det EU-omfattande RoHS-direktivet (direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i avfall som utgörs av elektrisk och elektronisk utrustning) anges olika kemiska ämnen som inte får användas i elektrisk och elektronisk utrustning. Den 22 juli 2019 träder det ”utvidgade” RoHS-direktivet med nya förbud mot användning av ämnen i kraft i EU.

Följande ämnen är reglerade:

  • Bly (PB)
  • Kadmium (Cd)
  • Polybromierte Biphenyle (PBB)
  • Polybromerade difenyletrar (PBDE)
  • Sexvärt krom
  • Kvicksilver (Hg)
  • Butylbensylftalat (BBP)
  • Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)
  • Dibutylftalat (DBP)
  • Dibutylftalat (DBP)

Homogena material som innehåller mer än 0,1 viktprocent av vart och ett av ovanstående ämnen (Cd 0,01 viktprocent) får inte användas i elektrisk utrustning som omfattas av de utrustningskategorier som förtecknas i bilaga I till 2011/65/EU.
Dessa så kallade de minimis-gränser tar hänsyn till att det kan förekomma föroreningar i mycket små mängder som inte kan förhindras tekniskt.